TERUG NAAR OVERZICHT

Alles wat je moet weten over je bedrijfswagen

Krijg je een bedrijfswagen van je werkgever? Ons dossier geeft antwoord op al je vragen.

 

A. BELASTBAAR VOORDEEL ALLE AARD (VAA)

B. IS EEN TANKKAART VAN HET WERK FISCAAL INTERESSANTER?

C. MAG JOUW WERKGEVER EEN UITGEBREIDE KILOMETERREGISTRATIE BIJHOUDEN?

D. MAG JE BAAS JOUW BEDRIJFSWAGEN TERUGEISEN?

E. MOET JE JOUW BEDRIJFSWAGEN INLEVEREN BIJ LANGDURIGE ZIEKTE?

F. KAN JE VERPLICHT WORDEN MET EEN BEDRIJFSWAGEN NAAR HET WERK TE KOMEN?

G. MOET JE DE WINTERBANDEN VAN JOUW BEDRIJFSWAGEN ZÉLF BETALEN?

H. WAT ALS JE DRONKEN EEN ONGEVAL VEROORZAAKT MET JE BEDRIJFSWAGEN?

I. MAG JE JE BEDRIJFSWAGEN UITLENEN AAN VRIENDEN?

 

 

A. BELASTBAAR VOORDEEL ALLE AARD (VAA)

Wanneer een werkgever een bedrijfswagen voor persoonlijk gebruik ter beschikking stelt van zijn werknemer of bedrijfsleider, ontstaat er een belastbaar voordeel alle aard (VAA) in hoofde van de verkrijger. 

Dit voordeel alle aard is aan bedrijfsvoorheffing onderworpen. De waarde van het voordeel wordt toegevoegd aan het bedrag van de bezoldigingen en onderworpen aan de gewone schalen der bedrijfsvoorheffing. 

In principe zijn voordelen van alle aard belastbaar voor hun werkelijke waarde bij de verkrijger. Voor bepaalde soorten wordt de waarde echter forfaitair bepaald. Dit is onder meer het geval voor de terbeschikkingstelling van bepaalde types van bedrijfswagens. 

 

Aanzienlijke wijziging vanaf 1 januari 2012

Vanaf inkomstenjaar 2012 wordt het voordeel alle aard berekend op basis van de cataloguswaarde en de CO2-uitstoot van de wagen in kwestie. 

Ook wordt rekening gehouden met de ouderdom van de wagen: gedurende het eerste jaar van inschrijving (= het eerste 'levensjaar' van de wagen) gebeurt de berekening op basis van de initiële cataloguswaarde; daarna wordt een degressiviteit ingebouwd, waardoor de cataloguswaarde elk volgend jaar met 6% daalt, tot een minimum van 70% van de oorspronkelijke waarde. 

Cataloguswaarde 

Onder cataloguswaarde verstaat men de catalogusprijs in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, met inbegrip van de werkelijk betaalde BTW en opties. Er wordt geen rekening gehouden met eventuele kortingen e.d. 

Bereken met de company car cost calculator van SD Worx hoeveel je extra zal moeten betalen voor uw bedrijfswagen.

 

 

B. IS EEN TANKKAART VAN HET WERK FISCAAL INTERESSANTER?

Wanneer je werkgever ook nog een tankkaart ter beschikking stelt, wordt het voordeel alle aard op dezelfde manier vastgesteld. Het verbruik van de wagen, betaald door middel van de tankkaart of op een andere manier, wordt met andere woorden verondersteld in het voordeel te zijn begrepen.

 

Betekent dit dat er geen belastingverschil is tussen een bedrijfswagen mét en een bedrijfswagen zonder tankkaart?

 

Ja en neen:

  • Ja, omdat er in de berekening van het voordeel alle aard geen onderscheid gemaakt wordt tussen beide situaties.
  • Neen, omdat de fiscale reglementering uitdrukkelijk bepaalt dat het belastbare voordeel dat voortvloeit uit het persoonlijk gebruik van een bedrijfswagen, verminderd mag worden met de bijdrage van de werknemer in de kosten. De reglementering bepaalt niet welke kosten je moet dragen opdat je voordeel kan verminderd worden. Volgens sommige fiscale commentaren hoort daar ook je tussenkomst bij in de kosten van de verbruikte brandstof.

