TERUG NAAR OVERZICHT

Heb ik recht op zorgverlof of ouderschapsverlof?

De werknemer kan zijn loopbaan onderbreken voor een specifieke reden: om voor zijn ouders te zorgen, voor een ziek kind... Welke uitkering krijg je als je in een van deze vormen van tijdskrediet stapt?

 

Uitkeringen

Volledige onderbreking

Brutobedrag

802,52 EUR

Nettobedrag

721,23 EUR

Bedragen die op 01/06/2016 werden geïndexeerd.

Bij een volledige onderbreking op basis van een deeltijdse betrekking wordt de uitkering berekend in verhouding tot uw arbeidsregime.

Bedrijfsvoorheffing  = 10,13 %. 

Vermindering van prestaties tot 1/2-tijds

 

Werknemer van minder dan 50 jaar

Werknemer van 50 jaar of meer (1)

Brutobedrag

401,25 EUR

680,62 EUR

Nettobedrag

332,44 EUR

563,90 EUR

Bedragen die op 01/06/2016 werden geïndexeerd.

Enkel voor verlof voor medische bijstand en voor palliatief verlof: indien u deeltijds werkt (minstens 3/4) zal de uitkering proportioneel berekend worden volgens uw arbeidsregime.

Bedrijfsvoorheffing = 17,15%

(1) Als u statutaire personeelsleden bent in een federale administratie zijn die bedragen niet op u van toepassing. 

Vermindering van prestaties met 1/5

Samenwonende werknemer

 

Werknemer van minder dan 50 jaar

Werknemer van 50 jaar of meer (1)

Brutobedrag

136,12 EUR

272,25 EUR

Nettobedrag

112,78 EUR

225,56 EUR

Bedragen die op 01/06/2016 werden geïndexeerd.

Bedrijfsvoorheffing  = 17,15 %.

(1) Als u statutaire personeelsleden bent in een federale administratie zijn die bedragen niet op u van toepassing.

Alleenwonende werknemer

Werknemer van minder dan 50 jaar 

 

Zonder kinderen ten laste

Alleen met één of meerdere kinderen ten laste

Brutobedrag

136,16 EUR

183,06 EUR

Nettobedrag

112,78 EUR

151,67 EUR

Bedragen die op 01/06/2016 werden geïndexeerd.

Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

Werknemer van 50 jaar of meer (1) 

Brutobedrag

272,25 EUR

Nettobedrag

225,56 EUR

Bedragen die op 01/06/2016 werden geïndexeerd.

Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

(1) Als u statutaire personeelsleden bent in een federale administratie zijn die bedragen niet op u van toepassing.

 

Soorten verlof

1. Verlof voor palliatieve zorgen

 • Een vol- of deeltijds werknemer heeft het recht om zijn beroepsactiviteit 1 maand volledig op te schorten in het kader van het palliatief verlof. De voltijdse werknemer kan er ook voor opteren om zijn arbeidsprestaties met 1/2 of met 1/5 te verminderen.
 • Het palliatief verlof is verlengbaar met 1 maand.
 • De maximumduur geldt per patiënt.
 • Onder palliatieve zorg verstaat men niet alleen medische bijstand maar ook sociale, psychologisch of administratieve zorg.
 • Het bestaan van een band van verwantschap is niet vereist. Het verlof mag ook opgenomen worden voor een vriend of kennis.
 • Om te kunnen beschikken over palliatief verlof heeft de werkgever een medisch attest van de behandelende geneesheer nodig. Het attest vermeldt de identiteit van de patiënt niet.
 • Het palliatief verlof gaat in op de eerste dag van de week die volgt op de week waarin de werknemer het medisch attest aan zijn werkgever heeft overhandigd. Het kan ook vroeger ingaan maar dan is wel het akkoord van de werkgever vereist.
 • De loopbaanonderbreking voor palliatieve zorg wordt niet meegerekend in de maximumduur voor het tijdskrediet en loopbaanvermindering.

 

2. Verlof voor bijstand of verzorging van een ernstig ziek gezins- of familie

De werknemer heeft in het kader van de bijstand of verzorging van een ernstig ziek familie- of gezinslid het recht om:

 • zijn prestaties volledig op te schorten, ongeacht zijn arbeidsregime;
 • of zijn prestaties te verminderen tot 1/2de, als hij minstens ¾ van een voltijdse betrekking werkt;
 • of zijn arbeidsprestaties te verminderen met 1/5 als hij voltijds werkt.

De werknemers van kleine en middelgrote ondernemingen met minder dan 10 werknemers op 30 juni van het voorgaande burgerlijk jaar hebben geen recht op een vermindering van de arbeidsprestaties. Zij hebben enkel het recht op een volledige schorsing.

 • Wanneer de arbeidsovereenkomst volledig geschorst wordt, bedraagt de onderbrekingsperiode maximaal 12 maanden per zieke patiënt.
 • Wanneer de arbeidsprestaties met ½ of met 1/5 verminderd worden, bedraagt de onderbrekingsperiode maximaal 24 maanden per zieke patiënt.

