TERUG NAAR OVERZICHT

Extralegale voordelen

Laat er geen twijfel over bestaan: extralegale voordelen zijn interessant, zeker omdat je er weinig of geen sociale bijdragen of belastingen op betaalt. In dit dossier geven we antwoord op enkele veelgestelde vragen over extralegale voordelen.
 
 

A. KINDEROPVANG OP HET WERK – EXTRALEGAAL VOORDEEL?

B. DE VOOR- EN NADELEN VAN EEN GROEPSVERZEKERING

C. WAT ZIJN VOORDELEN VAN ALLE AARD?

D. WAT IS DE WERKNEMERSPARTICIPATIE?

E. GEBRUIK EXTRALEGALE VOORDELEN

 

 

A. KINDEROPVANG OP HET WERK – EXTRALEGAAL VOORDEEL?

Kan je in een groot bedrijf vragen aan je werkgever om kinderopvang in te richten? Zo ja, wordt dat dan beschouwd als extralegaal voordeel?

 

Uiteraard kan u uw werkgever vragen om een kinderopvang in te richten op het werk, voorbehouden voor de kinderen van zijn personeel. Hij is echter niet verplicht om op dergelijk verzoek in te gaan.

 

Doet hij dat toch, dan moet hij voor de oprichting van zo’n bedrijfscrèche de wetgeving met betrekking tot particuliere opvanginstellingen volgen.

Dit betekent onder meer:

 • zich verplicht melden bij Kind & Gezin (Vlaamse Gemeenschap) of l’Office de la naissance et de l’enfance (Franse Gemeenschap) wanneer er sprake is van opvang op bestendige basis;
 • een attest van toezicht vragen om fiscale attesten uit te reiken met het oog op de fiscale aftrekbaarheid van de eventuele bijdragen van de werknemers voor kinderopvang;
 • beantwoorden aan minimale voorwaarden inzake kwaliteit (veiligheid, voldoende begeleiding en toezicht door personeel dat beschikt over voldoende vaardigheden inzake gezag, leiding, pedagogisch inzicht, enz).

 

Fiscaal: belastingvrij sociaal voordeel

Het gebruik van een bedrijfscrèche vormt een sociaal voordeel en is dus belastingvrij voor de werknemers. Het speelt daarbij geen rol of dit gebruik gratis is, of tegen een (zeer) lage prijs.

Wanneer u als werknemer een bijdrage betaalt voor deze kinderopvang, kan u hiervoor een belastingvermindering genieten van 45% van de werkelijk gedane uitgaven. Deze zijn per kind (< 12 jaar) en per opvangdag echter beperkt tot 11,20 euro.

 

RSZ: geen loonvoordeel

De organisatie van een kinderdagverblijf door de werkgever zelf wordt beschouwd als een aanvulling bij kinderbijslag en dus als aanvulling op de voordelen toegekend door één van de takken van sociale zekerheid. Als zodanig maakt dit 'voordeel' geen deel uit van het loon en moeten hierop geen sociale zekerheidsbijdragen betaald worden.

 

Let wel: om vrij te blijven van RSZ-bijdragen eist de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid wel dat dergelijke aanvulling bij kinderbijslag beperkt blijft tot 50 euro per kind en per maand (of 600 euro op jaarbasis). Bij overschrijding van deze bedragen wordt de totale tussenkomst van de werkgever in principe als loon beschouwd.

Vanuit deze optiek is het kosteloos gebruik maken van de bedrijfscrèche bijgevolg uit den boze.

 

B. DE VOOR- EN NADELEN VAN EEN GROEPSVERZEKERING

Voordelen

Een groepsverzekering is het middel bij uitstek om werknemers extralegaal te belonen.

Dit systeem is voor de werkgever fiscaal zeer aantrekkelijk. Ook voor de werknemer geven de premies, die hij maandelijks zelf stort, aanleiding tot belastingvermindering. Vanaf aanslagjaar 2013 wordt de belastingvermindering berekend aan een vast tarief van 30%, ongeacht het inkomen. Daarnaast wordt het via een groepsverzekering gespaarde kapitaal minder belast dan het loon.