 

 

C. MAG JOUW WERKGEVER EEN UITGEBREIDE KILOMETERREGISTRATIE BIJHOUDEN?

Is een zeer gedetailleerde registratie (datum, begin- en eindstand, postcodes, stop- en vertrekplaatsen en opsplitsing tussen professioneel en privé gereden kilometers) wel of niet inbreuk op de privacy?

Een gedetailleerde kilometeradministratie met specifieke gegevens die aan een welbepaalde werknemer kunnen gelinkt worden, valt onder de privacywet. Volgens de privacywet zijn “persoonsgegevens” immers “alle gegevens die toelaten een persoon te identificeren”.

 

Onder “verwerking” verstaat deze wet het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren e.d. van deze gegevens.

 

Wanneer de werkgever een gedetailleerde kilometeradministratie bijhoudt, verwerkt hij dus persoonsgegevens van werknemers en zal de privacywet geactiveerd worden. Dit veronderstelt dat de werkgever de privacywet moet respecteren en moet voldoen aan de principes van finaliteit, proportionaliteit en transparantie.

 

Finaliteit

De verwerking moet een rechtmatig doel dienen. De gevallen waarin persoonsgegevens mogen verwerkt worden, zijn limitatief opgesomd in de wetgeving.

 

Met het oog op het efficiënter maken van de arbeidsorganisatie, is het bijvoorbeeld toegelaten om de individuele verplaatsingen tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst in kaart te brengen.

 

Proportionaliteit

De werkgever mag daarbij niet verder gaan dan nodig. Het aangewende middel moet m.a.w. in verhouding staan tot het doel.

De registratie van datum, begin- en eindstand kilometerteller, de postcodes en stop- en vertrekplaatsen voor de professionele verplaatsingen, lijkt verantwoord en nuttig.

Eenzelfde detailinformatie opvragen voor de privéverplaatsingen lijkt dat in principe dan weer niet.

 

Het aantal privé afgelegde kilometers kan perfect afgeleid worden uit de totale kilometerstand enerzijds en de begin- en eindstand van de beroepsmatig afgelegde kilometers anderzijds.

 

Enkel indien er aanwijzingen zijn die in hoofde van sommige werknemers misbruik doen vermoeden, wordt het opvragen van meer gedetailleerde informatie relevant.

 

Transparantie

De nodige transparantie moet gewaarborgd worden.

 

Zo is vereist dat de werkgever voorafgaandelijk en ook nog eens bij het opstarten van dergelijk registratiesysteem de nodige informatie verstrekt aan de werknemersvertegenwoordigers binnen de gespreksorganen van de onderneming of, wanneer deze niet aanwezig zijn, aan de betrokken werknemers zelf.

 

Conclusie

De werkgever mag een gedetailleerde kilometeradministratie bijhouden, maar hij moet daarbij wel de spelregels van de privacywet respecteren.

 

 

D. MAG JE BAAS JOUW BEDRIJFSWAGEN TERUGEISEN?

Nee, het mag niet

Als je werkgever het privégebruik van je bedrijfswagen toelaat, dan wordt je bedrijfswagen een onderdeel van je loon. Het loon en dus ook de bedrijfswagen worden algemeen aanvaard als een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst. Aangezien je baas een essentiële voorwaarde van je arbeidsovereenkomst niet eenzijdig kan wijzigen, mag hij je bedrijfswagen dus niet zomaar terugnemen. Het akkoord van jou als werknemer of een collectief akkoord (bv. bij cao) is steeds vereist.

 

Ook als je werkgever je verplicht tot het betalen van een vergoeding voor het privégebruik van de bedrijfswagen, terwijl daarover voordien geen afspraken bestonden, wijzigt hij eenzijdig de arbeidsovereenkomst. Ook dat mag dus niet.

 

Wat kan je doen?

