TERUG NAAR OVERZICHT

Alles wat je moet weten over tijdskrediet

Je kan je privé- en werkleven moeilijk gescheiden houden en wil een adempauze inlassen? Je verlangt ernaar om even een stapje opzij te zetten en je te concentreren op je gezin? Gelukkig is onze wetgeving voorzien op deze adempauzes en heb je als werknemer recht op tijdskrediet.

 

A. WAT IS TIJDSKREDIET?

B. WAAROM WERD HET TIJDSKREDIET DESTIJDS INGEVOERD?

C. WANNEER HEB JE RECHT OP TIJDSKREDIET?

D. TIJDSKREDIET: DRIE MOGELIJKHEDEN

E. UITKERINGEN EN PREMIES BIJ TIJDSKREDIET

F. MAG JE BAAS JE ONTSLAAN ALS JE TIJDSKREDIET NEEMT?

 

Nota 1: vanaf september 2012 veranderden enkele stelsels. Lees er meer over in dit dossier.

Nota 2: Als gevolg van de 6de staatshervorming is de reglementering en de uitbetaling van de uitkeringen loopbaanonderbreking voor de personeelsleden van de administraties en van de openbare instellingen afhangend van de Vlaamse overheid geregionaliseerd vanaf 2 september 2016. Bijgevolg, indien u werkt bij een administratie of een openbare instelling afhangend van de Vlaamse overheid is de inhoud van deze infobladen niet meer op u van toepassing. U kan over de nieuwe bepalingen informatie vinden op de website: www.werk.be.

 

 

Tijdskrediet wil zeggen dat je je beroepsactiviteit gedurende een bepaalde tijd kan stopzetten of verminderen en daarna eenvoudigweg opnieuw kan opnemen.

 

 

A. WAT IS TIJDSKREDIET?

Tijdskrediet is een systeem waarbij de werknemer zijn prestaties tijdelijk kan beperken of stopzetten zonder dat hierdoor een einde komt aan de bestaande arbeidsovereenkomst.

 

Werknemers die hun recht op tijdskrediet opnemen, ontvangen voor de periode waarin zij geen prestaties leveren of hun prestaties verminderen geen loon. Als compensatie ontvangen zij een maandelijkse forfaitaire onderbrekingsuitkering van de RVA.

 

Het tijdskrediet werd sinds 1 januari 2002 geregeld door de CAO nr. 77 bis van de Nationale Arbeidsraad. Het recht op deze uitkeringen wordt geregeld in een koninklijk besluit.

 

De voorwaarden voor het recht op verlof en het recht op een uitkering waren mooi op elkaar afgestemd.

 

Eind 2011 werd een KB uitgevaardigd dat de voorwaarden om recht te hebben op een uitkering aanpaste. Daardoor was een discrepantie ontstaan tussen het recht op uitkeringen dat geregeld is in het koninklijk besluit en het recht op afwezigheid dat geregeld is bij collectieve arbeidsovereenkomst.

 

Daarom heeft men een nieuwe cao 103 gesloten. Deze zal in werking treden op 1 september 2012 en beoogt deze discrepantie op te heffen.

 

Cao 103 voorziet in:

 • een recht op voltijds tijdskrediet, halftijdse of 1/5de loopbaanvermindering zonder motief;
 • een bijkomend recht op voltijds tijdskrediet, halftijdse of 1/5de loopbaanvermindering met motief;
 • een recht op landingsbanenvoor de werknemers vanaf 55 jaar met een beroepsloopbaan van 25 jaar als werknemer.

 

Er gelden uitzonderingsregels voor de werknemers vanaf 50 jaar:

 • met een zwaar beroep
 • met een lange loopbaan
 • of in een bedrijf erkend als bedrijf in moeilijkheden of in herstructurering

 

Er bestaan nog wel overgangsmaatregelen waardoor sommige werknemer nog onder het oude systeem kunnen vallen.

 

 

B. WAAROM WERD HET TIJDSKREDIET DESTIJDS INGEVOERD?

 1. Mensen langer aan het werk houden: de uitstap van oudere werknemers moet geleidelijker en op latere leeftijd kunnen.
 2. Druk op de actieve generatie wegnemen: in de groep 30-55 jaar zitten mensen die hard werken, vaak in een drukke periode zitten op privévlak (huis, kinderen,...) en die snakken naar een adempauze.
 3. Basis van het systeem herstellen: recht op tijdskrediet kan maar gelden indien men al hééft gewerkt (voorheen kon een pas afgestudeerde al meteen 1/5 loopbaanonderbreking genieten).
 4. Rekening houden met arbeidsorganisatie: een onderneming moet kunnen blijven draaien. Daarom moet er in een bedrijf tot en met 10 werknemers een akkoord zijn van de werkgever.