 

Nadelen

Nadeel is wel dat het hier om uitgesteld loon gaat. Het verworven kapitaal wordt slechts uitbetaald als de werknemer op pensioen gaat.

 

In uitzonderlijke gevallen kan de werknemer een voorschot op dit bedrag vragen. De wet staat dit toe indien hij onroerend goed wenst te kopen in de Europese Unie of wilt (ver)bouwen. Deze lening dient afgelost te zijn voor de werknemer op pensioen gaat.

 

 

C. WAT ZIJN VOORDELEN VAN ALLE AARD?

Een 'voordeel van alle aard' is een door een werknemer verkregen voordeel uit hoofde van of ter gelegenheid van zijn beroepsactiviteit. Deze voordelen maken deel uit van het belastbaar inkomen. De belastingdiensten gebruiken de term 'voordelen van alle aard' en de RSZ-diensten spreken van 'voordelen in natura'. Beiden bedoelen ze hetzelfde.

 

Voorbeelden

Ter verduidelijking, enkele voorbeelden:

 • het gratis verstrekken van maaltijden;
 • het genot van huisvesting, verwarming en verlichting voor huispersoneel of dienstboden die een kamer ter beschikking hebben;
 • het gratis gebruik van goederen en materiaal van de werkgever voor privédoeleinden;
 • het gratis of beneden de kostprijs verkrijgen van goederen die de werkgever produceert of verkoopt;
 • het verkrijgen van consumptiegoederen;
 • het geheel of gedeeltelijk gratis ter beschikking stellen van bebouwde of onbebouwde onroerende goederen;
 • het inrichten van een woning;
 • het gratis ter beschikking stellen van dienstboden, huispersoneel, chauffeurs, hoveniers, ...;
 • kinderopvangmogelijkheden;
 • vakantiereizen;
 • het verhuizen van de inboedel;
 • het verlenen van aanmoedigingsgeschenken aan vertegenwoordigers die een bepaalde omzet halen;
 • renteloze leningen;
 • bepaalde soorten maaltijdcheques;
 • het privégebruik van een firmawagen: hier moet een opsplitsing worden gemaakt tussen het gedeelte voor zuiver privégebruik en het gedeelte voor de verplaatsing tussen woonplaats en werk.

 

 

D. WAT IS DE WERKNEMERSPARTICIPATIE?

Sinds de wet van 22 mei 2001 (B.S., 9 juni 2001) betreffende de participatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen is het nu ook mogelijk om, naast aandelenoptieplannen,werknemersparticipatieplannen in te voeren.

Dit kan gebeuren door alle vennootschappen (instellingen en verenigingen) die in België onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting of aan de belasting van niet-inwoners. Meteen wordt hiermee het voornaamste voordeel van deze wet samengevat, met name het creëren van een wettelijk platform voor vennootschappen/werkgevers om hen toe te laten hun werknemers te betrekken bij de resultaten van de onderneming.

Wie komt in aanmerking?
Participatieplan
Objectieve verdeelsleutels
Fiscale en parafiscale gevolgen voor de werknemer
Investeringsspaarplan
Wettelijke grenzen van werknemersparticipatie
Fiscale gevolgen in hoofde van de werkgever
Cijfervoorbeeld
Conclusie

 

 

E. GEBRUIK EXTRALEGALE VOORDELEN

1. Gebruik laptop

Kan/mag je op je laptop van het werk ook eigen software installeren of bijvoorbeeld muziek downloaden en films bekijken?

 

Policy of gebruiksovereenkomst

Meestal zal een werkgever die een laptop ter beschikking stelt van zijn werknemers, het gebruik hiervan regelen in een gebruiksovereenkomst of in een policy.