Je kan deze eenzijdige essentiële wijziging van de arbeidsovereenkomst inroepen als een onrechtmatige verbreking van de arbeidsovereenkomst. De werkgever zal een verbrekingsvergoeding moeten betalen. Let op, je moet de verbreking inroepen binnen een zeer beperkte periode na de wijziging van de arbeidsvoorwaarde. Zo niet, zal men dit als een aanvaarding beschouwen.

 

De rechter kan altijd achteraf controleren of de verbreking van de arbeidsovereenkomst door jou als werknemer wel terecht was. Oordeelt de rechter dat dit geen eenzijdige wijziging is, dan heb je ten onrechte de arbeidsovereenkomst verbroken. Je zal dan zelf een verbrekingsvergoeding moeten betalen aan jouw werkgever. En bovendien ben je je job kwijt.

 

Let op bij een nieuwe functie

Soms is een bedrijfswagen gekoppeld aan een functie. Verander je van functie dan kan het zijn dat je geen recht meer hebt op je bedrijfswagen. Houd hier dus rekening mee voor je 'een onrechtmatige verbreking van de arbeidsovereenkomst' inroept.

 

 

E. MOET JE JOUW BEDRIJFSWAGEN INLEVEREN BIJ LANGDURIGE ZIEKTE?

Bedrijfswagens kunnen in twee categorieën ingedeeld worden:

  • Enerzijds bedrijfswagens die louter als werkinstrument dienen en niet voor privédoeleinden mogen gebruikt worden;
  • Anderzijds bedrijfswagens die ook voor privédoeleinden gebruikt worden.

 

Wat de eerste categorie betreft, komt het erop neer dat zodra je geen arbeidsprestaties levert, je de bedrijfswagen strikt genomen niet meer nodig hebt en je hem dus niet meer mag gebruiken.

 

De tweede categorie bedrijfswagens, die de werknemer voor zijn privédoeleinden mag gebruiken, vormt eigenlijk een deel van het loon van die werknemer in de vorm van een voordeel in natura.

 

Dit heeft als gevolg dat zolang je recht hebt op gewaarborgd loon ten laste van de werkgever voor bepaalde afwezigheden (vb. ziekte, klein verlet, vakantie …) je het genot van de firmawagen behoudt. Is er geen recht meer op gewaarborgd loon, dan kan je in principe het genot van de firmawagen verliezen zolang je het werk niet hervat.

 

De meeste bedrijven hebben echter een carpolicy die de regels over het genot en gebruik vastleggen. Deze regels kunnen bijvoorbeeld bepalen dat het genot van de firmawagen behouden blijft tijdens afwezigheidsperiodes zonder loonbehoud, mits betaling van een bijdrage door de werknemer. Zij kunnen uiteraard soepeler zijn en voorzien dat de werknemer het genot van de firmawagen behoudt gedurende bepaalde afwezigheden zonder loon (vb. tijdens de periode van moederschapsrust).

 

Conclusie: ga eerst na wat je carpolicy voorziet over het genot van de firmawagen tijdens langdurige afwezigheid wegens arbeidsongeschiktheid. Informeer ook naar de gebruiken binnen je onderneming.     

 

 

F. KAN JE VERPLICHT WORDEN MET EEN BEDRIJFSWAGEN NAAR HET WERK TE KOMEN?

Dat is deels afhankelijk van het gebruik dat van de bedrijfswagen gemaakt wordt. De wagen kan immers enerzijds een middel zijn om het werk uit te voeren, maar anderzijds ook een deel van het loon zijn wanneer je de wagen ook privé mag gebruiken.

 

Wanneer een werknemer zich moet verplaatsen om zijn arbeidsovereenkomst uit te voeren (bv. om klanten te bezoeken) dan moet de werkgever er voor zorgen dat de werknemer die verplaatsing kàn maken. Hij kan dit onder meer doen door aan de werknemer een bedrijfswagen te geven. De werkgever heeft dan de bevoegdheid om eenzijdig te bepalen hoe en wanneer de werknemer de bedrijfswagen moet gebruiken. Dat vloeit voort uit zijn werkgeversgezag. Zo kan de werkgever van jou vragen om de beroepsmatige verplaatsingen effectief met de wagen uit te voeren. Dit geldt zonder twijfel voor bedrijfswagens die uitsluitend beroepsmatig gebruikt mogen worden.

