Gebruiksvoorwaarden vacature.com

Lees aandachtig deze Gebruiksvoorwaarden. Ze bevatten de voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van onze Website.

Bij je eerste registratie en vervolgens bij elke wijziging van deze voorwaarden zal je gevraagd worden te bevestigen dat je kennis genomen hebt van deze Gebruiksvoorwaarden en dat je de inhoud ervan als bindend aanvaardt.

De laatste versie van de Gebruiksvoorwaarden is te allen tijde beschikbaar op de Website.

1. Opzet van de Website

1.1. Onze Website vacature.com biedt werkzoekenden een verzameling van gepaste jobadvertenties in functie van regio, sector, diploma of andere criteria. Onze Website is gratis en vrij toegankelijk voor werkzoekenden.

1.2. Voor de toepassing van deze gebruiksvoorwaarden wordt hierna verstaan onder:

- “Website”: de webpagina's toegankelijk via www.vacature.com, - “Gebruiker” of “jij, “je”, “jou” of “jouw” en de hiervan afgeleide termen: elke persoon die de Websites gebruikt of doet gebruiken en/of bekijkt of doet bekijken;

- “House of Recruitment Solutions BV” of “wij”, “ons” of “onze”: Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen, E-mail: info@vacature.com, BTW: BE0728.656.674

2. Toepasselijkheid en bindende kracht

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van onze Website. Door je bezoek aan de Website stem je in met de bindende kracht van deze Gebruiksvoorwaarden.

3. Aansprakelijkheid

Je gaat er als gebruiker mee akkoord dat het gebruik van de Website of van informatie die daarin opgenomen is, uitsluitend op eigen risico gebeurt. De Website en alle materialen zijn beschikbaar zoals ze zijn: "in de huidige staat" en zonder dat er garanties geleverd worden.

 Wij doen alle redelijke inspanningen om op de Website correcte en bijgewerkte informatie aan te bieden. Wanneer we op de hoogte worden gebracht van eventuele fouten en onjuistheden op onze Website, worden alle redelijke middelen aangewend om die zo snel mogelijk te verbeteren. Spijtig genoeg kunnen er ondanks die inspanningen nog steeds fouten en vergissingen voorkomen. Wij kunnen echter niet waarborgen dat de Website op elk moment en in alle omstandigheden bijgewerkt en vrij van fouten is. Daarom mag je de opgenomen informatie als gebruiker niet blindelings vertrouwen. Je controleert die best ook eens bij de betrokken derde partij van wie de informatie afkomstig is.

 Wij zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor een nadeel dat je mocht ondervinden als gevolg van foute, onjuiste of gebrekkige informatie of als gevolg van een gebrek aan duidelijkheid op de Website of op een website van derden waarnaar wordt verwezen. Bovendien ga je ermee akkoord dat het downloaden van informatie of het op een andere wijze verkrijgen van informatie door het gebruik van de Website naar eigen goeddunken en op eigen verantwoordelijkheid gebeurt. Je bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan jouw computersysteem en voor het verlies van gegevens dat het gevolg is van het downloaden van informatie.

 We willen je er graag attent op maken dat wij geen enkele rol spelen in het recruteringsproces en geen verantwoordelijkheid dragen voor de vorm, de inhoud en de eventuele fouten in de advertenties van de werkgevers, noch voor de c.v.'s van de geregistreerde Gebruikers. Als Gebruiker ga je er daarom mee akkoord dat de Website:

  • Algemeen van aard is en niet als doel hebben te beantwoorden aan de specifieke situatie van een natuurlijk of rechtspersoon;
  • In de beschrijving van een jobaanbieding of c.v. niet noodzakelijk compleet of exhaustief is;
  • Soms verwijst naar de website van derden waarop wij geen enkele controle hebben en waarvoor we elke vorm van aansprakelijkheid afwijzen.

4. Links naar andere Websites

Onze Website bevat links naar Websites van derden. Dit betekent niet noodzakelijk dat wij deze Websites aanbevelen, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze sites op enige wijze samenwerkt. Evenmin geven wij enige waarborg over de geschiktheid, juistheid of volledigheid van deze Websites. Wij aanvaarden in geen geval enige aansprakelijkheid voor schade in het kader van je bezoek aan deze Websites.

5. Registreren

5.1.      Om je toe te laten je voorkeurjobs bij te houden, kan je je registreren op onze Website. Hiervoor moet je je persoonsgegevens invullen op het registratieformulier op de Website. Het registratieformulier dient volledig en waarheidsgetrouw ingevuld te worden. De account verbonden aan elke onvolledige of onjuiste registratie kan door ons eenzijdig, onmiddellijk, definitief en zonder voorafgaande verwittiging afgesloten worden.

