TERUG NAAR OVERZICHT

Kan je voor een job geweigerd worden omdat je zwanger bent?

"Sinds enkele maanden ben ik op zoek naar een nieuwe job. Bij het solliciteren ondervind ik wel wat tegenkanting omdat ik zwanger ben. Kan ik voor een job geweigerd worden omdat ik zwanger ben?"
 

Discriminatie op grond van zwangerschap, bevalling of moederschap is altijd verboden. Dergelijke discriminatie is immers een vorm van directe discriminatie op grond van het geslacht en deze vorm van discriminatie is volgens het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen altijd verboden. Dit beginsel moet ondermeer gegarandeerd worden bij de toegang tot het arbeidsproces.

Gelijke behandeling

De gelijke behandeling moet worden gewaarborgd in de toegangsvoorwaarden en de selectie, met inbegrip van de selectiecriteria, tot de functies en dit ongeacht de sector, de activiteit en het hiërarchisch niveau.

Het is onder meer verboden :

- te verwijzen naar een geslacht in de werkaanbiedingen of om er elementen in op te nemen die, zonder uitdrukkelijke verwijzing, het geslacht laten veronderstellen
- te verwijzen naar het geslacht in de toegangsvoorwaarden, en in de selectie en de selectiecriteria voor functies in eender welke bedrijfstak. het is ook verboden om in de voorwaarden elementen op te nemen die, zonder uitdrukkelijke verwijzing naar het geslacht, leiden tot discriminatie
- de toegang tot het arbeidsproces of de gelegenheid van promotiekansen te ontzeggen of te belemmeren om expliciete of impliciete redenen die direct of indirect steunen op het geslacht.

Uitzonderingen

Hierop bestaan er natuurlijk uitzonderingen.

Zo zijn er bepalingen die ondergrondse - en gevaarlijke of ongezonde arbeid verbieden voor jongeren en vrouwen. Deze zijn niet strijdig met het beginsel van de gelijke behandeling.

Ook kan de koning na raadpleging van de nationale arbeidsraad en de vaste commissie arbeid bepalen in welke gevallen het geslacht toch een doorslaggevende voorwaarde vormt.

Nietigheid

Alle bepalingen die strijdig zijn met het beginsel van gelijke behandeling, zijn nietig.

Al wie zich benadeeld voelt, kan een rechtsvordering instellen om de bepalingen van deze wet te laten toepassen. Als een slachtoffer een klacht indient kan de rechter de overtreder verplichten om binnen een opgelegde termijn een einde te maken aan de discriminerende arbeidsvoorwaarden, de criteria voor ontslag of de aanvullende regeling voor sociale zekerheid.

Bewijslast

Wanneer een benadeelde persoon (bv. een werknemer) voor de rechtbank feiten aanvoert die wijzen op een directe of indirecte discriminatie is het de verweerder (bv. de werkgever) die moet bewijzen dat er geen schending is van het beginsel van gelijke behandeling.

Dit principe geldt niet in geval van strafrechtelijke procedures of als een andere, meer gunstige bepaling inzake bewijslast van toepassing is.

Strafbepalingen

Overtredingen op het principe van gelijke kansen worden gestraft met een gevangenisstraf van 8 dagen tot een maand en/of met een geldboete van 26 tot 500 euro (x 5,5 opdeciemen).

Deze geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal personen waarvoor de wet werd overtreden, zonder dat de geldboete meer mag bedragen dan 50.000 euro (x 5,5 opdeciemen).

Bij een herhaling binnen één jaar na een vorige veroordeling, kan de straf op het dubbele van het maximum gebracht worden. De werkgever is burgerrechtelijk aansprakelijk voor het betalen van de boeten waartoe zijn lasthebbers of aangestelden veroordeeld zijn.

Voor bepaalde inbreuken kunnen ook administratieve geldboetes opgelegd worden.

Lees het hele dossier over zwangerschap.

I.s.m. SD Worx

Deze 5 jobs lijken saai maar zijn het niet

Sommige jobs lijken op het eerste zicht saai, maar daar kan je je flink in vergissen. Wij zochten 5 ...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Heeft het klassieke sollicitatiegesprek echt afgedaan?

Een 30 minuten durende lofzang op jezelf waarbij je hapklare antwoorden op voorspelbare vragen van t...

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

 

De valkuilen van het sollicitatiegesprek

“En toen smakte ik voor de ogen van de recruiter op de vers geboende parketvloer.” Een sollicitatieg...

Mis geen enkele tip voor je carrière!

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.

7 openstaande functies waarmee je het milieu een duwtje in de rug geeft

De tijd dat milieubewustheid en oubolligheid samen in één adem genoemd werden, is lang vervlogen. He...

10 tips om jezelf tot topkandidaat te bombarderen

Alexander Scherpereel (22) studeert volgende maand af aan de UGent in Business Economics. Hij staat ...

De headhunter onthult

De tijd dat headhunters smalend koppensnellers genoemd werden en hun praktijken verborgen in een zwe...