 

C. WANNEER HEB JE RECHT OP TIJDSKREDIET?

Tijdskrediet is een recht voor het merendeel van de werknemers uit de privé-sector. Het is niet van toepassing op personeelscategorieën uitgesloten bij sectorale cao of bij ondernemings-cao. De toestemming van de werkgever is in de regel niet vereist, behalve in ondernemingen met minder dan elf werknemers.

 

Je moet vanaf 1 september 2012 een onderscheid maken tussen volgende formules:

 • een recht op voltijds tijdskrediet, halftijdse of 1/5de loopbaanvermindering zonder motief
 • een bijkomend recht op voltijds tijdskrediet, halftijdse of 1/5de loopbaanvermindering met motief
 • een recht op landingsbanen voor de werknemers vanaf 55 jaar met een beroepsloopbaan van 25 jaar als werknemer.

 

Er gelden uitzonderingsregels voor de werknemers vanaf 50 jaar:

 • met een zwaar beroep
 • met een lange loopbaan
 • of in een bedrijf erkend als bedrijf in moeilijkheden of in herstructurering

 

Update 1: uit het federale regeerakkoord blijkt dat de uitkering voor niet-gemotiveerd tijdskrediet en loopbaanonderbreking zal worden geschrapt. Bovendien zullen de uitzonderlijke landingsbanen tussen 50 en 54 jaar worden gedoofd en de grens van 55 jaar wordt opgetrokken tot 60 jaar. Dit voor aanvragen vanaf 1 januari 2015. De bestaande thematische verloven en het gemotiveerd tijdskrediet blijven behouden. De controle op deze motieven zal worden verscherpt.

Update 2: Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen het recht op verlof (tijdskrediet) en het recht op uitkeringen.

 

Het recht op uitkeringen bij tijdskrediet is sinds 1 januari 2015 grondig gewijzigd. Voortaan heeft een werknemer slechts recht op uitkeringen bij:

 • maximaal 48 maanden volledig tijdskrediet, 1/2de tijdskrediet of 1/5de loopbaanvermindering met motief;
 • loopbaanvermindering vanaf 60 jaar tot aan het pensioen (= stelsel eindeloopbaan), tenzij hij onder een uitzonderingsregeling valt waardoor hij reeds vanaf 55 jaar uitkeringen kan genieten.

 

Het recht op verlof (cao nr. 103) is nog niet gewijzigd. Het zal nu dus vaker voorkomen dat een werknemer recht heeft op tijdskrediet, maar hierbij geen uitkeringen meer zal krijgen.

 

 

D. TIJDSKREDIET: DRIE MOGELIJKHEDEN

1. Tijdskrediet zonder motief

Je hebt recht op een voltijds equivalent van maximaal 12 maanden over de ganse loopbaan:

 • ofwel 12 maanden volledige onderbreking, te nemen met een minimumperiode van 3 maanden
 • ofwel 24 maanden halftijdse vermindering, te nemen met een minimumperiode van 3 maanden
 • ofwel 60 maanden 1/5 vermindering ten belope van 1 dag of 2 halve dagen per week, te nemen met een minimumperiode van 6 maanden;
 • of een combinatie van deze stelsels tot een voltijds equivalent van 12 maanden.

Hierbij is 1 maand volledige onderbreking gelijk aan 2 maanden halftijdse loopbaanvermindering of 5 maanden 1/5de loopbaanvermindering.

 

Voorwaarden:

Anciënniteitsvoorwaarden

Om recht te hebben op dit niet-gemotiveerd tijdskrediet moet je gelijktijdig de volgende voorwaarden vervullen:

 • 24 maanden die voorafgaan aan de schriftelijke kennisgeving door een arbeidsovereenkomst met je werkgever verbonden zijn
 • een loopbaan van 5 jaar als werknemer hebben op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving

Uitzondering bij ouderschapsverlof

Voorgaande voorwaarden gelden niet als je een niet-gemotiveerd tijdskrediet neemt nadat je je recht op ouderschapsverlof hebt  uitgeput voor al je rechthebbende kinderen. Dit tijdskrediet moet dan wel onmiddellijk aansluiten op je ouderschapsverlof.

