TERUG NAAR OVERZICHT

Sollicitanten slecht behandelen brengt u als werkgever ernstige schade toe

 

Bij elke stap in het sollicitatieproces word je als werkzoekende op van alles en nog wat afgerekend. Over de andere kant wordt dan weer zelden geschreven. Nochtans hoor je in de wandelgangen best wel vaak gemor, over werkgevers die zelfs niet de moeite doen om een standaard afwijzingsbrief te sturen of amper of geen feedback geven na een gesprek.

Reden genoeg voor vacature.com en de vakgroep Sociale Economie van de UGent om de etiquette (beleefdheid, professionaliteit en eerlijkheid) die werkgevers hanteren jegens sollicitanten eens te onderzoeken. 2623 respondenten, met een gemiddelde leeftijd van 38,8 jaar, vulden onze online bevraging in. De resultaten tonen dat een zekere ‘lompheid’ in het rekruteringsproces allesbehalve een mythe is.

De belangrijkste cijfers samengevat

  • 29% van de 2623 bevraagde respondenten krijgt zelden of nooit respons op ingestuurde motivatiebrieven en cv's.
  • 2 respondenten op 3 zijn negatief over de feedback die werkgevers bieden na een (niet-succesvolle) sollicitatie.
  • 31% vindt dat de communicatie over de sollicitatieprocedure, gemiddeld genomen, (eerder of zeer) eerlijk verloopt. 36% vindt ze dan weer (eerder of zeer) oneerlijk.
  • Meer dan de helft van de respondenten zegt dat hij of zij na een negatieve sollicitatie-ervaring liever niets meer met het bedrijf in kwestie te maken wil hebben. Sollicitanten die zich niet hoffelijk behandeld voelen, zijn ook duidelijk minder geneigd nog producten of diensten bij deze werkgever af te nemen.
  • Oudere sollicitanten ervaren een zeer slechte werkgever-etiquette. Meer dan de helft van de bevraagde 55-plussers meldt zelden of nooit een reactie op sollicitaties te krijgen.
  • De communicatie wordt meer als (eerder of zeer) onbeleefd ervaren als ze komt van een interimbureau of selectiekantoor (22%) dan als ze komt van de werkgever zelf (11%). 38% vindt de professionaliteit van de communicatie (eerder of zeer) onprofessioneel als ze van een interimbureau of selectiekantoor komt, versus 21% als het de werkgever is die zelf communiceert.


Hoewel het beantwoorden van sollicitaties in zekere zin een vorm van elementaire beleefdheid is, geeft slechts 38% van de sollicitanten aan dat zij meestal of altijd een reactie krijgen. 29% zegt zelden of nooit een reactie te krijgen.Geen antwoord...

Stijn Baert, professor arbeidseconomie aan de UGent, die de dataverzameling –en analyse aanstuurde, vindt dat een problematisch hoog cijfer: "Onze economie verkeert in een situatie van hoge arbeidsmarktkrapte: er zijn veel vacatures en weinig werklozen die deze kunnen invullen. Hoe gaan we dat ooit oplossen als we enthousiaste sollicitanten telkens weer ontmoedigen?"

Ook Frederik Anseel, professor bedrijfspsychologie aan King’s College London, vindt de resultaten getuigen van een bedroevende realiteit. "Krijgen de bedrijven dan zoveel minderwaardige kandidaturen binnen dat ze het gewoon niet meer nodig vinden om te antwoorden? In ieder geval draagt dat laatste bij tot een vicieuze cirkel van ‘lompheid’ op de arbeidsmarkt,” aldus Anseel.

TIP: een goed cv kan wonderen doen. Met deze gratis gids loodsen we je stap voor stap naar een parel van een cv.

...of een onpersoonlijk standaardantwoord

Indien respondenten niet werden uitgenodigd voor een jobgesprek, ontvingen ze meestal een standaard e-mail (80%). Slechts in 6% van de gevallen werd dit telefonisch meegedeeld. In 14% van de gevallen gebeurde dit via een persoonlijke e-mail. Bij sollicitaties waarvoor men wel werd uitgenodigd, werd er meestal telefonisch contact gelegd (53%) of een persoonlijke e-mail gestuurd (36%).

Respondenten hebben een duidelijke voorkeur om op een persoonlijke wijze op de hoogte gehouden te worden van het sollicitatieproces. De voorkeur gaat uit naar een persoonlijke e-mail (50%) of via een telefoongesprek (35%). Dit staat in schril contrast met de wijze waarop deelnemers in de praktijk worden ‘afgewezen’.

Feedback ontbreekt

In het bijzonder zijn de bevraagden ontevreden over de feedback die ze ontvangen van werkgevers tijdens sollicitatieprocedures. Maar liefst 67% geeft die feedback een onvoldoende.

Sollicitanten verwijten de bedrijven vooral een gebrek aan eerlijkheid. Als ze al feedback geven, zo geven onze respondenten aan, maken ze zich er doorgaans van af met een nietszeggend beleefdheidsbriefje waar niemand iets aan heeft.

TIP: Lees ons stappenplan voor het sollicitatiegesprek door, zo zie je zelf zeker niets over het hoofd.