 

Wanneer je de wagen ook mag gebruiken voor het woon-werkverkeer, is er uiteraard sprake van privégebruik. De werkgever kan je dan nog steeds verplichten om de beroepsmatige verplaatsingen met de wagen te doen. Logischerwijze zal je dan ook met de wagen naar het werk komen …

 

Vaak wordt een bedrijfswagen echter ook toegekend aan werknemers die bijna nooit op de baan zijn voor hun werk en de wagen dus hoofdzakelijk privé gebruiken.

 

In de mate dat de werknemer de bedrijfswagen gratis mag gebruiken, of tegen een goedkoper bedrag dan de echte kost, krijgt hij een voordeel in natura. En dat voordeel is loon. De wet bepaalt dat de werknemer volledig vrij over zijn loon kan beschikken. En eens dat loon (of het voordeel, zoals hier het geval is) toegekend is, mag de werkgever deze vrijheid niet meer beperken.

 

Maar de werkgever kan natuurlijk wel de voorwaarden bepalen waaronder het loon en de voordelen toegekend worden. En de manier waarop de bedrijfswagen wel of niet mag gebruikt worden, hoort daar ook toe. Maar dat bepalen moet op een goede wijze gebeuren, dus in een overeenkomst.

 

Bij de toekenning van de wagen, kan de werkgever het gebruik en de modaliteiten ervan vastleggen in de arbeidsovereenkomst of een aparte wagenovereenkomst, die inhoudelijk dan wel deel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst. Hierin kan overeengekomen worden dat u de wagen moet gebruiken om naar het werk te komen. Wordt deze verplichting niet uitdrukkelijk in de overeenkomst opgenomen, dan kan de werkgever dit nadien niet meer eenzijdig opleggen aan jou.

 

 

G. MOET JE DE WINTERBANDEN VAN JOUW BEDRIJFSWAGEN ZÉLF BETALEN?

In tegenstelling tot sommige andere landen, zoals bijvoorbeeld Duitsland, is er in België geen verplichting om winterbanden te monteren.

 

Wat is overeengekomen?

De werknemer die over een bedrijfswagen beschikt en die de winter wil doorkomen met winterbanden, gaat best eerst na wat hij hierover is overeengekomen met zijn werkgever.

 

Het gebruik van winterbanden kan geregeld zijn in een individueel akkoord tussen werknemer en werkgever. Controleer desgevallend ook de carpolicy en de schriftelijke afspraken met de leasingmaatschappij.

 

Niks geregeld

Is er niks geregeld, dan kan je uiteraard hierover nog overleg plegen met je werkgever. Wil hij niet tussenkomen, dan kan je eenzijdig niet eisen om winterbanden te krijgen. Wil je er toch kost wat kost, dan zal je zelf voor de kosten ervan moeten instaan. Neem vooraf hoe dan ook steeds contact op met je leasingmaatschappij.

 

Tenzij professionele verplaatsingen naar land met verplichting

Indien je met je bedrijfswagen genoodzaakt bent om professionele verplaatsingen te doen naar landen waar winterbanden wel verplicht zijn, is de werkgever wel gehouden om tussen te komen in de kosten van banden. Je bedrijfswagen is immers in die omstandigheid een werkinstrument. De kost van winterbanden in die context, vormt een kost eigen aan de werkgever.  Met andere woorden, in die omstandigheid is dit wel een kost die kan teruggevorderd worden van de werkgever.

 

Conclusie: goede afspraken maken goede vrienden

Om betwistingen over het gebruik van winterbanden te voorkomen, regelen de partijen dit aspect best op het moment van de ingebruikname van de firmawagen.

 

 

H. WAT ALS JE DRONKEN EEN ONGEVAL VEROORZAAKT MET JE BEDRIJFSWAGEN?

Wat gebeurt er als je door dronkenschap een ongeval veroorzaakt met je bedrijfswagen? Draai je op voor de vergoeding van de schade of is je werkgever ook aansprakelijk?

 

Lees je carpolicy

Om die vraag te beantwoorden, moet je eerst het verzekeringscontract van de bedrijfswagen en de carpolicy bekijken.