 

Tewerkstellingsvoorwaarden

Volledige onderbreking: geen tewerkstellingsvoorwaarde.

Halftijdse vermindering: ten minste 3/4de van een voltijdse betrekking in de onderneming gewerkt hebben de 12 maanden die voorafgaan aan de kennisgeving.

1/5 vermindering:

Je kan maar een 1/5de vermindering nemen voor zover je:

 • gewoonlijk tewerkgesteld bent in een arbeidsregeling gespreid over 5 dagen of meer
 • én de 12 maanden, die voorafgaan aan de schriftelijke kennisgeving voltijds gewerkt hebben

 

2. Tijdskrediet met motief

Naast een niet-gemotiveerd tijdskrediet heb je een bijkomend recht op gemotiveerd voltijds tijdskrediet, halftijdse of 1/5de loopbaanvermindering.

 

De duur van dit bijkomend recht op tijdskrediet met motief verschilt naargelang van de motivatie:

Je kan 36 maanden gemotiveerd tijdskrediet nemen (ongeacht of je nu een voltijds tijdskrediet of een 1/2de of 1/5de vermindering neemt):

 • om voor je kind te zorgen tot de leeftijd van 8 jaar;
 • voor het verlenen van palliatieve verzorging;
 • voor het verlenen van bijstand of verzorging aan een zwaar ziek gezins- of familielid;
 • voor het volgen van een opleiding.

Voor de gedetailleerde inhoud van deze begrippen verwijzen we naar cao 103.

 

Sector- of ondernemings-CAO vereist?

Je kan het bijkomend recht van 36 maanden voltijds tijdskrediet of 1/2de loopbaanvermindering maar opnemen indien de sector of je onderneming hierover een cao heeft afgesloten.

Een gemotiveerde 1/5de loopbaanvermindering kan je nemen zonder dat er een sector- of ondernemings-CAO is.

 

Je kan 48 maanden gemotiveerd tijdskrediet nemen (ongeacht of je nu een voltijds tijdskrediet of een 1/2de of 1/5de vermindering neemt):

 • om zorg te dragen voor je gehandicapt kind tot de leeftijd van 21 jaar;
 • voor het verlenen van bijstand of verzorging aan je minderjarig zwaar ziek kind of aan een minderjarig zwaar ziek kind dat gezinslid is

Voor de gedetailleerde inhoud van deze begrippen verwijzen we naar cao 103.

 

Aanrekening van motief 36 maanden op motief 48 maanden en omgekeerd

Het gemotiveerd tijdskrediet mag in totaliteit niet meer dan 48 maanden bedragen.

 

Voorbeeld 1

De werknemer heeft 12 maanden tijdskrediet genomen voor de zorg van zijn gehandicapt kind. Hij zal daarnaast nog 36 maanden tijdskrediet kunnen nemen om een opleiding te volgen. Maar als deze werknemer al 24 maanden tijdskrediet genomen heeft voor de zorg van zijn gehandicapt kind, zal hij nog slechts 24 maanden tijdskrediet kunnen nemen om een opleiding te volgen.

 

Voorbeeld 2

De werknemer heeft 36 maanden tijdskrediet genomen voor de zorg voor zijn kind jonger dan 8 jaar. Hij zal daarnaast nog slechts 12 maanden tijdskrediet kunnen nemen voor de zorg van zijn gehandicapt kind.

 

Voorwaarden:

Anciënniteitsvoorwaarden

Om recht te hebben op dit gemotiveerd tijdskrediet moet je de 24 maanden die voorafgaan aan de schriftelijke kennisgeving door een arbeidsovereenkomst met je werkgever verbonden zijn.

Uitzondering bij ouderschapsverlof

Voorgaande voorwaarde geldt niet voor de werknemer die een gemotiveerd tijdskrediet neemt nadat hij zijn recht op ouderschapsverlof heeft uitgeput voor al zijn rechthebbende kinderen. Dit tijdskrediet moet dan wel onmiddellijk aansluiten op zijn ouderschapsverlof.

 

Tewerkstellingsvoorwaarden

De tewerkstellingsvoorwaarden zijn dezelfde als bij het niet-gemotiveerd tijdskrediet.

 

 

3. Landingsbanen

 Werknemers van 55 jaar en ouder hebben zonder maximumduur recht op:

 • 1/5de loopbaanvermindering ten belope van een dag of 2 halve dagen per week;
 • een 1/2de loopbaanvermindering.

