TERUG NAAR OVERZICHT

Wat zijn de voordelen van privé-gebruik van je PC?

"Ik heb vernomen dat er een fiscaal en sociaal gunstige regeling is uitgewerkt voor het aanbieden van pc's aan de werknemers door hun werkgever. Wat houden deze regelingen juist in?"


 

1. Fiscale regeling


Naar aanleiding van de programmawet van 24 december 2002 werd een fiscaal gunstige regeling uitgewerkt voor het invoeren van een 'pc-privé-plan' waarbij de werkgever een computer ter beschikking stelt aan zijn werknemers of waarbij de werknemers een computer kunnen aankopen met een financiële tussenkomst door de werkgever.


In de fiscale regeling wordt een onderscheid gemaakt tussen twee systemen die elk hun eigen fiscale behandeling zullen ondergaan. 1. Enerzijds is er een regeling uitgewerkt in art. 38 17° WIB'92 waarbij de werknemer een computerconfiguratie kan aankopen met een tussenkomst in de kosten door de werkgever. Lees verder...

 2. Anderzijds werd er een regeling uitgewerkt via art. 18 KBWIB'98 voor de waardering van het voordeel in natura voor het gratis of tegen verminderde prijs ter beschikking stellen van een computerconfiguratie. Lees verder...

Deze nieuwe regelingen zijn beiden in werking getreden vanaf 1 januari 2003.


Systeem 1: Aankoop van een computerconfiguratie via een pc-privé-plan


De fiscale regeling voorziet een belastingvrijstelling in het kader van de sociale en culturele vrijstellingen (artikel 38 , 17° WIB'92 ) voor werknemers die via hun werkgever de mogelijkheid krijgen om, in het kader van een zogenaamd pc-privé-plan, de aankoop te verrichten van een geheel van pc, randapparatuur en printer, internetaansluiting en internetabonnement, alsook de voor de bedrijfsvoering dienstige software.


De bedoelde belastingvrijstelling is bij de werknemer toepasselijk op de werkgeverstussenkomst bij de aankoop van de computerelementen. De vrijstelling is beperkt tot 60% van de aankoopprijs (excl. BTW) van die computerelementen die de werknemer heeft moeten betalen, met een maximale vrijstelling van de werkgeverstussenkomst van 1.660 euro per aanbod (AJ 2009). Het basisbedrag van 1.250 euro zal jaarlijks geïndexeerd worden.


De vrijstelling wordt bovendien slechts verleend als voldaan is aan de volgende voorwaarden: 1. het aanbod van de werkgever, waarbij deze zich verbindt om tussen te komen in de aankoopprijs van een computerconfiguratie (= een geheel van pc, randapperatuur, printer, internetaansluiting, internetabonnement, de voor bedrijfsvoering dienstige software), dient in een pc-plan te zijn omschreven;

 2. de voorwaarden die in dit plan zijn opgenomen, dienen dezelfde te zijn voor alle werknemers of een bijzondere categorie ervan;

 3. het pc-privé-plan dient aan de volgende minimumvoorwaarden te voldoen:

  • het plan moet de beschrijving geven van het geheel van pc, randapparatuur en printer, internetaansluiting, internetabonnement, alsook van de voor de bedrijfsvoering dienstige software;

  • het plan bepaalt dat het de werknemer vrij staat het geheel of slechts een gedeelte van het beschreven materieel te kiezen;

  • de tussenkomst van de werkgever moet per onderdeel van het aanbod worden opgegeven;

  • de tussenkomst kan enkel gebeuren bij aankoop van materieel in nieuwe staat;

  • de tussenkomst door de werkgever gebeurt tegen afgifte van een door de werknemer eensluitend verklaard afschrift van de aankoopfactuur of van het aankoopbewijs op naam van de werknemer;

  • wat de materiëlen betreft, die de werknemer voorheen in het kader van een pc-privé-plan heeft aangeschaft, moet het plan bepalen dat slechts in de loop van het derde jaar volgend op het jaar van aanschaf opnieuw mag worden ingegaan op een aanbod van de werkgever.