Voor elke wagen moet er minstens een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering onderschreven worden. Deze verzekering dekt de schade veroorzaakt aan derden. Schade aan het voertuig zelf wordt hierdoor niet gedekt.

Het verzekeringscontract kan voorzien dat in geval van een ongeval veroorzaakt door dronkenschap, de schadevergoeding die de verzekeraar betaalt aan derden, gerecupereerd wordt.    

De wagen kan ook omnium verzekerd zijn. In dit geval is de schade veroorzaakt aan het voertuig zelf ook gedekt. Dergelijk verzekeringscontract kan schade veroorzaakt door dronkenschap uitsluiten van de dekking.

Lees alvast goed de carpolicy. Die zal meestal één en ander hieromtrent bevatten en verduidelijken.

 

Tijdens de werkuren of niet?

Hierboven is duidelijk gebleken dat verzekeringscontracten schade veroorzaakt door dronkenschap vaak niet dekken. De vraag is dan natuurlijk wie draait hier voor op: de werknemer of de werkgever?

 

Om die vraag te beantwoorden moeten we nagaan wanneer het ongeval plaatsvond, tijdens de werkuren of niet?

De vraag is van belang omdat tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst de werknemer slechts beperkt aansprakelijk is. Hij is enkel aansprakelijk voor schade aan derden en aan de wagen voor zover hij bedrog pleegt of een zware fout heeft begaan (art.18 Wet 3 juli 1978). Is dit niet het geval dan is de werkgever aansprakelijk.

 

Of dronkenschap een zware fout uitmaakt in die zin van voornoemd art.18, is een feitenkwestie, wanneer werkgever en werknemer het hier niet eens over zijn, zal de rechter dit moeten beslissen.

 

Vindt het ongeval plaats buiten de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, dan is de werknemer in principe aansprakelijk voor de schade die hij in dronken toestand veroorzaakte.

 

Opnieuw is het aangewezen om de eventuele spelregels in de carpolicy erop na te lezen.

 

 

I. MAG JE JOUW BEDRIJFSWAGEN UITLENEN AAN VRIENDEN?

De vraag of een werknemer die het voordeel van een firmawagen geniet vrij is om deze wagen uit te lenen aan ‘derden' (familieleden, partner enz…) zal moeten beoordeeld worden aan de hand van de met de werknemer gesloten (gebruiks)overeenkomst, en/of het wagenreglement dat door de werknemer ‘voor akkoord' werd ondertekend.

 

De eigenaar van de wagen die het gebruiksrecht hierover aan de werknemer afstaat, is immers vrij om hieraan bepaalde gebruiksmodaliteiten/beperkingen te koppelen. Het niet naleven door de werknemer van wat overeengekomen werd met de eigenaar van de wagen kan belangrijke gevolgen sorteren, zowel voor de werknemer zelf als voor de niet-gemachtigde bestuurder, die zich van de firmawagen bedient.

 

Privévoordeel

Meer en meer wordt een firmawagen onderhandeld als belangrijk deel van het ‘loonpakket' van de werknemer-bediende. Het verkrijgen van een firmawagen kan voor de werknemer (en voor zijn gezin) dan ook een aanzienlijke besparing opleveren, vooral indien deze wagen niet louter voor professionele doeleinden, maar tevens voor privédoeleinden kan aangewend worden.

 

De financiële last van de werknemer bij het verkrijgen van het privévoordeel van de firmawagen zal in vele gevallen beperkt zijn tot de fiscale inhoudingen op het ‘voordeel van alle aard', naargelang het aantal kilometer tussen de woon- en werkplaats van de werknemer minder of gelijk aan 25 km, dan wel meer dan 25 km bedraagt.

 

Gebruiksrecht

De vraag stelt zich echter in welke mate een werknemer die het voordeel van een firmawagen geniet ook zelf 'baas is' over 'zijn' wagen, en meer in het bijzonder of hij deze wagen bijvoorbeeld mag uitlenen (aan zijn of haar partner, familie, vrienden enz….).

 

Welnu, men moet er van uitgaan dat hetzij de werkgever, hetzij de leasingmaatschappij de eigenaar is en blijft van de firmawagen en dat de werknemer over deze wagen slechts een gebruiksrecht verkrijgt.