5.2.      Het gebruik van andermans identiteit is niet toegestaan. Het gebruik van meer dan een (1) gebruikersnaam is niet toegestaan.

Het is je niet toegestaan gebruik te maken van proxy's en tijdelijke e-mailadressen.

5.3.      Bij de registratie dien je je door het aankruisen van het daartoe voorziene vakje akkoord te verklaren met de huidige Gebruiksvoorwaarden, Privacy Policy en Cookie Policy van de Website.

5.4.      Wij behouden ons het recht voor om je registratie al dan niet te aanvaarden. Je registratie kan onder meer, maar niet uitsluitend, geweigerd worden om volgende redenen:

  • Je verstrekt niet de gevraagde gegevens voor identificatie;
  • Je komt een in deze Gebruiksvoorwaarden of in de Privacy Policy gestelde verplichting niet na of liet zulks in het verleden voor andere diensten met ons na, of wij kunnen redelijkerwijze aannemen dat hij een dergelijke verplichting niet zal nakomen;
  • Elke andere reden op grond waarvan wij redelijkerwijze kunnen oordelen dat de registratie niet aanvaard kan worden.

6. Het posten van berichten en CV’s

6.1.      Je bent en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de berichten en voor het CV die je eventueel op onze Website plaatst of hebt geplaatst.

6.2.      Agressieve, onwettelijke, bedreigende, beledigende, lasterlijke, vulgaire, obscene, racistische, misleidende, onbeschaafde of anderszins ongepaste of irrelevante bijdragen zijn niet toegestaan.

6.3.      Bij het plaatsen van een CV verbind je je ertoe correcte, volledige en eerlijke informatie op te nemen. Door je CV te uploaden geef je te kennen dat je begrijpt en aanvaardt dat dit CV zichtbaar zal zijn voor en doorgegeven kan worden aan potentieel geïnteresseerde werkgevers.  Wij zijn geen partij in jouw contacten met dergelijke potentiële werkgevers, wij aanvaarden geen aansprakelijk in enige zin voor de inhoud van de informatie die tussen jouw en potentiële werkgevers wordt uitgewisseld of voor het verloop van jouw contacten met zulke potentiële werkgevers.

6.4.      Het is niet toegestaan om een bericht te plaatsen dat verwijst of linkt naar Websites, die de wettelijke grenzen en/of de grenzen van fatsoen overschrijden.

6.5.      Je zal de andere gebruikers respecteren door geen scheld- of vloekwoorden en nodeloos kwetsende tekst(en) te gebruiken en door in geen enkel geval onjuiste, onvolledige of misleidende informatie te posten over bepaalde gebruikers of derden. Met andere woorden je zal andere gebruikers of derden niet bewust of opzettelijk in een slecht daglicht plaatsen.

6.6.      Het is niet toegestaan om reclame te maken op onze Website of allerlei commerciële of non-commerciële bedrijven te promoten of hierbij gebruik te maken van hyperlinks naar Websites zonder onze voorafgaande toestemming.

6.7.      Berichten kunnen door ons worden gemodereerd na hun publicatie op onze Website. Indien deze berichten ongewenst, ongepast, ongeoorloofd wordt geacht of op enige wijze deze Gebruiksvoorwaarden of een geldende wettelijke bepaling niet naleeft, of voor een andere reden naar eigen interpretatie en goeddunken, kunnen wij beslissen dat jouw bericht niet gepost zal worden.

7. Inhoud Website

7.1.      De inhoud van de artikels en jobadvertenties die we publiceren is louter informatief. Je erkent dat de informatie die je ter beschikking wordt gesteld niet onvolledig kan zijn. Wij garanderen geen resultaat op basis van beslissingen genomen na het lezen van onze artikels, noch staan wij in voor de gevolgen hiervan.

7.2.      Je erkent bijgevolg dat noch wij, noch de personen die aan het woord komen op onze Website, noch de bedrijven die jobadvertenties publiceren aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de in de artikels of advertenties bevatte informatie en je aanvaardt dat het gebruik van deze informatie op je eigen risico en aansprakelijkheid gebeurt.

8. Toegankelijkheid

8.1.      We stellen alles in werking om toegang te verlenen tot onze Website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen we echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stellen we alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen door ons.

8.2.      De Websites waarnaar we bij gelegenheid kunnen linken, worden niet door ons beheerd, gehost of onderhouden. We zijn dus niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke Websites, noch voor de koppelingen die daarop voorkomen of wijzigingen en updates die van dergelijke Websites worden doorgevoerd.