Deze perioden moeten in schijven worden opgenomen: de minimumperiode van zo'n schijf bedraagt 1 maand, de maximumperiode is 3 maanden.

 • In geval van zware ziekte van een kind van maximaal 16 jaar kunnen alleenstaande ouders hun prestaties volledig schorsen gedurende maximaal 24 maanden of hun prestaties verminderen gedurende maximaal 48 maanden. Onder 'alleenstaande' ouder begrijpen we de ouder die uitsluitend en effectief samenwoont met één of meerdere van zijn kinderen.
 • Aangezien het verlof betrekking heeft op familie (een bloed- of aanverwant tot de tweede graad) of op een gezinslid (elke persoon die met de werknemer samenwoont), moet het medisch attest van de behandelende geneesheer de naam van de patiënt vermelden. Het is de geneesheer die duidelijk moet vermelden dat bijstand of verzorging noodzakelijk is voor het herstel.
 • Als je van het recht op dit thematisch verlof gebruik wil maken, moet je je werkgever hiervan schriftelijk in kennis stellen minstens zeven dagen vóór de gewenste ingangsdatum. Het geschrift moet de periode vermelden gedurende dewelke je dit thematisch verlof wenst op te nemen.
 • Binnen de twee werkdagen na ontvangst van de kennisgeving kan je werkgever de ingangsdatum van je thematisch verlof schriftelijk uitstellen om redenen die verband houden met het functioneren van de onderneming. De duur van dit uitstel kan zeven dagen bedragen.
 • Dit soort verlof wordt evenmin meegeteld in de maximumduur voor het tijdskrediet en loopbaanvermindering.

 

3. Ouderschapsverlof

Wanneer een werknemer een volledige loopbaanonderbreking wil voor het opvoeden van zijn jonge kinderen, dan kan hij opteren voor ouderschapsverlof. Dit verlof bedraagt 4 maanden. De voltijdse werknemer kan er ook voor kiezen om zijn arbeidsprestaties 8 maanden tot een halftijdse betrekking te verminderen of 20 maanden met 1/5.

Let wel, de RVA betaalt voor de vierde maand enkel een uitkering voor kinderen die geboren of geadopteerd zijn vanaf 8 maart 2012. Voor kinderen geboren of geadopteerd voor 8 maart 2012, bestaat er dus enkel een recht op verlof, geen recht op een uitkering.

Sinds 1 juni 2012 heeft de werknemer ook het recht om een aangepast(e) arbeidsregeling of werkrooster aan te vragen voor de periode die volgt op het einde van het ouderschapsverlof. Deze periode bedraagt maximum 6 maanden. De werknemer bezorgt hiertoe ten laatste 3 weken voor het einde van de lopende periode van ouderschapsverlof, een schriftelijke aanvraag aan de werkgever. In de aanvraag moet de werknemer de redenen aangeven die verband houden met een betere combinatie tussen werk- en gezinsleven.

 

Anciënniteitsvoorwaarde

De werknemer moet wel gedurende de vijftien maanden die de aanvraag voorafgaan, twaalf maanden verbonden zijn geweest door een arbeidsovereenkomst met de werkgever.

Deze regeling geldt voor de privésector en de lokale en provinciale besturen (opgelet: het gaat hier niet om het onbetaald ouderschapsverlof). De werkgever heeft geen vervangingsplicht.

 

Hoe lang kan ik er gebruik van maken?

Voor een voltijdse werknemer bestaan er volgende mogelijkheden:

 1. volledige schorsing: 3 maanden, kan opgesplitst worden in maanden;
 2. 1/2 vermindering: 6 maanden, kan opgesplitst worden in periodes van 2 maanden of veelvoud ervan;
 3. 1/5 vermindering: 15 maanden, kan opgesplitst worden in periodes van 5 maanden of veelvoud ervan.

Deze verschillende opnamevormen kunnen gecombineerd worden. Hierbij moet rekening gehouden worden met het principe dat één maand onderbreking overeenstemt met 2 maanden vermindering tot 1/2 en met 5 maanden vermindering met 1/5.

Deeltijdse werknemers kunnen enkel hun arbeidsovereenkomst volledig schorsen voor 3 maanden.

Let op: De duur van het ouderschapsverlof zal binnenkort opgetrokken worden van 3 naar 4 maanden.

 

Opnemen ouderschapsverlof:

 • vanaf de geboorte van het kind tot de leeftijd van 12 jaar
 • bij een adoptie: gedurende een periode die loopt vanaf de inschrijving van het kind als deel uitmakend van zijn gezin in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente waar de werknemer zijn verblijfplaats heeft, en dit uiterlijk tot het kind twaalf jaar wordt.

 

Gehandicapt kind

Als het om een kind met een handicap gaat, is deze maximale leeftijd opgetrokken tot 21 jaar.

