TERUG NAAR OVERZICHT

Voor welke gebeurtenissen geldt klein verlet?

 

Wanneer een naaste sterft heb je volgens de Belgische wet recht op ‘klein verlet’ of ‘kort verzuim’. Dit type verlof gunt werknemers in bepaalde omstandigheden, zoals bij een overlijden, een korte afwezigheid van het werk. Wie langer thuis wilt blijven om voor een familielid te zorgen dat op sterven ligt, kan hiervoor palliatief verlof aanvragen. Een overzicht van de geldende regels.

Wanneer mag je klein verlet opnemen?

Er zijn meerdere gebeurtenissen die recht geven op klein verlet. Naast voor een begrafenis mag je zo afwezig melden voor een huwelijk, plechtige communie of feest van de vrijzinnige jeugd van een kind, maar ook voor een priesterwijding of om bepaalde burgerplichten te vervullen zoals het uitoefenen van het ambt van bijzitter.

De lengte van het klein verlet varieert van 1 tot 3 dagen, afhankelijk van de reden van aanvraag. Dit zijn weliswaar minima opgelegd door de wetgever. Een arbeidscontract of cao kan voor jou, je sector of onderneming een langere termijn toestaan of de redenen uitbreiden met bijvoorbeeld een verhuis.

1 tot 3 dagen: klein verlet

Je kan niet voor elk overlijden met behoud van loon vrijaf nemen. Enkel een sterfgeval binnen je familie komt in aanmerking voor klein verlet. Indien je kind, een van je (stief- /schoon-)ouders, je echtgenoot of de partner waar je wettelijk mee samenwoont overlijdt, heb je recht op drie dagen klein verlet, vrij te kiezen tussen de dag van het overlijden en de begrafenis. Gaat het om een inwonende (schoon-) broer of zus, (over-) grootouder, (achter-) kleinkind of schoonzoon of -dochter krijg je twee dagen. Woont een van deze overledenen niet bij je in, geldt het klein verlet slechts op de dag van de begrafenis.

Gebeurtenissen die recht geven op klein verlet

In tal van collectieve arbeidsovereenkomsten afgesloten op sectoraal vlak of op ondernemingsvlak wordt wel voorzien in een gunstiger regeling dan de regeling die is voorzien in het hierboven vermeld koninklijk besluit. Het is ook mogelijk dat in je arbeidsovereenkomst met je werkgever een gunstiger regeling werd overeengekomen.

 1. Huwelijk van de werknemer: 2 dagen, door de werknemer te kiezen tijdens de week waarin de gebeurtenis plaatsvindt of tijdens de daaropvolgende week; 
 2. Huwelijk van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e), van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de vader, moeder, schoonvader, schoonmoeder, van een kleinkind van de werknemer: de dag van het huwelijk; 
 3. Priesterwijding of intrede in het klooster van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e), van een broer, zuster, schoonbroer of schoonzuster van de werknemer: de dag van de plechtigheid; 
 4. Overlijden van de echtgenoot of echtgenote, van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e), van de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder, stiefmoeder van de werknemer: drie dagen, te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis; 
 5. Overlijden van een broer, zuster, schoonzuster, schoonbroer, grootvader, grootmoeder, kleinkind, van een overgrootvader, een overgrootmoeder, van een achterkleinkind, van een schoonzoon of schoondochter die bij de werknemer inwoont: twee dagen, te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis; 
 6. Overlijden van een broer, zuster, schoonzuster, schoonbroer, grootvader, grootmoeder, kleinkind, van een overgrootvader, een overgrootmoeder, van een achterkleinkind, van een schoonzoon of schoondochter die niet bij de werknemer inwoont: de dag van de begrafenis;
 7. Plechtige communie van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e): de dag van de plechtigheid (wanneer deze samenvalt met een zondag, feestdag, of gewone inactiviteitsdag: de gewone activiteitsdag die onmiddellijk aan de gebeurtenis voorafgaat of erop volgt); 
 8. Deelneming van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) aan het feest van de vrijzinnige jeugd daar waar dit feest plaatsvindt: de dag van het feest (wanneer dit samenvalt met een zondag, feestdag of gewone inactiviteitsdag: de gewone activiteitsdag die onmiddellijk aan de gebeurtenis voorafgaat of erop volgt); 
 9. Verblijf van de dienstplichtige werknemer in een rekruterings- en selectiecentrum of in een militair hospitaal ten gevolge van zijn verblijf in een rekruterings- of selectiecentrum: de nodige tijd, met een maximum van 3 dagen; 
 10. Verblijf van de werknemer-gewetensbezwaarde op de administratieve Gezondheidsdienst of in een van de verplegingsinrichtingen, die overeenkomstig de wetgeving over het statuut van de gewetensbezwaarden door de Koning zijn aangewezen: de nodige tijd, met een maximum van 3 dagen; 
 11. Bijwonen van een bijeenkomst van de familieraad, bijeengeroepen door de vrederechter: de nodige tijd, met een maximum van één dag; 
 12. Deelneming aan een jury, oproeping als getuige vóór de rechtbank of persoonlijke verschijning op aanmaning van de arbeidsrechtbank: de nodige tijd, met een maximum van 5 dagen; 
 13. Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdstembureau of enig stembureau bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen: de nodige tijd; 
 14. Uitoefening van het ambt van bijzitter in een van de hoofdbureaus bij de verkiezing van het Europese Parlement: de nodige tijd, met een maximum van 5 dagen; 
 15. Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdbureau voor stemopneming bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteverkiezingen: de nodige tijd, met een maximum van 5 dagen.