We besteden de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de aanwezigheid van de links naar andere Websites en derde partijen en aan de behoorlijke werking ervan. We kunnen echter niet garanderen dat deze links altijd werken. In geval van normaal aanvaardbare verstoring van de werking van deze links doen we al het mogelijke om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dit kan in geen geval aanleiding geven tot het verschuldigd zijn van enige schadevergoeding of sanctie.

9. Intellectuele eigendom

Je aanvaardt en erkent dat de website foto's, afbeeldingen, grafieken, tekeningen, tekst en andere materiaal kan bevatten (hierna "Informatie") die beschermd zijn als intellectuele eigendomsrechten van Vacature of van derden. Als gebruiker krijg je van ons een niet-exclusief recht om de Website te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Dat betekent dat je de website mag bekijken en de informatie mag downloaden, dat je van deze informatie kennis mag nemen en ze in het kader van de diensten die op de website worden aangeboden op een normale wijze mag reproduceren en gebruiken. Elk toegestaan gebruik van informatie houdt in dat de bron van de informatie steeds op een zichtbare en duidelijke manier wordt vermeld. Behoudens wat hierboven vermeld is, is het niet toegestaan om de Website (op welke manier of op welke drager dan ook) geheel of gedeeltelijk te kopiëren, aan te passen, te vertalen, te verkopen, te verhuren, uit te lenen, mede te delen aan een publiek of zelfs afgeleide werken van voormelde elementen te creëren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande toestemming.

Het opslaan van informatie van onze Website in een database is uitdrukkelijk verboden, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door de browser.

U mag zonder onze toestemming wel onze artikels gebruiken of reproduceren als privé persoon voor eigen gebruik, of als bedrijf voor beperkt, intern en niet-commercieel gebruik.  Voor meer informatie hierover kan u terecht op www.reprocopy.be

Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, dragen gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten die zij kunnen laten gelden op o.a. teksten, foto’s, tekeningen, grafieken, beelden, geluid en data die door de gebruikers worden geplaatst op onze Website of die door gebruikers aan ons worden verzonden om ze te plaatsen om op onze Website, onherroepelijk aan ons over.

Je verbindt je ertoe op geen enkele wijze en onder geen enkele vorm dan ook het geheel van elementen waaruit onze Website bestaat, of een deel ervan, te kopiëren, te bewerken, uit te baten of door te verkopen of op enige andere wijze te gebruiken. Deze elementen zijn onder andere het merk, de teksten, de software, de databases, de formulieren, de handelsnamen, de productnamen, de logo’s, de grafische elementen en illustraties, de grafieken, de muziek, de kleurcombinaties, de slogans, de lay outs en bladschikkingen en elk ander voor bescherming in aanmerking komend element van de Website en van onze dienst.

10. Algemene bepalingen

10.1. Als we deze Gebruiksvoorwaarden wijzigen, is de nieuwe versie beschikbaar op onze Website. Vanaf dat ogenblik word je geacht hiervan kennis te hebben genomen en hiermee akkoord te gaan. Het is dus van belang bij elk bezoek aan de Website de datum van aanpassing hierboven vermeld, na te gaan.

10.2. De nietigheid van één of meerdere bepalingen uit deze gebruiksvoorwaarden doen geen afbreuk aan de geldigheid, de toepasselijkheid en het dwingende karakter van de overige bepalingen. Als één of meerdere bepalingen op basis van een wet, een reglement of een definitieve uitspraak van een bevoegde rechtbank ongeldig geacht of verklaard worden, zullen de overige bepalingen hun ongewijzigde kracht en draagwijdte behouden. De ongeldige bepaling wordt dan vervangen door een nieuwe bepaling die zo veel mogelijk de oorspronkelijke doelstellingen van de ongeldige bepaling kan bewerkstelligen.

10.3. De bepalingen uit deze gebruiksvoorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke, reglementaire of dwingende bepalingen en de bepalingen van openbare orde uit het Belgische of het Europese recht. Wat de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden en de relatie met de andere juridische teksten die door Vacature werden opgesteld betreft, verwijzen wij naar wat beschreven werd onder 2. Toepassingsgebied.

10.4. Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.  De Nederlandstalige rechtbanken te Brussel zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Gebruiksvoorwaarden.

10.5. Elke feedback met betrekking tot de Website of betwisting dient aangetekend aan het hierboven vermelde adres te worden verzonden.  Elke mededeling van ons aan jou gebeurt via de Website of per e-mail, naar onze keuze en mogelijkheid.