TERUG NAAR OVERZICHT

Eindejaarspremie, een verplichting?

Is een eindejaarspremie verplicht? Nee, geen enkele algemene wet schrijft de betaling van een eindejaarspremie voor. Het merendeel van de werkgevers is er wel één verschuldigd. Met Kerst en Nieuwjaar voor de deur, is een extraatje extra welkom. Voor heel wat werknemers komt de eindejaarspremie in december dan als een geschenk uit de hemel. Heb jij ook recht op een ´dertiende maand´? En zo ja, hoeveel mag je verwachten en hoe wordt jouw eindejaarspremie berekend? Veerle Michiels van SD Worx geeft meer uitleg over de eindejaarspremie in het paritair comité 200.

“Werkgevers zijn niet wettelijk verplicht om een eindejaarspremie toe te kennen,” zegt Veerle Michiels, senior juridisch adviseur bij het Juridisch Kenniscentrum van SD Worx. “Als werknemer heb je er recht op als de toekenning van de premie geregeld is in een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO), op sectoraal of ondernemingsniveau, in het arbeidsreglement, je individuele arbeidsovereenkomst of als het een gebruik is in het bedrijf. Dit is het geval wanneer alle werknemers van de onderneming of een bepaalde categorie van werknemers al meer dan één keer een eindejaarspremie kregen en wel volgens dezelfde berekeningswijze.”

Betaling naar prestaties

“Het bedrag van de premie wordt, net zoals de toekenningsvoorwaarden en het tijdstip van betaling, vastgelegd op sectoraal niveau. Er wordt vertrokken van de deelbaarheid van de premie. Dit houdt in dat werknemers in principe recht hebben op een eindejaarspremie op basis van de effectieve prestaties die ze tijdens de referteperiode geleverd hebben. Indienst- of uitdiensttredingen en schorsingen van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst het voorbije jaar, brengen een evenredige vermindering van het bedrag van de eindejaarspremie met zich mee. Je sector kan er wel voor kiezen om af te wijken van dit principe. De pro-rata toekenning van de eindejaarspremie kan bijvoorbeeld aan bepaalde voorwaarden worden gekoppeld en/of kan men sommige periodes van schorsing gelijkstellen met effectieve prestaties.”

Zo gelden voor de eindejaarspremie van bedienden onder meer de jaarlijkse vakantiedagen, vaderschapsverlof en bevallingsrust als effectieve prestaties. Nam je het afgelopen jaar dus bevallingsrust op, dan heb je ondanks je lange periode van afwezigheid toch recht op de volle pot.

Zes maanden anciënniteit

Werk je in een onderneming die onder het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de Bedienden (PC 200) valt, dan maak je aanspraak op de premie als je in dienst bent bij de uitbetaling van de eindejaarspremie. Op dat moment moet je wel een anciënniteit van ten minste zes maanden hebben of ten laatste in dienst getreden zijn op de eerste dag van het beschouwde jaar. Wie dus pas na juli aan de slag ging, maakt voor dat jaar geen aanspraak meer op een bonus van zijn/haar nieuwe werkgever.

Begon je echter voor de eerste helft van het beschouwde jaar te werken en kan je een effectieve aanwezigheid van ten minste zes maanden voorleggen, dan heb je recht op een eindejaarspremie pro rata het aantal maanden effectieve prestatie.

Werknemers die op 1 juli in dienst traden krijgen zo nog de helft van de gebruikelijke eindejaarspremie. Ontvangen collega´s met eenzelfde loon bijvoorbeeld 1300 euro, mag jij nog 650 euro incasseren. Werkte je gedurende acht maanden in het bedrijf krijg je 8/12 –of in dit geval 867 euro- van het volledige bedrag uitbetaald, enzovoort…

Ook bedienden die in de loop van het jaar hun ontslagbrief kregen, genieten van SWT (het vroegere brugpensioen) of met pensioen gingen, ontvangen een eindejaarspremie die in verhouding staat met de periode waarin ze werkzaam waren. Eindigde je contract bijvoorbeeld op 1 december (en trad je voor januari in dienst), ontvang je nog voor elf maanden eindejaarspremie. Als voorwaarde geldt opnieuw een anciënniteit van zes maanden op het ogenblik van vertrek. Verder mag het ontslag ook niet om dwingende reden gebeurd zijn.

Ontslag gegeven

Bedienden die zelf hun ontslag hebben gegeven, hebben slechts recht op een eindejaarspremie in verhouding tot hun effectieve prestaties als ze een anciënniteit van minstens vijf jaar kunnen aantonen. In Paritair Comité 200 werd ervoor geopteerd om de jaarlijkse vakantiedagen, wettelijke feestdagen, klein verlet, vaderschapsverlof, betaald educatief verlof, syndicaal verlof, afwezigheden wegens een arbeidsongeval of beroepsziekte, bevallingsrust en de eerste zestig afwezigheidsdagen wegens ziekte of ongeval gelijk te stellen met effectieve prestaties.

Tenzij anders overeengekomen op ondernemingsvlak, betaalt de werkgever de premie in de maand december. Het bedrag van een volledige eindejaarspremie stemt overeen met het maandloon van de bediende en verschilt dus van werknemer tot werknemer. Voor handelsvertegenwoordigers geldt een specifieke berekeningswijze.

Inhoudingen

De eindejaarspremie maakt deel uit van het loon en er zijn dus ook sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing op verschuldigd. De RSZ-inhouding voor de werknemer bedraagt 13,07% van het brutoloon (aan 100% voor bedienden en 108% voor arbeiders). Voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing wordt de eindejaarspremie beschouwd als een exceptionele vergoeding, waardoor ze zwaarder belast wordt dan het gewone loon. Het tarief van de inhouding is afhankelijk van het jaarbedrag van de normale bruto bezoldigingen van de werknemer en bedraagt maximaal 53,50%. De eindejaarspremie zal ook worden meegenomen voor de berekening van de bijzondere bijdrage sociale zekerheid. Grosso modo ontvangen bedienden met een bruto maandloon van 3000 euro na een volledig dienstjaar een dertiende maand van 1.265 euro.).

Bereken nu zelf je eindejaarspremie met onze nieuwe handige tool.


Lees ook:

Ook zonder managersfunctie een hoog loon

Wie op een goed salaris mikt, hoeft niet per se een managementpositie te ambiëren. Een specialist is...

Laat je salaris niet afhangen van het lot

Check het salariskompas van vacature.com en ontdek welk loonpakket iemand met jouw profiel mag verwachten.

 

Doe mee aan het grote beloningsonderzoek van Vlerick Business School en vacature.com

Hoe langer in dienst, hoe hoger het loon. Dat is de logica die in België nog steeds populair is. Al ...

Bij dit bedrijf is je carrière als ingenieur meteen gelanceerd

Ontdek bij PepsiCo een carrière die haar vruchten afwerpt

- Sponsored

Hoeveel mag je vragen als je opslag wil?

Je krijgt meer verantwoordelijkheid, je takenpakket breidt uit, je merkt dat een collega met dezelfd...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Hoeveel verdien je in de gezondheidszorg?

In de zorgsector zijn er altijd handen te kort. Maar vertaalt de hoge vraag naar verpleeg- en zorgku...

Wat als... jouw collega's zouden beslissen hoeveel jij mag verdienen?

Steeds meer bedrijven stappen af van het traditionele functioneringsgesprek. Zo ook Hifluence in Kon...

Zoveel bedraagt je eindejaarspremie

Binnenkort komt ze er weer aan, jouw eindejaarspremie. Tenminste, als jij bij de gelukkigen bent die...