TERUG NAAR OVERZICHT

Tijdskrediet: welke formules bestaan er?

“Ik kan mijn privé- en werkleven moeilijk gescheiden houden en wil graag een adempauze inlassen. Op welke vormen van tijdskrediet heb ik recht?”

 

 

Het antwoord van Ann Tourné, SD Worx

Je moet vanaf 1 september 2012 een onderscheid maken tussen:

- een recht op voltijds tijdskrediet, halftijdse of 1/5de loopbaanvermindering zonder motief

- een bijkomend recht op voltijds tijdskrediet, halftijdse of 1/5de loopbaanvermindering met motief

- een recht op landingsbanen voor de werknemers vanaf 55 jaar met een beroepsloopbaan van 25 jaar als werknemer. Er gelden uitzonderingsregels voor de werknemers vanaf 50 jaar:

- met een zwaar beroep

- met een lange loopbaan

- of in een bedrijf erkend als bedrijf in moeilijkheden of in herstructurering

 

 

 

Opmerking:

Het tijdskrediet werd sinds 1 januari 2002 geregeld door de CAO nr. 77 bis van de Nationale Arbeidsraad. Het recht op deze uitkeringen wordt geregeld in een koninklijk besluit.

De voorwaarden voor het recht op verlof en het recht op een uitkering waren mooi op elkaar afgestemd.

Eind 2011 werd een KB uitgevaardigd dat de voorwaarden om recht te hebben op een uitkering aanpaste. Daardoor was een discrepantie ontstaan tussen het recht op uitkeringen dat geregeld is in het koninklijk besluit en het recht op afwezigheid dat geregeld is bij collectieve arbeidsovereenkomst.

Daarom heeft men een nieuwe cao 103 gesloten. Deze trad in werking op 1 september 2012 en beoogt deze discrepantie op te heffen.

Er bestaan nog wel overgangsmaatregelen waardoor sommige werknemers nog onder het oude systeem kunnen vallen.

 

Merk op: uit het federale regeerakkoord blijkt dat de uitkering voor niet-gemotiveerd tijdskrediet en loopbaanonderbreking zal worden geschrapt. Bovendien zullen de uitzonderlijke landingsbanen tussen 50 en 54 jaar worden gedoofd en de grens van 55 jaar wordt opgetrokken tot 60 jaar. Dit voor aanvragen vanaf 1 januari 2015. De bestaande thematische verloven en het gemotiveerd tijdskrediet blijven behouden. De controle op deze motieven zal worden verscherpt.

 

Let op: 

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen het recht op verlof (tijdskrediet) en het recht op uitkeringen.

Het recht op uitkeringen bij tijdskrediet is sinds 1 januari 2015 grondig gewijzigd. Voortaan heeft een werknemer slechts recht op uitkeringen bij: 

•        maximaal 48 maanden volledig tijdskrediet, 1/2de tijdskrediet of 1/5de loopbaanvermindering met motief; 

•       loopbaanvermindering vanaf 60 jaar tot aan het pensioen (= stelsel eindeloopbaan), tenzij hij onder een uitzonderingsregeling valt waardoor hij reeds vanaf 55 jaar uitkeringen kan genieten. 

 

Het recht op verlof (cao nr. 103) is nog niet gewijzigd. Het zal nu dus vaker voorkomen dat een werknemer recht heeft op tijdskrediet, maar hierbij geen uitkeringen meer zal krijgen. 

Voor het recht op uitkeringen verwijzen we naar de website van de RvA.

 

 

1. Recht op een niet-gemotiveerd tijdskrediet

Regeling:

Je hebt recht op een voltijds equivalent van maximaal 12 maanden over de ganse loopbaan:

•    ofwel 12 maanden volledige onderbreking, te nemen met een minimumperiode van 3 maanden

•    ofwel 24 maanden halftijdse vermindering, te nemen met een minimumperiode van 3 maanden

•    ofwel 60 maanden 1/5 vermindering ten belope van 1 dag of 2 halve dagen per week, te nemen met een minimumperiode van 6 maanden;

•    of een combinatie van deze stelsels tot een voltijds equivalent van 12 maanden.

Hierbij is 1 maand volledige onderbreking gelijk aan 2 maanden halftijdse loopbaanvermindering of 5 maanden 1/5de loopbaanvermindering.