Het koninklijk besluit van 28 augustus 1963 stelt de wettelijk samenwonende gelijk met de echtgenoot. 

* Voor het klein verlet (aangeduid met een sterretje) zijn de schoonbroer, schoonzuster, grootvader, grootmoeder, overgrootvader, overgrootmoeder van de echtgenoot gelijkgesteld aan de schoonbroer, schoonzuster, grootvader, grootmoeder, overgrootvader, overgrootmoeder van de werknemer. 

1 tot 3 maanden: palliatief verlof

Wil je zorg opnemen voor een dierbare die ongeneeslijk ziek en terminaal is? Dan kan je hiervoor – als je een attest van de behandelende arts hebt – palliatief verlof aanvragen. Die vorm van loopbaanonderbreking maakt het mogelijk tot een maand thuis te blijven. Je kan je werk volledig onderbreken, maar je kan ook deeltijds aan de slag blijven. Tot drie maanden na terugkeer ben je zo beschermd tegen ontslag en ontvang je een vervangingsinkomen van de RVA. Soms reikt de Vlaamse Gemeenschap daarbovenop een aanmoedigingspremie uit. Sinds februari 2017 kan het palliatief verlof maximaal tweemaal met één  maand verlengd worden.

1 tot 2 maanden: tijdskrediet met motief 'palliatieve zorgen verlenen'

Wie in de privésector werkt, kan ook tijdskrediet aanvragen voor het verstrekken van palliatieve zorg aan een geliefde. De toelatingsvoorwaarden, duur en aanvraagprocedure van dit type tijdskrediet verschillen van die van het palliatief verlof. Zodra je 24 maanden anciënniteit hebt, kan je over je gehele loopbaan maximaal 51 maanden tijdskrediet met motief 'zorgen' bekomen. Per patiënt die palliatieve zorgen nodig heeft, maak je aanspraak op één maand. Dit kan nog met één maand verlengd worden.


Lees ook:

Waarom een goed functioneringsgesprek vooral kwestie van goed voorbereiden is

Best spannend altijd, het jaarlijkse functioneringsgesprek met je baas. Wat kun je verwachten tijden...

Laat je salaris niet afhangen van het lot

Check het salariskompas van vacature.com en ontdek welk loonpakket iemand met jouw profiel mag verwachten.

 

Dit zegt de wet over niet opgenomen vakantiedagen

Je werk af en toe even vaarwel kunnen zeggen is broodnodig voor je (mentale) gezondheid, zo simpel i...

Bij dit bedrijf is je carrière als ingenieur meteen gelanceerd

Ontdek bij PepsiCo een carrière die haar vruchten afwerpt

- Sponsored

Werken op zon- of feestdagen? Hier moet je rekening mee houden

In België staan zon- en feestdagen gelijk aan rust. Tewerkstelling is dan verboden. Maar net als op ...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Zonder zorgen werken in de zorg? Hier kan het

‘Zorgen moet je doen, niet maken’, luidt het bekende citaat van Loesje. En dat is helemaal waar. Dus...

Waarom we het traditionele functionerings- en evaluatiegesprek beter afschaffen

Het is weer die tijd van het jaar: wie braaf is krijgt lekkers, wie stout is de roe. Nee, we hebben ...

Werkmoe? Dit zijn de slechtste excuses om niet van job te veranderen

We slijten veel uren op ons werk. Aangezien tijd kostbaar is en niet oneindig, zorg je er dus maar b...