TERUG NAAR OVERZICHT

Ik heb beroepsgeheim. Mag ik over mijn werk praten met mijn partner?

"Voor de job die ik uitoefen geldt er een beroepsgeheim. Maar 's avonds vertel ik vaak over mijn werkdag aan mijn partner. Mag dat? Wat ik riskeer ik?"
Het antwoord van David Seghers, SD Worx

Beroepsgeheim bepaalde beroepen

In een aantal beroepen bestaat er een beroepsgeheim. Het beroepsgeheim kan omschreven worden als de verplichting voor een beroepsbeoefenaar om vertrouwelijke informatie, waarvan hij/zij in de uitoefening van zijn/haar beroep kennis heeft gekregen, geheim te houden. Deze regel zit vervat in art. 458 Sw. (Strafwet). Daarover later meer.

We komen bijna dagelijks in contact met mensen die gebonden zijn door een beroepsgeheim, denken we maar aan dokters, maatschappelijk werkers, inspecteurs van de politie, advocaten … maar ook werknemers kunnen omwille van hun functie gebonden zijn door het beroepsgeheim. Een voorbeeld van dit laatste is de vertrouwenspersoon in het kader van de preventie van psychosociale risico’s op het werk.

Vergeet niet dat dit beroepsgeheim altijd blijft gelden, ook als de vertrouwensrelatie is beëindigd of als de arbeidsovereenkomst is afgelopen.

Toevertrouwde informatie

Niet alle informatie, die wordt toevertrouwd aan een persoon die gebonden is door het beroepsgeheim, kan beschouwd worden als geheime informatie. Informatie die gezien of gehoord wordt, fabrieksgeheimen, een medisch dossier, … kunnen bijvoorbeeld wel bestempeld worden als geheime informatie.

Schending beroepsgeheim

Als een persoon, gebonden door het beroepsgeheim, opzettelijk geheimen doorverteld, aan gelijk wie, dan wordt het beroepsgeheim geschonden. Eigenlijk maakt het niet uit hoe deze persoon een geheim kenbaar maakt:

  • het geheim kan in een e-mail verteld worden
  • er kunnen documenten doorgegeven worden
  • iemand bewust laten meekijken op het scherm
  • ….

In een aantal gevallen wordt het beroepsgeheim niet geschonden. Het beroepsgeheim vervalt  bijvoorbeeld wanneer een persoon een getuigenis moet afleggen voor een rechtbank of voor een parlementaire onderzoekscommissie. Het is ook toegestaan om leidinggevenden op de hoogte te brengen van geheimen. Zo kan een verpleegster een geheim doorvertellen aan een leidinggevende als dat in het belang is van de hulpverlening.

Sanctionering bij schending

Artikel 458 van het Sw. zegt het volgende: Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van honderd [euro] tot vijfhonderd [euro].

Het strafwetboek bevat de algemene regel. Sommige beroepen of functies kunnen gebonden zijn door een beroepsgeheim dat in andere wetgeving is opgenomen. Het beroepsgeheim van de arbeidsgeneesheer/controledokter is bijvoorbeeld geregeld in de Welzijnscodex.  Bepaalde functies in een onderneming kunnen ook gebonden worden door een beroepsgeheim, vaak vinden we deze regels terug in het arbeidsreglement of zelfs in het arbeidscontract.

Als het beroepsgeheim in dit geval geschonden wordt, kunnen de straffen vermeld in het arbeidsreglement toegepast worden.

Voor een aantal beroepen die gebonden zijn door het beroepsgeheim werd er een deontologische code ontwikkeld, bv. door de Orde van Geneesheren, de Orde van Advocaten, … Deze Ordes kunnen disciplinerend optreden naar aanleiding van een klacht en bijvoorbeeld een tuchtsanctie opleggen.

Samengevat

Een schending van het beroepsgeheim kan dus op verschillende manieren gesanctioneerd worden afhankelijk van de omstandigheden. In casu kan men ofwel een strafrechtelijke, een burgerlijke of tuchtsanctie oplopen, en in extreme gevallen kunnen de sancties gecumuleerd worden:

  • Iemand die bepaalde geheimen doelbewust heeft verspreid, kan een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en een geldboete van honderd tot vijfhonderd euro oplopen (art. 458 Sw.)
  • Een werknemer die een contractuele geheimhoudingsplicht schendt, kan bijvoorbeeld door zijn werkgever gesanctioneerd worden met één van de straffen uit het arbeidsreglement
  • Een geneesheer kan, bij schending van zijn beroepsgeheim, door de Orde van Geneesheren een tuchtsanctie (bv. een waarschuwing,  een berisping)  opgelegd krijgen

Wat verandert er praktisch op werkvlak voor jou in 2018?

In de loop van 2018 treden er heel wat maatregelen in werking die jouw (zoektocht naar een) job in m...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Dit was 2017 in cijfers

Meer vacatures, minder werklozen. Als we één ding uit 2017 onthouden, dan is het wel dat. Maar er zi...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

De arbeidsmarkt in 2018: dit zijn de uitdagingen

Meer vacatures, minder werklozen. Als we één ding uit 2017 onthouden, dan is het wel dat. Na jaren v...

Mis geen enkele tip voor je carrière!

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.

Waarom je je vakantiedagen echt niet mag vergeten opnemen

Wie voltijds werkt heeft ieder jaar recht op 20 wettelijke vakantiedagen. De wetgever stelt echter d...

5 vormen van seksuele intimidatie op het werk

Als je collega je een kneepje in je billen geeft of voortdurend voorstelt eens samen in bed te duike...

50+’ers hebben meer vertrouwen in jongere leidinggevende

Werken voor een jongere baas, vreemd? Integendeel! Slechts 28% van de werkende vijftigplussers heeft...