Hiervoor moet het kind:

 • voor tenminste 66% getroffen zijn door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid
 • of een aandoening hebben waarvoor tenminste vier punten toegekend worden in pijler I van de medisch-sociale schaal in de zin van de regelgeving betreffende de kinderbijslag.

 

Ouderschapsverlof meedelen op het werk

De mededeling aan de werkgever moet schriftelijk en maximaal 3 en minimaal 2 maanden op voorhand gebeuren. De werknemer moet bovendien de noodzakelijke attesten m.b.t. geboortedatum of adoptie van het kind indienen bij zijn werkgever en dit ten laatste bij het begin van de loopbaanonderbreking.

 • Het ouderschapsverlof is een recht voor de werknemer uit de privésector, als deze minstens 12 maanden gewerkt heeft voor dezelfde werkgever in de 15 maanden die voorafgaan aan de aanvraag.
 • Ouderschapsverlof kan door de partners afzonderlijk en per kind worden aangevraagd.
 • De periode van ouderschapsverlof wordt niet meegerekend in de maximumduur voor het tijdskrediet en loopbaanvermindering.

 

Mag een werkgever ouderschapsverlof weigeren?

Ouderschapsverlof laat de werknemer toe zijn baan te combineren met de opvoeding van zijn kinderen, door tijdelijk minder te gaan werken of zijn prestaties volledig te onderbreken. Aangezien ouderschapsverlof een recht is, kan de werkgever het niet weigeren.

 

Ontslagbescherming?

De werknemer geniet een ontslagbescherming vanaf de datum van de schriftelijke kennisgeving tot 3 maanden na de einddatum van het verlof. Wordt hij toch ontslagen om een reden die verband houdt met het ouderschapsverlof, dan kan hij aanspraak maken op een beschermingsvergoeding.

 

Verandert er iets aan mijn sociale rechten?

Vakantie: Tijdens het voltijdse ouderschapsverlof worden geen vakantierechten opgebouwd. De werknemer die nog deeltijds werkt, zal in principe vakantierechten opbouwen zoals een deeltijdse werknemer.

ZiekteverzekeringBij een volledig ouderschapsverlof: blijft het recht op tussenkomst van de ziekte-  en invaliditeitsverzekering, sector gezondheidszorg behouden. Tijdens het  ouderschapsverlof kan de werknemer wel geen aanspraak maken op ziekte-uitkeringen (hij heeft immers zijn uitkering ouderschapsverlof ten laste van de RVA).

Bij een vermindering van prestaties in het kader van ouderschapsverlof: blijft het recht op tussenkomst van de ziekte-  en invaliditeitsverzekering (sector gezondheidszorg) behouden. Bovendien zal hij voor het gedeelte dat hij nog werkte en arbeidsongeschikt geworden is, ziekte-uitkeringen ontvangen.

Kinderbijslag: Er is geen invloed op het recht op kinderbijslag.

Pensioen: Ouderschapsverlof (met uitkering) wordt gelijkgesteld voor het pensioen.

Tijdskrediet en loopbaanvermindering: De periodes van ouderschapsverlof worden niet aangerekend op de totale duur van de loopbaanvermindering of van het tijdskrediet dat de werknemer gedurende zijn loopbaan kan genieten volgens het algemeen stelsel.

Werkloosheid: de werknemer behoudt zijn recht op werkloosheidsuitkeringen bij verlies van betrekking.

 

Kan ik ouderschapsverlof combineren met een activiteit als zelfstandige?

In geval van volledige schorsing mag de onderbrekingsuitkering worden gecumuleerd met de inkomsten uit een zelfstandige activiteit gedurende maximum 1 jaar. In geval van prestatievermindering is die cumulatie niet mogelijk.

 

Voor meer info over alle thematische verloven kan u terecht op de website van RVA.

 

Bronnen: RVA, SD Worx


Lees ook:

Wat verandert er praktisch op werkvlak voor jou in 2018?

In de loop van 2018 treden er heel wat maatregelen in werking die jouw (zoektocht naar een) job in m...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Dit was 2017 in cijfers

Meer vacatures, minder werklozen. Als we één ding uit 2017 onthouden, dan is het wel dat. Maar er zi...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

De arbeidsmarkt in 2018: dit zijn de uitdagingen

Meer vacatures, minder werklozen. Als we één ding uit 2017 onthouden, dan is het wel dat. Na jaren v...

Mis geen enkele tip voor je carrière!

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.

Waarom je je vakantiedagen echt niet mag vergeten opnemen

Wie voltijds werkt heeft ieder jaar recht op 20 wettelijke vakantiedagen. De wetgever stelt echter d...

5 vormen van seksuele intimidatie op het werk

Als je collega je een kneepje in je billen geeft of voortdurend voorstelt eens samen in bed te duike...

50+’ers hebben meer vertrouwen in jongere leidinggevende

Werken voor een jongere baas, vreemd? Integendeel! Slechts 28% van de werkende vijftigplussers heeft...