In de persmededeling die door de minister van financiën werd gegeven bij de invoering van deze nieuwe wetgeving, werd bevestigd dat de tussenkomst van de werkgever als beroepskost in mindering kan worden gebracht van de belastbare winst van de werkgever.


Systeem 2: Terbeschikkingstelling van een computerconfiguratie


Voor werknemers die van hun werkgever gratis of tegen verminderde prijs een computerconfiguratie ter beschikking krijgen, zullen deze anders dan in geld verkregen voordelen forfaitair geraamd worden op :
- 180 euro per jaar voor een kostenloos ter beschikking gestelde pc
- 60 euro per jaar voor de internetaansluiting en het internetabonnement


Het voordeel geldt voor alle belastingplichtigen die privé gratis of tegen een voordelig tarief gebruik maken van een pc of internet uit hoofde van of naar aanleiding van de beroepswerkzaamheid. Het betreft dus zowel werknemers als bedrijfsleiders.


De beoordeling of een pc en/of internetgebruik al dan niet als een belastbaar voordeel voor de werknemer dient te worden beschouwd is een feitenkwestie. De lokale taxatieabtenaar van de AOIF zal in eerste instantie deze beoordeling maken. Wat deze ambtenaar hierbij als referentie zal gebruiken, het effectief privé-gebruik van de pc of de mogelijkheid van privé-gebruik, behoort tot zijn persoonlijke bevoegdheid. Dit principe heeft zijn belang in de situatie waarbij een werkgever een portable-pc ter beschikking stelt aan zijn werknemers aangezien de mogelijkheid van privé-gebruik in deze situatie steeds aanwezig is.


2. Sociale regeling


De sociale regeling (RSZ) is helemaal afgestemd op de fiscale regeling. Dezelfde bedragen zijn van toepassing in beide systemen.


Systeem 1: Aankoop van een computerconfiguratie


De werkgeverstussenkomst in het kader van een pc-privé-plan ten belope van maximaal 60 % van de aankoopprijs (exclusief BTW) of van 1.660 euro, die door de werknemer wordt betaald voor de aanschaf van een geheel van pc, randapparatuur, printer, internetaansluiting, internetabonnement en de voor de bedrijfsvoering dienstige software, vormt geen loon onderworpen aan RSZ.


Systeem 2: Terbeschikkingstelling van een computerconfiguratie


In afwijking van de regel dat door de RSZ voordelen in natura tegen een bedrag worden geraamd dat met hun werkelijke waarde overeenstemt, wordt het privé-gebruik en een gratis ter beschikking gestelde pc of internetaansluiting, en internetabonnement, door de RSZ geraamd tegen het forfaitaire fiscale tarief:

Voordeel in natura

Forfaitaire raming op jaarbasis

pc

180 euro

internetabonnement en -aansluiting

60 euro

Voor arbeiders, waar de bijdrageberekening voor de RSZ gebeurt op het brutoloon aan 108 %, en die tijdens de vakantieperiode hetzelfde voordeel in natura verder genieten als tijdens het jaar, moet men het voordeel tijdens de vakantie niet aangeven.

Wie voor het werk veel contact heeft met mensen raakt mentaal sneller uitgeput

Dat mentale problemen op de werkvloer meer aandacht verdienen, is duidelijk. Maar waar loopt het nu ...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Mentale klachten wegen steeds zwaarder door op werk

Hoewel er de laatste jaren steeds meer aandacht is voor mentale problemen op de werkvloer, blijft he...

Bent u op zoek naar digitale marketeers?

OM Collective helpt u graag verder. Ontdek hier alle formules die zij voor u in petto hebben.

Hoeveel slaap heb je nodig voor een goede werkdag?

Heb jij soms moeite om je ogen op te houden op het werk? Dan schort er mogelijk iets aan jouw nachtr...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Bore-out in Vlaanderen: 5 procent verveelt zich te pletter

Het aantal burn-outs in ons land is regelmatig voer voor discussie in zowel politiek als media, niet...

Test: Loop jij risico op een bore-out?

Sleep jij je elke dag naar een onuitdagende job? Maakt afstompend routinewerk je lusteloos, gefrustr...