TERUG NAAR OVERZICHT

Hoeveel bedraagt het vakantiegeld?

Heb jij recht op vakantiegeld? Zo ja, hoeveel? En wanneer wordt het uitbetaald? Alle antwoorden op je vragen over vakantiegeld vind je in dit dossier.

 

 

A. HOEVEEL BEDRAAGT HET VAKANTIEGELD?

Voor het antwoord op deze vraag moeten we nog steeds een onderscheid maken tussen arbeiders en bedienden.

 

Arbeiders

Arbeiders ontvangen hun vakantiegeld niet van de werkgever, maar via de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) of  via het sectorale vakantiefonds.

Het brutovakantiegeld bedraagt 15,38% van de basisbezoldiging, d.w.z. de  brutolonen van het vakantiedienstjaar, gebracht op 108% en eventueel verhoogd met een fictief loon voor de gelijkgestelde inactiviteitsdagen (d.w.z de dagen die beschouwd worden als effectief gepresteerde dagen).

 

Dit bedrag bevat zowel het enkelvoudig als het dubbel vakantiegeld.

Het volledige vakantiegeld wordt in één keer uitbetaald, ten vroegste vanaf de maand mei. De arbeider ontvangt dus geen loon of vakantiegeld op het moment dat hij zijn vakantie opneemt.

 

Bediende

Een bediende ontvangt het vakantiegeld van zijn werkgever. Hierbij moeten we een bijkomend onderscheid maken tussen:

  • enkelvoudig vakantiegeld: op het moment dat de werknemer zijn vakantie opneemt, betaalt de werkgever het gewone loon door
  • dubbel vakantiegeld: één keer per jaar betaalt de werkgever het dubbel vakantiegeld. Het dubbel vakantiegeld bedraagt, per gepresteerde of gelijkgestelde maand in het vakantiedienstjaar, 1/12 van 92% van het brutomaandloon

 

Als de bediende uit dienst gaat, betaalt de werkgever het vakantiegeld uit dienst of vertrekvakantiegeld voor de vakantiedagen die hij heeft opgebouwd bij deze werkgever, maar nog niet heeft opgenomen. Deze bedragen worden vermeld op een vakantie-attest.

De bediende moet dit attest overhandigen aan zijn nieuwe werkgever. De nieuwe werkgever betaalt het vakantiegeld uit en zal de bedragen, vermeld op het vakantie-attest, verrekenen.

 

 

B. IS JE BAAS VERPLICHT OM JE VAKANTIEGELD TE BETALEN?

In de privésector hebben alle werknemers recht op vakantiedagen en -geld. Dit wordt berekend op basis van de prestaties die ze geleverd hebben. Voor arbeiders wordt het vakantiegeld betaald door de vakantiekas of een fonds. Voor bedienden betaalt de werkgever het vakantiegeld. Je werkgever is verplicht je jaarlijkse vakantiedagen en -geld toe te kennen, zelfs wanneer je er niet om verzoekt. Je werkgever kan zelfs sancties oplopen bij een overtreding hierop. Voor de betaling van het vakantiegeld maken we een onderscheid tussen in dienst en uit dienst.

 

In dienst

Je vakantiegeld wordt berekend op je prestaties in het vakantiedienstjaar, dit wil zeggen het vorige kalenderjaar. Heb je vorig jaar als bediende gewerkt bij een andere werkgever, dan moet je je rechten aantonen via het vakantieattest dat je ontving van je vorige werkgever. Jouw nieuwe werkgever berekent het vakantiegeld alsof je vorig kalenderjaar bij hem aan de slag was. Het vertrekvakantiegeld dat je ontving bij je vorige werkgever mag je nieuwe werkgever wel verrekenen.

 

Uit dienst

Ga je als bediende uit dienst, dan moet je vertrekvakantiegeld krijgen:

  • saldo vakantiegeld: het vakantiegeld voor de vakantiedagen die je dit vakantiejaar nog niet hebt opgenomen.
  • vervroegd vakantiegeld: het vakantiegeld voor de vakantierechten die je dit kalenderjaar hebt opgebouwd.

 

Welke prestaties leveren vakantierechten op?

Niet enkel effectieve prestaties, ook al de betaalde afwezigheidsdagen en een groot aantal onbetaalde afwezigheidsdagen geven recht op vakantie.

