TERUG NAAR OVERZICHT

Wanneer spreken we van een arbeidsongeval?

Verzekeraars weigeren heel wat arbeidsongevallen te erkennen, zo blijkt uit cijfers van het Fonds voor Arbeidsongevallen. In een kwart van de gevallen is die weigering onterecht. We onderzochten welke factoren het onderscheid bepalen volgens de letter van de wet.

 

Drie voorwaarden

Om als slachtoffer van een arbeidsongeval te worden erkend, moet de werknemer bewijzen dat:

  1. Het om een plotselinge gebeurtenis gaat. (zo niet spreken we van een beroepsziekte.)
  2. Er sprake is van een letsel.
  3. Het ongeval zich heeft voorgedaan tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en hier bovendien aan te wijten is.

 

1. Plotselinge gebeurtenis

Het ongeval moet veroorzaakt zijn door een plotselinge gebeurtenis die meestal van korte duur is. Daarin onderscheidt een arbeidsongeval zich van een beroepsziekte, die een geleidelijke verslechtering van de toestand van de werknemer impliceert. Plotselinge gebeurtenissen zijn bijvoorbeeld: een persoon die valt, zich verbrandt of een slag krijgt, een ontploffing, een botsing, opwinding door angst, een twist, enzovoort. De plotselinge gebeurtenis hoeft niet per se abnormaal te zijn. Ook de uitoefening van de normale arbeidstaken kan voor de wet als plotse gebeurtenis gelden, op voorwaarde dat daarin een element kan worden aangewezen dat het letsel mogelijk heeft veroorzaakt. Wanneer een letsel uitsluitend te wijten is aan de slechte lichaamstoestand van de getroffen werknemer, is er geen sprake van een arbeidsongeval.

 

2. Letsel

Bij een arbeidsongeval moet er altijd sprake zijn van een mentaal (zenuwinzinking, geheugenstoornissen, enz.) of lichamelijk letsel. Dit letsel kan zich ook manifesteren als een ziekte die zich als gevolg van een plotselinge gebeurtenis heeft ontwikkeld. Denk aan een werknemer die besmet raakt met hepatitis door een prik met een besmette injectienaald. Het letsel hoeft niet noodzakelijk te resulteren in een werkonderbreking, het is voldoende dat het aanleiding geeft tot medische verzorging. Gevallen waarbij alleen prothesen of orthopedische toestellen schade oplopen, komen ook in aanmerking. In de lijn daarvan krijg je eveneens de breuk van een bril vergoed, ook al heeft dat geen werkonderbreking of letsel tot gevolg.

 

3. Causaal verband

Er is slechts sprake van een arbeidsongeval wanneer er een oorzakelijk verband bestaat tussen het ongeval en de arbeid. Het ongeval moet zich dus in de eerste plaats voordoen tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. De overeenkomst is in uitvoering vanaf het ogenblik dat de werkgever zijn gezag kan uitoefenen. Bijgevolg blijft de uitvoering van de arbeidsovereenkomst dus niet beperkt tot de werkuren. Zo kunnen bepaalde ongevallen tijdens pauzes of bedrijfsfeesten ook een erkenning als arbeidsongeval krijgen. Een voorwaarde om voor vergoeding in aanmerking te komen, is wel dat het ongeval in verband staat met het te verrichten werk. Een letsel opgelopen bij een twist tussen collega’s wordt bijvoorbeeld enkel als arbeidsongeval erkend als die twist om redenen van professionele aard is ontstaan.

 

Bewijslast

Het slachtoffer moet kunnen aantonen dat de drie hierboven beschreven voorwaarden van toepassing waren op het ongeval. Slaagt hij daarin, zal het ongeval automatisch erkend worden en heeft de werknemer recht op een schadevergoeding. De arbeidsongevallenverzekeraar van de werkgever mag natuurlijk altijd het tegendeel proberen te bewijzen aan de hand van een tegenexpertise.

 

Ongeval op de weg van en naar het werk

Ook een ongeval dat zich voordoet op de normale weg van en naar het werk komt in aanmerking als arbeidsongeval. Een normaal traject is de weg die de werknemer moet afleggen tussen zijn woonplaats en de plek waar hij beroepshalve moet zijn. Het normale traject is niet noodzakelijk het kortste. Een langer traject kan om diverse redenen verantwoord zijn (snellere verplaatsing, minder gevaarlijk, enz.).

 

Kleine onderbrekingen of omwegen doen evenmin afbreuk aan het normale karakter van het traject. Grotere onderbrekingen of omwegen moet je kunnen rechtvaardigen door een wettige reden die in verband staat met de noden van het dagelijkse leven (bijvoorbeeld een bezoek aan een familielid in het ziekenhuis of inkopen doen na het werk om het eten te bereiden) of door een gebeurtenis die men niet heeft kunnen voorzien, noch afwenden. Het belang van de onderbreking of omweg is afhankelijk van de duur en de lengte van het normale traject. Een omweg van 1 km is niet veel wanneer het totale traject 20 km bedraagt. Het is echter een zeer grote omweg als normaal slechts 1 of 2 km moet worden afgelegd. Het traject blijft altijd als normaal beschouwd als de werknemer verplicht is omwegen te maken om werknemers uit dezelfde streek te gaan ophalen of weer terug te brengen of om kinderen naar de kinderopvang of naar school te brengen en ze op te halen.

 

In samenwerking met SD Worx

Wat verandert er praktisch op werkvlak voor jou in 2018?

In de loop van 2018 treden er heel wat maatregelen in werking die jouw (zoektocht naar een) job in m...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Dit was 2017 in cijfers

Meer vacatures, minder werklozen. Als we één ding uit 2017 onthouden, dan is het wel dat. Maar er zi...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

De arbeidsmarkt in 2018: dit zijn de uitdagingen

Meer vacatures, minder werklozen. Als we één ding uit 2017 onthouden, dan is het wel dat. Na jaren v...

Mis geen enkele tip voor je carrière!

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.

Waarom je je vakantiedagen echt niet mag vergeten opnemen

Wie voltijds werkt heeft ieder jaar recht op 20 wettelijke vakantiedagen. De wetgever stelt echter d...

5 vormen van seksuele intimidatie op het werk

Als je collega je een kneepje in je billen geeft of voortdurend voorstelt eens samen in bed te duike...

50+’ers hebben meer vertrouwen in jongere leidinggevende

Werken voor een jongere baas, vreemd? Integendeel! Slechts 28% van de werkende vijftigplussers heeft...