 

Aan dit gebruiksrecht van de firmawagen kunnen door de werkgever of de leasingmaatschappij dan ook bepaalde gebruiksmodaliteiten/beperkingen gekoppeld zijn. Zo kunnen in de arbeidsovereenkomst zelf, of in een aparte met de werknemer gesloten 'gebruiksovereenkomst' uitdrukkelijk beperkingen voorzien zijn op het totaal aantal te rijden privékilometers, op de eventuele mogelijkheid naar het buitenland te reizen en op het eventuele gebruiksrecht van de wagen door familieleden of partner van de werknemer enz…)

 

Ook in het wagenreglement ('Car Policy'), dat door de betrokken werknemer (gebruiker) voor akkoord wordt ondertekend, kunnen beperkingen inzake het gebruik van de firmawagen voorzien zijn.

 

In de praktijk blijkt dat het gebruiksrecht van de firmawagen door ‘derden' in vele gevallen beperkt blijft tot bijvoorbeeld de 'inwonende partner' en de kinderen van de werknemer.

 

Andere modaliteiten kunnen dit gebruiksrecht daarenboven nog verder afbakenen (bvb. de noodzaak voor derden bestuurders om te beschikken over een geldig rijbewijs, het verbod om de wagen te gebruiken voor andere dan privé-doeleinden enz.…).

 

Het verdient dan ook aanbeveling om de individuele bepalingen uit voormelde overeenkomsten grondig na te kijken, alvorens de bedrijfswagen uit te lenen aan derden (partner, familieleden of anderen).

 

Niet-naleven

Eén en ander is niet zonder belang. Zo zal het niet naleven van de bepalingen uit de arbeidsovereenkomst, de gebruiksovereenkomst en/of het wagenreglement, voor de werknemer aanleiding kunnen geven tot de beëindiging van het wagencontract (indien dit als dusdanig werd bedongen in één van genoemde documenten).

 

Ook kan het niet-naleven van de contractueel overeengekomen bepalingen voor de werknemer eventueel aanleiding geven tot sancties opgelegd door de werkgever (indien deze mogelijkheid uitdrukkelijk in de overeenkomst met de werknemer voorzien is en bovendien opgenomen is in het arbeidsreglement van de onderneming).

 

Daarenboven bestaat het risico dat, indien zich een verkeersongeval zou voordoen, waarbij de firmawagen bestuurd werd door een niet-gemachtigd bestuurder, de verzekeringsmaatschappij zou kunnen inroepen dat zij niet tot schadeloosstelling gehouden is. De aansprakelijke eigenaar van de wagen (werkgever/leasingmaatschappij), die door de schadelijdende partij tot vergoeding/schadeloosstelling wordt aangesproken, zou zich dan op zijn beurt tot de werknemer, of de feitelijke bestuurder kunnen richten om de geleden schade te verhalen.

 

Wie voor het werk veel contact heeft met mensen raakt mentaal sneller uitgeput

Dat mentale problemen op de werkvloer meer aandacht verdienen, is duidelijk. Maar waar loopt het nu ...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Mentale klachten wegen steeds zwaarder door op werk

Hoewel er de laatste jaren steeds meer aandacht is voor mentale problemen op de werkvloer, blijft he...

Bent u op zoek naar digitale marketeers?

OM Collective helpt u graag verder. Ontdek hier alle formules die zij voor u in petto hebben.

Hoeveel slaap heb je nodig voor een goede werkdag?

Heb jij soms moeite om je ogen op te houden op het werk? Dan schort er mogelijk iets aan jouw nachtr...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Dit wist je nog niet over je arbeidsovereenkomst

Heb je pas een kersverse job beet? Of ben je van plan om je huidig werk in te ruilen voor een nieuwe...

Bore-out in Vlaanderen: 5 procent verveelt zich te pletter

Het aantal burn-outs in ons land is regelmatig voer voor discussie in zowel politiek als media, niet...

Test: Loop jij risico op een bore-out?

Sleep jij je elke dag naar een onuitdagende job? Maakt afstompend routinewerk je lusteloos, gefrustr...