 

De voornaamste gelijkgestelde afwezigheden zijn:

  • ziekte en ongeval voor een periode van 12 maanden
  • zwangerschaps- en bevallingsrust
  • periodes van economische werkloosheid
  • de wettelijke en bijkomende vakantiedagen
  • de dagen inhaalrust in de bouwsector
  • de dagen inhaalrust in het kader van de arbeidsduurvermindering

 

Opgelet

Periodes van volledig tijdskrediet geven geen recht op vakantiedagen. Periodes van gedeeltelijk tijdskrediet geven recht op vakantiedagen voor de prestaties die je effectief geleverd hebt.

 

 

C. 4 HANDIGE WEETJES OVER JE VERLOF EN JE VAKANTIEGELD

Nu al aan het dagdromen over je volgende vakantie? Dan is dit misschien wel hét moment om je verlof vast te leggen. Geen idee op hoeveel dagen je dit jaar mag rekenen en of je vakantiegeld krijgt? Dan vind je hier het antwoord.

 

1. Heb ik wel recht op vakantie?

 

Op hoeveel vakantiedagen heb je als bediende recht?

Voor bedienden wordt het aantal dagen vakantie bepaald in functie van het aantal gepresteerde en gelijkgestelde maanden in het vakantiedienstjaar.

Bepaling van het aantal vakantiedagen voor bedienden

Voor bedienden wordt het aantal dagen vakantie bepaald in functie van het aantal gepresteerde en gelijkgestelde maanden in het vakantiedienstjaar. Per maand tewerkstelling heeft een bediende recht op twee vakantiedagen in een zesdagenstelsel.

 

Voorbeeld

A) Een bediende die in het volledige jaar 2015 werkte, heeft in 2016 recht op 24 dagen vakantie of 4 vakantieweken.

B) Een bediende met 8 maanden prestaties of gelijkgestelde afwezigheden in 2015, heeft in 2016 recht op 16 vakantiedagen.

 

Om het resultaat om te zetten naar het vijfdagenstelsel, breng je per schijf van 6 vakantiedagen 1 dag in mindering.

 

Voorbeeld

A) 24 vakantiedagen worden er in het vijfdagenstelsel dus 20 (24 - 4).

B) Een bediende met 8 maanden prestaties in 2015, heeft recht op 14 (16 - 2) vakantiedagen in 2016.

 

Het aantal vakantiedagen van een bediende wordt vastgesteld op basis van het aantal prestatiemaanden in het vakantiedienstjaar, ongeacht het feit of die prestaties geleverd werden bij een andere werkgever. Ook het feit dat de arbeider vroeger als bediende was tewerkgesteld, maakt geen verschil uit voor het bepalen van het aantal vakantiedagen.

 

Deeltijdse werknemers

In de vakantiereglementering wordt gesteld dat "deeltijdse werknemers recht hebben op vakantie in verhouding tot hun dienstprestaties". Voor een deeltijdse werknemer gelden dus dezelfde regels als voor een voltijdse werknemer, maar moet het vakantiegeld proportioneel worden berekend.

 

Wat bij overgang van voltijds naar deeltijds?

Een bediende die in het vakantiedienstjaar voltijds werkte, maar sedert dit jaar halftijds, zal tijdens dit vakantiejaar recht hebben op vier weken vakantie in zijn deeltijdse regime. Op het gedeelte van de prestaties dat hij dit jaar minder presteert en geen recht op vakantiedagen opent, moet de werkgever nog wel enkelvoudig en dubbel vakantiegeld betalen.

 

Wat als je als bediende niet elke dag evenlang werkt?

De vakantiereglementering voorziet in een berekeningswijze die een resultaat geeft dat wordt uitgedrukt in een aantal vakantiedagen. Hoewel de vakantieregeling niet voorziet in een berekening van de vakantieduur in vakantie-uren, is dit wel noodzakelijk voor bedienden van wie de prestaties onregelmatig zijn.

 

We kunnen de vakantieduur dan best berekenen volgens de onderstaande formules:

 

bepaling van een aantal vakantiedagen in een voltijds regime:

>> aantal maanden prestaties in het vakantiedienstjaar X 2 = het aantal vakantiedagen

berekening van het aantal vakantieweken:

>> het aantal vakantiedagen / 6

berekening van het aantal vakantie-uren:

>> het aantal vakantieweken X de gemiddelde arbeidsduur per week

 

Voorbeeld

Een bediende werkt deeltijds gedurende drie dagen per week: 8 uur op maandag en dinsdag en 4 uur op woensdag. In totaal werkt hij dus 20 uur per week. Tijdens het volledige vakantiedienstjaar 2015 leverde deze bediende "prestaties" in ditzelfde arbeidsregime.

Deze bediende heeft in 2016 recht op 80 vakantie-uren.