Zo kan de werkgever bij voorbeeld volgende zaken regelen:

 • De verantwoordelijkheid voor het in goede staat, en operationeel houden van de laptop.
 • De beveiliging met een toegangscode.
 • Het zakelijk gebruik van de laptop en het eventueel toegelaten aandeel van het privégebruik.
 • De voorschriften over het gebruik van de laptop.

De werkgever kan, vanuit het werkgeversgezag, verbieden om eigen software te installeren, muziek te downloaden of films te bekijken. Als dat het geval is, moet je deze verbodsbepaling uiteraard naleven.

 

Geen policy of gebruiksovereenkomst

Als het gebruik van de ter beschikking gestelde laptop niet is geregeld in een gebruiksovereenkomst of in een policy, of als de overeenkomst of policy niets voorziet omtrent het genoemde privégebruik, dan moet je je laptop gebruiken als “een goed huisvader”. Het materiaal dat je werkgever je ter beschikking stelt, moet je immers steeds in goede staat teruggeven.

 

Privégebruik is dan in principe toegestaan voor zover dit redelijk en beperkt is en geen schade veroorzaakt of toebrengt aan de laptop. Evenmin mag het zakelijk gebruik van de laptop hierdoor negatief beïnvloed worden. Het privégebruik moet uiteraard buiten de werkuren gebeuren.

 

Conclusie

Om te weten of je op een laptop van het werk eigen software mag installeren, muziek downloaden of films bekijken, moet je altijd in eerste instantie nagaan wat de afspraken binnen de onderneming zijn. Zijn hieromtrent geen afspraken, dan is beperkt privégebruik, dat geen schade toebrengt aan het professioneel gebruik of aan de laptop zelf, toegelaten.

 

 

2. Belasting betalen op laptop van het werk?

Voordeel in natura

Wanneer een werkgever aan zijn werknemer een pc (desktop of laptop) gratis of tegen een voordelig tarief ter beschikking stelt en deze apparatuur ook privé laat gebruiken worden, ontstaat voor de werknemer een voordeel in natura.

Dit voordeel moet onderworpen worden aan socialezekerheidsbijdragen en belastingen.

 

Waardering

Voordelen in natura worden doorgaans geraamd tegen een bedrag dat overeenstemt met de werkelijke waarde (of besparing) die zij vertegenwoordigen voor de verkrijger. Het privégebruik van een ter beschikking gestelde pc wordt echter forfaitair geraamd aan 180 euro op jaarbasis (of 15 euro per maand). Op dit bedrag moet dus RSZ en bedrijfsvoorheffing ingehouden worden.

 

Hoe vermijden?

Deze extra ‘belasting’ kan je enkel vermijden wanneer uitdrukkelijk bepaald wordt dat de pc uitsluitend beroepsmatig mag gebruikt wordt. Dit kan bijvoorbeeld in de gebruikersovereenkomst duidelijk vermeld worden.

 

De beoordeling of er al dan niet sprake is van privégebruik berust vaak op een feitenkwestie. Bijgevolg is het aan te raden om het verbod van privégebruik extra te staven.

 

Indicaties van verbod op privégebruik kunnen bijvoorbeeld zijn: verbod voor werknemers om eigen programma’s te installeren op de pc, geen mogelijkheid om een gepersonaliseerd bureaublad aan te maken, enz.

 

Internetaansluiting en –abonnement

Wanneer de werkgever ook internetaansluiting en –abonnement ter beschikking stelt van zijn werknemers, vormt dit ook een voordeel in natura dat eveneens forfaitair gewaardeerd wordt.

Voor dit voordeel wordt de waarde vastgesteld op 60 euro op jaarbasis (of 5 euro per maand). Hierop moet RSZ en bedrijfsvoorheffing berekend worden.

 

Terugbetaling kosten eigen pc?

De forfaitaire raming geldt niet wanneer de werkgever bedragen terugbetaalt die betrekking op toestellen die de werknemer zelf heeft aangekocht (en dus zijn eigendom zijn).

 

Deze terugbetaling vormt dan een tussenkomst in een privékost van de werknemer en wordt bijgevolg integraal beschouwd als loon.