Men voorziet een uitzondering op de leeftijdsvoorwaarde voor werknemers:

 • met een zwaar beroep;
 • met een lange loopbaan;
 • of in een onderneming tijdens de periode erkend als in herstructurering of in een bedrijf in moeilijkheden.    

Zij kunnen vanaf 50 jaar in een landingsbaan stappen.  

Wat de voorwaarden zijn om te spreken van een zwaar beroep of een lange loopbaan vind je terug in de cao 103.

 

Voorwaarden

Tewerkstellingsvoorwaarden

Halftijdse loopbaanvermindering

Om recht te hebben op een vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking moet de werknemer ten minste 3/4de van een voltijdse betrekking tewerkgesteld zijn gedurende de 24 maanden die voorafgaan aan de schriftelijke kennisgeving.

 

1/5de loopbaanvermindering

Om recht te hebben opeen 1/5de loopbaanvermindering moet de werknemer tewerkgesteld zijn in een arbeidsregeling gespreid over 5 of meer dagen.

Bovendien moet hij ofwel voltijds ofwel 4/5de van een voltijdse betrekking tewerkgesteld zijn in het kader van niet-gemotiveerd of gemotiveerd tijdskrediet of in het kader van CAO 77bis gedurende de 24 maanden die voorafgaan aan de schriftelijke kennisgeving.

 

Anciënniteitsvoorwaarden

De anciënniteitsvoorwaarden voor het uitoefenen van een landingsbaan zijn dubbel: naast een ondernemingsanciënniteit is er ook een anciënniteit in het werknemersstatuut vereist.

 

Ondernemingsanciënniteit

De werknemer moet door een arbeidsovereenkomst met de werkgever verbonden zijn geweest gedurende de 24 maanden die voorafgaan aan de schriftelijke kennisgeving;

Deze termijn kan in onderling akkoord tussen de werknemer en de werkgever worden ingekort.

Merk op dat er geen minimumtermijn is vermeld en dus zouden werkgever en werknemer kunnen overeenkomen de ondernemingsanciënniteit tot 0 te herleiden.

 

Anciënniteit als werknemer

De werknemer moet een loopbaan van 25 jaar als werknemer hebben op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving.

Bij een 1/5de loopbaanvermindering vanaf 50 jaar wegens lange loopbaan moet de werknemer een loopbaan van 28 jaar als werknemer hebben op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving.

 

Waarborgen werknemer

De werknemer beschikt op zijn beurt eveneens over enkele waarborgen. Zo geniet hij enerzijds van een ontslagbescherming en anderzijds van een terugkeergarantie naar de oude of een vergelijkbare/gelijkwaardige functie. Zie verder: Mag je baas je ontslaan als je tijdskrediet neemt?

 

 

E. UITKERINGEN EN PREMIES BIJ TIJDSKREDIET

De werknemer die een beroep doet op een of andere vorm van tijdskrediet ontvangt een maandelijkse onderbrekingsuitkering en heeft in sommige gevallen recht op een aanmoedigingspremie van de Vlaamse regering. Tijdens het tijdskrediet is de werknemer beschermd tegen ontslag.

 

Maandelijkse onderbrekingsuitkering

De bedragen verschillen naargelang welke vorm van tijdskrediet men opneemt.

De werkloosheidsbureaus van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening - en meer bepaald de dienst loopbaanonderbreking - staan in voor de aanvraag en de toekenning van de onderbrekingsuitkeringen.

 

Onderbrekingsuitkeringen kunnen niet gecumuleerd worden met:

 • inkomsten uit een politiek mandaat tenzij het inkomsten betreft uit een mandaat van gemeenteraadslid of lid van een OCMW, districtsraadslid of provincieraadslid
 • inkomsten uit een bijkomende activiteit als loontrekkende tenzij deze activiteit reeds minstens 12 maanden vóór de aanvang van de loopbaanonderbreking werd uitgeoefend
 • inkomsten uit een zelfstandige actviteit tenzij deze activiteit reeds minstens 12 maanden vóór de aanvang van de loopbaanonderbreking werd uitgeoefend én indien de prestaties volledig worden onderbroken. Deze cumul is slechts toegestaan voor een periode van maximum 12 maanden.
 • inkomsten uit een pensioen (d.i. een ouderdoms-, rust-, anciënniteits- of overlevingspensioen en andere als dusdanig geldende voordelen)
 • een vergoede activiteit in het buitenland in het kader van een erkend project van ontwikkelingssamenwerking voor rekening van een erkende niet-gouvernementele organisatie voor ontwikkelingssamenwerking

