TERUG NAAR OVERZICHT

Kan je voor een job geweigerd worden omdat je zwanger bent?

"Sinds enkele maanden ben ik op zoek naar een nieuwe job. Bij het solliciteren ondervind ik wel wat tegenkanting omdat ik zwanger ben. Kan ik voor een job geweigerd worden omdat ik zwanger ben?"
 

Discriminatie op grond van zwangerschap, bevalling of moederschap is altijd verboden. Dergelijke discriminatie is immers een vorm van directe discriminatie op grond van het geslacht en deze vorm van discriminatie is volgens het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen altijd verboden. Dit beginsel moet ondermeer gegarandeerd worden bij de toegang tot het arbeidsproces.

Gelijke behandeling

De gelijke behandeling moet worden gewaarborgd in de toegangsvoorwaarden en de selectie, met inbegrip van de selectiecriteria, tot de functies en dit ongeacht de sector, de activiteit en het hiërarchisch niveau.

Het is onder meer verboden :

- te verwijzen naar een geslacht in de werkaanbiedingen of om er elementen in op te nemen die, zonder uitdrukkelijke verwijzing, het geslacht laten veronderstellen
- te verwijzen naar het geslacht in de toegangsvoorwaarden, en in de selectie en de selectiecriteria voor functies in eender welke bedrijfstak. het is ook verboden om in de voorwaarden elementen op te nemen die, zonder uitdrukkelijke verwijzing naar het geslacht, leiden tot discriminatie
- de toegang tot het arbeidsproces of de gelegenheid van promotiekansen te ontzeggen of te belemmeren om expliciete of impliciete redenen die direct of indirect steunen op het geslacht.

Uitzonderingen

Hierop bestaan er natuurlijk uitzonderingen.

Zo zijn er bepalingen die ondergrondse - en gevaarlijke of ongezonde arbeid verbieden voor jongeren en vrouwen. Deze zijn niet strijdig met het beginsel van de gelijke behandeling.

Ook kan de koning na raadpleging van de nationale arbeidsraad en de vaste commissie arbeid bepalen in welke gevallen het geslacht toch een doorslaggevende voorwaarde vormt.

Nietigheid

Alle bepalingen die strijdig zijn met het beginsel van gelijke behandeling, zijn nietig.

Al wie zich benadeeld voelt, kan een rechtsvordering instellen om de bepalingen van deze wet te laten toepassen. Als een slachtoffer een klacht indient kan de rechter de overtreder verplichten om binnen een opgelegde termijn een einde te maken aan de discriminerende arbeidsvoorwaarden, de criteria voor ontslag of de aanvullende regeling voor sociale zekerheid.

Bewijslast

Wanneer een benadeelde persoon (bv. een werknemer) voor de rechtbank feiten aanvoert die wijzen op een directe of indirecte discriminatie is het de verweerder (bv. de werkgever) die moet bewijzen dat er geen schending is van het beginsel van gelijke behandeling.

Dit principe geldt niet in geval van strafrechtelijke procedures of als een andere, meer gunstige bepaling inzake bewijslast van toepassing is.

Strafbepalingen

Overtredingen op het principe van gelijke kansen worden gestraft met een gevangenisstraf van 8 dagen tot een maand en/of met een geldboete van 26 tot 500 euro (x 5,5 opdeciemen).

Deze geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal personen waarvoor de wet werd overtreden, zonder dat de geldboete meer mag bedragen dan 50.000 euro (x 5,5 opdeciemen).

Bij een herhaling binnen één jaar na een vorige veroordeling, kan de straf op het dubbele van het maximum gebracht worden. De werkgever is burgerrechtelijk aansprakelijk voor het betalen van de boeten waartoe zijn lasthebbers of aangestelden veroordeeld zijn.

Voor bepaalde inbreuken kunnen ook administratieve geldboetes opgelegd worden.

Lees het hele dossier over zwangerschap.

I.s.m. SD Worx

Waarom solliciteren in januari een goed idee is

Misschien heb je tijdens deze periode meer zin in shopping of feestjes organiseren. Maar als je werk...

Zeg, heb je al een account?

Registreer nu en word snel gevonden door interessante werkgevers.

Acht zaken die je nooit op je cv mag zetten

Je cv bepaalt of je al dan niet naar de volgende ronde mag in een sollicitatie. Je moet er dus voor ...

“Ik kan me geen uitdagender werk voorstellen”

Ontdek hoe het is om als IT'er bij Infrabel te werken.

In deze 5 jobs is twijfel geen optie

Knopen doorhakken, beslissingen durven nemen… ook als je onder druk staat? Het is niet iedereen gege...

Mis geen enkele tip voor je carrière!

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.

Onverwacht goed betaalde jobs

Dat je als manager goed je boterham verdient, is voor iedereen duidelijk. Maar er zijn ook enkele mi...

Hoeveel uren mag je werken?

Officieel zitten we in een 38-uren-werkweek, maar sommige bedrijven werken toch 40 uren per week. Ma...

Kan mijn werkgever mij zomaar andere werkuren opleggen?

Ik werk al jaren ochtenddiensten, van 7 uur tot 15 uur. Mijn werkgever wil nu dat ik voortaan de mid...