 

Voorwaarden:

Anciënniteitsvoorwaarden

Om recht te hebben op dit niet-gemotiveerd tijdskrediet moet je gelijktijdig de volgende voorwaarden vervullen:

 • 24 maanden die voorafgaan aan de schriftelijke kennisgeving door een arbeidsovereenkomst met je werkgever verbonden zijn
 • een loopbaan van 5 jaar als werknemer hebben op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving

Uitzondering bij ouderschapsverlof

Voorgaande voorwaarden gelden niet als je een niet-gemotiveerd tijdskrediet neemt nadat je je recht op ouderschapsverlof hebt  uitgeput voor al je rechthebbende kinderen. Dit tijdskrediet moet dan wel onmiddellijk aansluiten op je ouderschapsverlof.

 

Tewerkstellingsvoorwaarden

Volledige onderbreking: geen tewerkstellingsvoorwaarde.

 

Halftijdse vermindering: ten minste 3/4de van een voltijdse betrekking in de onderneming gewerkt hebben de 12 maanden die voorafgaan aan de kennisgeving.

 

1/5 vermindering:

Je kan maar een 1/5de vermindering nemen voor zover je:

 • gewoonlijk tewerkgesteld bent in een arbeidsregeling gespreid over 5 dagen of meer
 • én de 12 maanden, die voorafgaan aan de schriftelijke kennisgeving voltijds gewerkt hebben

 

OPGEPAST! Sinds eind 2016 zijn de sociale partners overeengekomen dat werknemers in de privésector geen tijdskrediet zonder motief meer zullen kunnen opnemen. Voorlopig kan het principieel nog wel, maar je krijgt er geen vergoeding meer voor. "Binnenkort wordt de mogelijkheid volledig afgeschaft, zegt Piet Van den Bergh van de studiedienst van de christelijke vakbond ACV. Wie toch nog langere tijd zijn werk wil onderbreken zonder motief kan bijvoorbeeld met zijn werkgever een schorsing van zijn contract voor een bepaalde duur proberen af te spreken, aldus de ACV'er." (Bron: deredactie)

 

2. Recht op een gemotiveerd tijdskrediet

Regeling:

Naast een niet-gemotiveerd tijdskrediet heb je een bijkomend recht op gemotiveerd voltijds tijdskrediet, halftijdse of 1/5de loopbaanvermindering.

 

De duur van dit bijkomend recht op tijdskrediet met motief verschilt naargelang van de motivatie:

Je kan 36 maanden gemotiveerd tijdskrediet nemen (ongeacht of je nu een voltijds tijdskrediet of een 1/2de of 1/5de vermindering neemt):

 • om voor je kind te zorgen tot de leeftijd van 8 jaar; 
 • voor het verlenen van palliatieve verzorging;
 • voor het verlenen van bijstand of verzorging aan een zwaar ziek gezins- of familielid;
 • voor het volgen van een opleiding.

Voor de gedetailleerde inhoud van deze begrippen verwijzen we naar cao 103.

 

Sector- of ondernemings-CAO vereist?

Je kan het bijkomend recht van 36 maanden voltijds tijdskrediet of 1/2de loopbaanvermindering maar opnemen indien de sector of je onderneming hierover een cao heeft afgesloten.

Een gemotiveerde 1/5de loopbaanvermindering kan je nemen zonder dat er een sector- of ondernemings-CAO is.

 

Je kan 48 maanden gemotiveerd tijdskrediet nemen (ongeacht of je nu een voltijds tijdskrediet of een 1/2de of 1/5de vermindering neemt):

 • om zorg te dragen voor je gehandicapt kind tot de leeftijd van 21 jaar; 
 • voor het verlenen van bijstand of verzorging aan je minderjarig zwaar ziek kind of aan een minderjarig zwaar ziek kind dat gezinslid is

Voor de gedetailleerde inhoud van deze begrippen verwijzen we naar cao 103.

 

Aanrekening van motief 36 maanden op motief 48 maanden en omgekeerd

Het gemotiveerd tijdskrediet mag in totaliteit niet meer dan 48 maanden bedragen.

 

Voorbeeld 1

De werknemer heeft 12 maanden tijdskrediet genomen voor de zorg van zijn gehandicapt kind. Hij zal daarnaast nog 36 maanden tijdskrediet kunnen nemen om een opleiding te volgen. Maar als deze werknemer al 24 maanden tijdskrediet genomen heeft voor de zorg van zijn gehandicapt kind, zal hij nog slechts 24 maanden tijdskrediet kunnen nemen om een opleiding te volgen.

 

Voorbeeld 2

De werknemer heeft 36 maanden tijdskrediet genomen voor de zorg voor zijn kind jonger dan 8 jaar. Hij zal daarnaast nog slechts 12 maanden tijdskrediet kunnen nemen voor de zorg van zijn gehandicapt kind.