Let op: het is wel mogelijk om tijdskrediet zonder uitkeringen aan te vragen bij de werkgever. In dit geval mag de werknemer eender welke activiteit uitoefenen. Natuurlijk dient dit steeds in overeenstemming te zijn met de afspraken tussen de werknemer en de werkgever inzake ongeoorloofde concurrentie. Maar let op: het bijkomend recht van 36 maanden tijdskrediet kan niet worden opgenomen in combinatie met een niet-toegelaten bezoldigde of zelfstandige activiteit die de werknemer aanvangt of uitbreidt.

 

Aanmoedigingspremie

De Vlaamse regering voorziet een aanmoedigingspremie voor werknemers uit de privésectordie kiezen voor tijdskrediet. Als voorwaarde wordt gesteld dat de aanvrager in de privésector in het Vlaamse Gewest werkt en zijn recht op tijdskrediet of op loopbaanvermindering opneemt om een welbepaalde reden.

 

Er bestaan 3 soorten van aanmoedigingspremies. Een premie voor het opnemen van:

 • het opleidingskrediet
 • het zorgkrediet
 • steun voor werknemers van een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering  (deze laatste vorm staat eigenlijk los van tijdskrediet, maar wordt hier ter volledigheid vermeld)

 

Opgepast!

Voor werknemers tewerkgesteld in de Vlaamse social profitsector geldt een aparte regeling. Voor hen zijn er vijf soorten aanmoedigingspremies, namelijk voor het opnemen van:

 1. opleidingskrediet
 2. zorgkrediet
 3. een arbeidsduurvermindering in een onderneming in moeilijkheden of herstructurering
 4. loopbaankrediet
 5. landingsbanen

De aanmoedigingspremie komt bovenop de onderbrekingsuitkering. Meer gedetailleerde info over deze premie is te vinden op de website Werk en Sociale Economie

 

 

F. MAG JE BAAS JE ONTSLAAN ALS JE TIJDSKREDIET NEEMT?

De werknemer die geniet van een tijdskrediet is beschermd tegen ontslag. De werkgever kan de loopbaanonderbreker slechts ontslaan in geval van een dringende of voldoende redendie niets te maken heeft met de loopbaanonderbreking.

 

De bescherming tegen ontslag eindigt 3 maanden na het einde van het tijdskrediet.

 

Gaat de werkgever tijdens de beschermingsperiode zonder voldoende of dringende reden toch over tot ontslag, dan moet hij, behalve een eventuele opzeggingsvergoeding, ook een forfaitaire vergoeding betalen die overeenkomt met 6 maanden loon.

 

 

Lees ook:

Thematische verloven: palliatieve zorg, ouderschapsverlof en verzorgingsverlof (specifieke regelingen)

 

I.s.m. SD Worx

Zoveel kost de Belgische gezondheidszorg nu

De uitgaven voor gezondheidszorg nemen een stevige hap uit het overheidsbudget. Daar tegenover staat...

Laat je salaris niet afhangen van het lot

Check het salariskompas van vacature.com en ontdek welk loonpakket iemand met jouw profiel mag verwachten.

 

Zo ziet het kantoor van de toekomst eruit

Binnenkort werken we niet meer in landschapskantoren en al helemaal niet meer op vaste, toegewezen p...

Maak kennis met Victor, hij zoekt voor jou een gepaste job!

Hulp nodig bij het vinden van je droomjob? Victor, de virtuele jobassistent gaat op basis van je antwoorden op zoek naar een job voor jou.

Zorgsector in nood: wie zorgt voor de mantelzorgers en vrijwilligers?

Ondanks extra geld en personeel blijven de tekorten in de zorg groot. Sommige zorgbehoevenden (en/of...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Uitgekeken op je job? 4 signalen dat het tijd is voor verandering

Een stap in het ongewisse zetten is eng. Maar als je deze signalen herkent, raap je best alle moed b...

De baas zit niet te wachten op thuiswerk

In 2013 lanceerde de Vlaamse regering met veel tamtam het ‘Nieuwe Werken’, een arbeidsconcept dat st...

Test jezelf: ben jij nog gelukkig in je job?

Doe jij je werk nog graag of is het tijd om een andere richting uit te gaan? Doe de test!