Dure prijs voor te weinig hoffelijkheid

Liefst 57% van de kandidaten die de feedback bij hun laatste sollicitatie een onvoldoende gaven, is niet geneigd om daar nog eens zijn kans te wagen. Van degenen die zich wel in het antwoord konden vinden, haakt exact de helft af: 28%. Werkgevers die onvoldoende etiquette aan de dag leggen bij het afhandelen van ongunstige sollicitaties betalen daarvoor dus een prijs.

En iets waar veel rekruteerders vaak amper bij stilstaan: misnoegde sollicitanten zijn ook consumenten. 51% van wie vruchteloos op een reactie bleef wachten, is duidelijk minder geneigd om nog producten of diensten van die werkgever te gebruiken.

Bemiddeling van ‘externe bureaus’

Ook opvallend: er blijkt een significant verschil te bestaan in hoe de communicatie wordt ervaren op basis van wie de feedback geeft: werkgever zelf vs. externe bureaus (interim- of selectiekantoren).

De communicatie wordt meer als (eerder) onbeleefd ervaren als ze komt van een extern bureau (22%) dan als ze komt van de werkgever zelf (11%). Idem voor de professionaliteit: 38% vindt de professionaliteit van de communicatie (eerder) onprofessioneel als ze van een extern bureau komt. Communiceert de werkgever zelf, dan vindt ‘slechts’ 21% de communicatie (eerder) onprofessioneel.

Ook wanneer we enkel kijken naar degenen die meteen werden afgewezen op basis van hun cv (en hierover een reactie kregen), zien we dat communicatie van de werkgever (iets) minder vaak als onbeleefd en ook vaker als (eerder) professioneel wordt beschouwd, in vergelijking met deze communicatie (niet weerhouden op basis van cv) van externe bureaus.

Let wel: in de vraagstelling werd geen onderscheid gemaakt tussen interimkantoren en selectiekantoren, terwijl daar mogelijk zéér grote verschillen in aanpak bestaan. 

"In Vlaanderen is leeftijdsdiscriminatie momenteel gewoon de belangrijkste vorm van ongelijke behandeling op de arbeidsmarkt." Stijn Baert, professor arbeidseconomie aan de UGent

Stuitende discriminatie 50+'ers

Kijken we naar de samenstelling van de categorie sollicitanten die zich slecht behandeld voelen, dan blijkt de leeftijdsdimensie daarin de meest bepalende factor, veel meer dan gender en etnische afkomst. Meer dan de helft van de 55-plussers krijgt zelden of nooit een reactie op een sollicitatie, bij de 45-54-jarigen gaat het al om een derde. Zorgwekkend, vindt professor Baert, al verbaast het hem ook niet: "In Vlaanderen is leeftijdsdiscriminatie momenteel gewoon de belangrijkste vorm van ongelijke behandeling op de arbeidsmarkt."

De respondenten kregen via de enquête ook de kans om een persoonlijke anekdote of ervaring op te tekenen. Opvallend veel onder hen getuigden over de discriminatie die ze als vijftigplusser ervaren. Het meest frappant is het verhaal van iemand die op een online vragenlijst zijn leeftijd moest invullen. Klein probleempje: hij was van 1962 en het eerste geboortejaar dat hij kon selecteren was 1970.

Over de enquête

2623 respondenten, met een gemiddelde leeftijd was 38,8 jaar, vulden de online bevraging in, verdeeld over 48% mannen en 52% vrouwen. Er is een kleine oververtegenwoordiging van bedienden en hoger opgeleide profielen. 208 respondenten hebben een migratie-achtergrond, maar hun antwoorden wijken niet fundamenteel af van de andere. De weergegeven resultaten voor onze respondenten mogen niet automatisch veralgemeend worden naar de volledige bevolking.


Lees ook:

De tien meest gemaakte sollicitatieblunders

“Het is niet echt mijn droomjob, maar ik zou het toch graag doen”, floepte ondergetekende er ooit pe...

Laat je salaris niet afhangen van het lot

Check het salariskompas van vacature.com en ontdek welk loonpakket iemand met jouw profiel mag verwachten.

 

Vijf tips om je cv te laten knallen

Je hebt maar één kans om een goede eerste indruk te maken. Dat geldt in het dagelijks leven, maar oo...

Bij dit bedrijf is je carrière als ingenieur meteen gelanceerd

Ontdek bij PepsiCo een carrière die haar vruchten afwerpt

- Sponsored

Waarom je beter twee keer nadenkt vooraleer je een job aanvaardt

“De werknemer kiest”, hoor je hr-managers wel eens zeggen. Zeker in sectoren als de zorg, IT en tech...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Dit kost een sollicitatieprocedure

Zoals het bekende spreekwoord luidt: koken kost veel geld. Dat is ook zo voor bedrijven die nieuwe m...

De belangrijkste tips voor beginnende sollicitanten

Wie naar een job zoekt, wordt behoorlijk om de oren geslagen met allerhande tips. Vaak gaat het om t...

Op zoek naar je eerste job? Dit zijn de zes beste werkgevers voor starters

Als je net je diploma in handen hebt, voelt het alsof de wereld aan je voeten ligt. Tot de keuzestre...