 

 

3. Hoe wordt een gsm van het werk belast?

De gsm is vandaag de dag niet meer weg te denken van de werkvloer. Daarom stelt een werkgever vaak een gsm of smartphone ter beschikking van zijn werknemers.

 

Alleen voor het werk

Als het toestel enkel beroepsmatig mag gebruikt worden, is er geen sprake van een voordeel voor de werknemer. Er zijn dan ook geen sociale zekerheidsbijdragen op verschuldigd, noch wordt er bedrijfsvoorheffing op ingehouden.

 

Ook privégebruik

Wanneer het toestel ook privé mag gebruikt worden, kunnen we twee situaties onderscheiden.

1.       Heeft de werkgever een systeem ingesteld waardoor een duidelijk onderscheid gemaakt kan worden tussen privé- en zakelijke gesprekken (bv. Split billing) en rekent hij de kosten van het privégebruik door aan de werknemer, dan is er geen sprake van een voordeel voor de werknemer. Bijgevolg zijn er geen RSZ-bijdragen noch bedrijfsvoorheffing verschuldigd.

 

2.       Wanneer de werkgever niet over zo’n systeem beschikt, of de kosten voor het privégebruik niet doorrekent aan de werknemer, ontstaat er wel degelijk een voordeel voor deze laatste.

 

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid begroot dit voordeel forfaitair aan 12,50 euro per maand. Op dit bedrag moeten dan RSZ-bijdragen berekend worden.

Wanneer de werkgever met de nodige bewijsstukken kan aantonen dat de waarde van het voordeel lager ligt dan het vooropgestelde forfait, kunnen de bijdragen op dit lagere bedrag berekend worden.

 

Ook fiscaal is er sprake van een voordeel van alle aard. Anders dan de RSZ hanteert de fiscus officieel geen forfait, maar moet het voordeel gewaardeerd worden in functie van de werkelijke waarde die het vertegenwoordigt voor de werknemer. Officieus blijkt de fiscus zich echter ook te kunnen vinden in het door de RSZ vooropgestelde bedrag van 12,50 euro per maand (werkgeversbijdragen van 37 % en persoonlijke bijdragen van 13,07 % op dit bedrag).

 

Deze waarde moet dan toegevoegd worden aan het bedrag van de bezoldigingen en onderworpen aan de gewone schalen van de bedrijfsvoorheffing.

 

Het feit dat je met een smartphone toegang tot internet hebt, verandert (voorlopig) niets aan deze (forfaitaire) waardering.

 

Voorlopig, want het valt niet uit te sluiten dat men op termijn, naast het voordeel van de gsm, ook de aparte forfaitaire waardering voor de internetaansluiting (60 euro per jaar of 5 euro per maand) hiervoor gaat toepassen.

 

Hoeveel houdt een alleenstaande over van zijn eindejaarspremie?

Pascale Vermeulen is tewerkgesteld als bediende, zij is alleenstaande en heeft niemand fiscaal ten l...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Hoeveel houdt een getrouwde werknemer over van zijn eindejaarspremie?

Dirk Vandeplas werkt als arbeider en krijgt op het einde van het jaar een premie van 1.660,89 euro b...

Bent u op zoek naar digitale marketeers?

OM Collective helpt u graag verder. Ontdek hier alle formules die zij voor u in petto hebben.

Eindejaarspremie, een verplichting?

Nee, geen enkele algemene wet schrijft de betaling van een eindejaarspremie voor. Het merendeel van ...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Zoveel bedraagt jouw je eindejaarspremie

Een eindejaarspremie of ‘dertiende maand’ is voor veel werknemers een leuk extraatje. Ben jij benieu...

In deze provincie verdien je het meest

Het spreekt voor zich dat je loon afhangt van je diploma, je functie en je anciënniteit. Maar wist j...

Zo krijg je opslag in een handomdraai

Wie een loonsverhoging wil aankaarten bij de baas, kan maar beter stevig bewijs hebben van uitmunten...