 

Voorwaarden:

Anciënniteitsvoorwaarden

Om recht te hebben op dit gemotiveerd tijdskrediet moet je de 24 maanden die voorafgaan aan de schriftelijke kennisgeving door een arbeidsovereenkomst met je werkgever verbonden zijn.

 

Uitzondering bij ouderschapsverlof

Voorgaande voorwaarde geldt niet voor de werknemer die een gemotiveerd tijdskrediet neemt nadat hij zijn recht op ouderschapsverlof heeft uitgeput voor al zijn rechthebbende kinderen. Dit tijdskrediet moet dan wel onmiddellijk aansluiten op zijn ouderschapsverlof.

 

Tewerkstellingsvoorwaarden

De tewerkstellingsvoorwaarden zijn dezelfde als bij het niet-gemotiveerd tijdskrediet.

 

 

3. Landingsbanen

Regeling:

Werknemers van 55 jaar en ouder hebben zonder maximumduur recht op: 

 • 1/5de loopbaanvermindering ten belope van een dag of 2 halve dagen per week;
 • een 1/2de loopbaanvermindering.

Men voorziet een uitzondering op de leeftijdsvoorwaarde voor werknemers:

 • met een zwaar beroep;
 • met een lange loopbaan;
 • of in een onderneming tijdens de periode erkend als in herstructurering of in een bedrijf in moeilijkheden.     

Zij kunnen vanaf 50 jaar in een landingsbaan stappen.   

Wat de voorwaarden zijn om te spreken van een zwaar beroep of een lange loopbaan vind je terug in de cao 103.

 

Voorwaarden

Tewerkstellingsvoorwaarden

Halftijdse loopbaanvermindering

Om recht te hebben op een vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking moet de werknemer ten minste 3/4de van een voltijdse betrekking tewerkgesteld zijn gedurende de 24 maanden die voorafgaan aan de schriftelijke kennisgeving.

 

1/5de loopbaanvermindering

Om recht te hebben opeen 1/5de loopbaanvermindering moet de werknemer tewerkgesteld zijn in een arbeidsregeling gespreid over 5 of meer dagen.

Bovendien moet hij ofwel voltijds ofwel 4/5de van een voltijdse betrekking tewerkgesteld zijn in het kader van niet-gemotiveerd of gemotiveerd tijdskrediet of in het kader van CAO 77bis gedurende de 24 maanden die voorafgaan aan de schriftelijke kennisgeving.

 

Anciënniteitsvoorwaarden

De anciënniteitsvoorwaarden voor het uitoefenen van een landingsbaan zijn dubbel: naast een ondernemingsanciënniteit is er ook een anciënniteit in het werknemersstatuut vereist.

 

Ondernemingsanciënniteit

De werknemer moet door een arbeidsovereenkomst met de werkgever verbonden zijn geweest gedurende de 24 maanden die voorafgaan aan de schriftelijke kennisgeving;

Deze termijn kan in onderling akkoord tussen de werknemer en de werkgever worden ingekort.

Merk op dat er geen minimumtermijn is vermeld en dus zouden werkgever en werknemer kunnen overeenkomen de ondernemingsanciënniteit tot 0 te herleiden.

 

Anciënniteit als werknemer

De werknemer moet een loopbaan van 25 jaar als werknemer hebben op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving.

Bij een 1/5de loopbaanvermindering vanaf 50 jaar wegens lange loopbaan moet de werknemer een loopbaan van 28 jaar als werknemer hebben op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving.

 

Lees ook:

Waarom je je vakantiedagen echt niet mag vergeten opnemen

Wie voltijds werkt heeft ieder jaar recht op 20 wettelijke vakantiedagen. De wetgever stelt echter d...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

5 vormen van seksuele intimidatie op het werk

Als je collega je een kneepje in je billen geeft of voortdurend voorstelt eens samen in bed te duike...

Win gratis filmtickets

Win tickets voor 'Suburbicon', de nieuwste film van acteur/regisseur George Clooney met Matt Damon in de hoofdrol.

50+’ers hebben meer vertrouwen in jongere leidinggevende

Werken voor een jongere baas, vreemd? Integendeel! Slechts 28% van de werkende vijftigplussers heeft...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Loketfuncties bij de banken maken massaal plaats voor nieuwe profielen

De aanhoudend lage rente en almaar complexere regelgeving dwingen onze financiële instellingen tot s...

Filippijnse verpleegster Faith Padayao (32) kwam bewust in België werken

In onze Daarom werk ik hier-rubriek vertellen gewone werknemers wat ze tof en minder tof vinden aan ...

Praktisch op pensioen

De regering-Michel wil onze pensioenregeling duchtig aanpakken. Dit zijn de huidige fundamenten op e...