 

Berekening:

>> 12 maanden X 2 vakantiedagen = 24 vakantiedagen

>> 24 vakantiedagen / 6 = 4 vakantieweken

>> 4 weken X 20 uur per week = 80 vakantie-uren

 

 

2. Wanneer mag ik mijn verlof opnemen?

Je verlof leg je vast in samenspraak met je werkgever, al zet de wet wel enkele lijnen uit waaraan jullie zich moeten houden. Let er ook op dat je al je vakantiedagen binnen de 12 maanden gebruikt, anders ben je ze onherroepelijk kwijt.

 

 

3. Hoeveel vakantiegeld krijg ik?

Wie verlof neemt, verliest zijn inkomen uiteraard niet. Je krijgt voor die periode zogenaamd 'vakantiegeld'. In de periode voorafgaand aan de hoofdvakantie, hebben bedienden bovendien recht op dubbel vakantiegeld. Voor arbeiders geldt een andere regeling. Zie de berekening hierboven.

 

 

4. Wat zijn de regels rond verlof zonder wedde?

Eigenlijk is er geen wettelijke regeling rond verlof zonder wedde. Heel wat andere afwezigheidsvormen hebben dat wel, denk bijvoorbeeld aan het recht op afwezigheid wegens tijdskrediet.

 

Definitie

Wel bestaat er in de sociale zekerheidsreglementering een definitie van het begrip. Onder verlof zonder wedde verstaat men 'de afwezigheid op het werk zonder loonbehoud wegens schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst ingevolge een gemeenschappelijk akkoord tussen werkgever en werknemer'.

 

Werkgever moet niks

Uit deze definitie valt duidelijk af te leiden dat je zelf alles met je werkgever moet afspreken. Je werkgever is niet verplicht om je verlof zonder wedde toe te kennen. Wanneer hij dat wel doet, doe je er best aan de modaliteiten (vanaf wanneer, hoelang, gedeeltelijke of volledige afwezigheid …) duidelijk schriftelijk vast te leggen.

 

In principe kan je werkgever je niet beletten om een andere betrekking uit te voeren terwijl je bij hem in dienst bent. Toch moet je hier met enige voorzichtigheid handelen. Zie of hierover één en ander geregeld is in je arbeidsovereenkomst. Houd er ook rekening mee dat, zolang je gebonden bent door een arbeidsovereenkomst, je je werkgever geen concurrentie mag aandoen. Dit geldt ook tijdens een periode van verlof zonder wedde.

 

Kans op ontslag

Tijdens de periode van verlof zonder wedde ben je niet beschermd tegen ontslag. Je werkgever kan je ontslaan met een opzeggingstermijn. Deze zal normaal aanvangen. De opzeggingstermijn wordt niet geschorst wegens verlof zonder wedde. Hij kan je ook ontslaan zonder opzeggingstermijn, mits hij een verbrekingsvergoeding betaalt. Word je betrapt op daden van concurrentie, dan kan je mogelijkerwijs ontslagen worden wegens dringende reden.

 

 

Opgelet!

Een laatste bedenking: houd er rekening mee dat verlof zonder wedde vaak niet meetelt bij de opbouw van bepaalde rechten. Zo zullen periodes van verlof zonder wedde niet in aanmerking komen om je vakantiedagen te berekenen. Dit zal meestal ook het geval zijn voor de berekening van je eindejaarspremie.

 

 

In deze provincie verdien je het meest

Het spreekt voor zich dat je loon afhangt van je diploma, je functie en je anciënniteit. Maar wist j...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Zo krijg je opslag in een handomdraai

Wie een loonsverhoging wil aankaarten bij de baas, kan maar beter stevig bewijs hebben van uitmunten...

Bent u op zoek naar digitale marketeers?

OM Collective helpt u graag verder. Ontdek hier alle formules die zij voor u in petto hebben.

Waarom het hoogste loon niet noodzakelijk naar de baas gaat

Een medewerker die meer verdient dan zijn/haar baas, het lijkt de wereld op zijn kop. En toch kijken...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Deze jobs moet je hebben om zo snel mogelijk zo veel mogelijk te verdienen

Dat startende ingenieurs, artsen en wetenschappers aardig meer verdienen dan andere schoolverlaters,...

Krijg je een vergoeding als je staakt?

Krijg ik als werknemer een vergoeding als ik deelneem aan een staking? En wat als ik net niet staak?...

Zonder diploma verdien je al snel 20% minder dan het Belgisch gemiddelde

Voor mensen zonder diploma of met een erg laag diploma is het heden minder rooskleurig dan het verle...