TERUG NAAR OVERZICHT

Wat zegt de wet over thuiswerken?

 

Huisarbeid wordt geregeld door de wet van 6 december 1996. Voor telewerkers zijn er enkele nieuwe regels aan toegevoegd.

Definitie telewerker

Een telewerker is een werknemer die op regelmatige basis prestaties levert op een zelf gekozen plaats buiten de lokalen van de werkgever (vb. eigen woning). Daarbij maakt hij gebruik van informatietechnologie (vb. e-mail, internet,). Een werknemer die occasioneel telewerk verricht, wordt hier niet geviseerd.

De mobiele telewerkers zijn uitgesloten. Voorbeelden: handelsvertegenwoordigers, technici die bij de klant komen, . Ook werknemers die werken in een telecentrum zijn uitgesloten.

Een 'gewone' arbeidsovereenkomst

Een telewerker geniet van dezelfde (collectieve en individuele) arbeidsvoorwaarden als een vergelijkbare werknemer in de onderneming, aangevuld met de specifieke regels uit CAO nr.85. In de praktijk zal de telewerker meestal een bediende zijn. Een collectieve of individuele arbeidsovereenkomst kan nog bijkomende arbeidsvoorwaarden voorzien, die kenmerkend zijn voor het telewerk.

Gemengde situatie

Ingeval de telewerker deels telewerk uitvoert, deels in de lokalen van de werkgever presteert, vallen slechts de prestaties als telewerker onder de specifieke regels voor telewerk (CAO nr.85).

Principe van vrijwilligheid

Telewerk vindt plaats op vrijwillige basis. Noch de werknemer, noch de werkgever kan ertoe gedwongen worden om telewerk te aanvaarden.

Specifieke rechten en plichten van de partijen

1. De werkgever informeert de telewerker over zijn arbeidsvoorwaarden (beschrijving arbeidsprestaties, afdeling van de onderneming waaraan hij verbonden is,).

2. De werkgever neemt maatregelen om het isolement van de telewerker te vermijden (vb. op regelmatige tijdstippen terug roepen naar de onderneming).

3. De werkgever stelt de nodige apparatuur en faciliteiten ter beschikking om het werk uit te voeren. Hij staat in voor het onderhoud, de kosten van verbindingen en de communicatie.

In geval de telewerker zijn eigen apparatuur gebruikt betaalt de werkgever de kosten van installatie, werking en onderhoud.

Vóór de aanvang van het telewerk moet de kostenvergoeding vastliggen. Zij kan in verhouding staan met de geleverde prestaties of de berekening kan gebeuren met behulp van een verdeelsleutel onderling overeengekomen.

Kosten als gevolg van beschadiging of verlies van de apparatuur en gegevens bij de uitvoering van het telewerk, zijn voor rekening van de werkgever.

4. De werkgever neemt maatregelen t.a.v. de software ten einde de bescherming van de gegevens, gebruikt door de telewerker voor beroepsdoeleinden, te waarborgen. Hij informeert de telewerker over de regels m.b.t. de beperkingen van het gebruik van IT-materiaal en sancties bij niet-naleving ervan.

5. De telewerker behandelt het werkmateriaal met de nodige zorgvuldigheid. Hij mag geen gegevens verzamelen en verspreiden via het internet, indien zij geen verband houden met zijn werk.

6. De telewerker, die zijn werk niet kan uitvoeren als gevolg van een defect aan de apparatuur of wegens overmacht, waarschuwt de werkgever onmiddellijk. In dit geval betaalt de werkgever verder het normale loon.

7. De telewerker krijgt een aangepaste vorming gericht op het gebruik van de technische middelen waarover hij beschikt en op het omgaan met de specifieke kenmerken van telewerk.

Er moet een schriftelijke arbeidsovereenkomst gesloten worden.

Schriftelijke overeenkomst

Uiterlijk bij de aanvang van het telewerk moet er een schriftelijke arbeidsovereenkomst zijn. De overeenkomst bevat een aantal verplichte vermeldingen:

- de frequentie van het telewerk / eventueel de dagen waarop de werknemer telewerk uitvoert / eventueel de dagen en uren van afwezigheid in de onderneming;
- de ogenblikken waarop de telewerker bereikbaar moet zijn en via welke middelen;
- de tijdstippen waarop de telewerker een beroep kan doen op technische ondersteuning;
- de onkostenregeling (zie V, punt 3)
- de voorwaarden, specifieke regels en de kennisgevingstermijn bij stopzetting van telewerk.
- de mogelijkheden tot verlenging in geval van telewerk voor een welbepaalde duur
- de plaats(en) die de telewerker heeft gekozen om zijn werk te verrichten

Deze overeenkomst kan bovendien de periode vermelden die is overeengekomen als periode tijdens welke het telewerk kan worden verricht. Verkiezen partijen om geen periode op te nemen in de overeenkomst, dan wordt de telewerker vermoed te werken tijdens de werkuren die de telewerker zou moeten presteren indien hij in de lokalen van de werkgever zou zijn tewerkgesteld.

Sanctie

Ontbreekt de schriftelijke overeenkomst, dan beschikt de werknemer over het recht om zijn arbeidsprestaties (terug) in de ondernemingslokalen te verrichten.

Arbeidsduur, zondagsrust en feestdagen

Net zoals de klassieke huisarbeider, is de telewerker in principe niet onderworpen aan de regels over arbeidsduur, nachtarbeid en zondagsrust. Hij mag ook werken op feestdagen.

I.s.m. SD Worx

Wat verandert er praktisch op werkvlak voor jou in 2018?

In de loop van 2018 treden er heel wat maatregelen in werking die jouw (zoektocht naar een) job in m...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Dit was 2017 in cijfers

Meer vacatures, minder werklozen. Als we één ding uit 2017 onthouden, dan is het wel dat. Maar er zi...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

De arbeidsmarkt in 2018: dit zijn de uitdagingen

Meer vacatures, minder werklozen. Als we één ding uit 2017 onthouden, dan is het wel dat. Na jaren v...

Mis geen enkele tip voor je carrière!

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.

Waarom je je vakantiedagen echt niet mag vergeten opnemen

Wie voltijds werkt heeft ieder jaar recht op 20 wettelijke vakantiedagen. De wetgever stelt echter d...

5 vormen van seksuele intimidatie op het werk

Als je collega je een kneepje in je billen geeft of voortdurend voorstelt eens samen in bed te duike...

50+’ers hebben meer vertrouwen in jongere leidinggevende

Werken voor een jongere baas, vreemd? Integendeel! Slechts 28% van de werkende vijftigplussers heeft...