TERUG NAAR OVERZICHT

Vanaf wanneer heb je recht op werkloosheidsvergoeding na ontslag?

Wanneer je ontslagen bent en niet onmiddellijk een nieuwe job vindt, kan je recht hebben op werkloosheidsuitkeringen. Er zijn 2 basisvoorwaarden om in aanmerking te komen voor een werkloosheidsuitkering: onvrijwillig zonder arbeid vallen en zonder loon zijn.

Vragen rond werkloosheidsuitekeringen na je ontslag? In dit artikel geven we antwoord op de onderstaande vragen:

A. VANAF WANNEER HEB JE RECHT OP WERKLOOSHEIDSVERGOEDING NA ONTSLAG?

B. WAT ALS JE CONTRACT VERBROKEN WORDT NOG VOOR JE IN DIENST TREEDT?

C. BEN JE JOUW BONUS OOK KWIJT BIJ JOBVERLIES?

D. WAT ALS JE ONTSLAG NEEMT TIJDENS JE OUDERSCHAPSVERLOF?

E. JE WIL TERUG GAAN STUDEREN EN MOET DAARVOOR ONTSLAG NEMEN. HEB JE DAN NOG RECHT OP EEN UITKERING?

A. VANAF WANNEER HEB JE RECHT OP WERKLOOSHEIDSVERGOEDING NA ONTSLAG?

Het antwoord van Karin Buelens, Juridisch Kenniscentrum SD Worx

Zonder loon

Wanneer je ontslagen bent en niet onmiddellijk een nieuwe job vindt, kan je recht hebben op werkloosheidsuitkeringen. De basisvoorwaarden om in aanmerking te komen voor uitkeringen zijn dat je onvrijwillig zonder arbeid valt en geen loon hebt.
Als je ontslagen bent met een te presteren opzeggingstermijn, kan je uiteraard ten vroegste uitkeringen ontvangen na afloop van je opzeggingstermijn. Tijdens de opzeggingstermijn ben je nog niet werkloos en krijg je nog je normaal loon. Als je arbeidsovereenkomst echter onmiddellijk verbroken wordt met betaling van een opzeggingsvergoeding, dan kan je ten vroegste uitkeringen krijgen na de periode gedekt door de opzeggingsvergoeding.

In het kader van de Wet Eenheidsstatuut zijn er sommige arbeiders waarvan de arbeidsovereenkomst aangevangen is vóór 2014. Zij komen in geval van ontslag in aanmerking voor een ontslagcompensatievergoeding. Dit is een tegemoetkoming omdat de opzeggingstermijn voor die arbeiders nog gedeeltelijk wordt bepaald op basis van de oude, minder gunstige regels. De ontslagcompensatievergoeding valt ten laste van de RVA . Zij is gelijkgesteld met een opzeggingsvergoeding. Arbeiders die een ontslagcompensatievergoeding genieten, kunnen pas ten vroegste na de periode gedekt door die vergoeding werkloosheidsuitkeringen ontvangen.

De werknemer kan ook andere vergoedingen ontvangen naar aanleiding van zijn ontslag, die als loon beschouwd worden in de werkloosheidsreglementering. Denk aan de uitwinningsvergoeding en de vergoeding wegens toepassing van een concurrentiebeding. Ook tijdens periodes gedekt door deze vergoedingen kunnen nog geen werkloosheidskeringen genoten worden.

Bereken zelf je opzegtermijn

Aanvraag

Het is niet omdat je pas een werkloosheidsvergoeding kunt ontvangen zodra je in een periode belandt waarin je geen loon meer hebt, dat je je dossier niet bij je uitbetalingsinstelling of bij de hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW) kan gaan openen. Het is  aangewezen om niet te wachten tot afloop van de periode gedekt door loon, als je zo snel mogelijk uitkeringen wilt ontvangen. Met het C4-document dat je van je werkgever ontvangt bij het einde van je arbeidsovereenkomst, kan je werkloosheidsuitkeringen aanvragen. Wanneer je arbeidsovereenkomst verbroken wordt met betaling van een verbrekingsvergoeding, krijg je het document onmiddellijk.

Ben je ontslagen met een te presteren opzeggingstermijn, dan krijg je het C4-document pas na afloop van de opzeggingstermijn. Dit moet je dan zo snel mogelijk binnen brengen bij je uitbetalingsinstelling of de HVW zodat je dossier verder kan afgewikkeld worden.

B. WAT ALS JE CONTRACT VERBROKEN WORDT NOG VOOR JE IN DIENST TREEDT?

Stel: je hebt onlangs bij een nieuwe werkgever een contract getekend voor onbepaalde duur met een proefperiode van 6 maanden. De arbeidsovereenkomst start normaal gezien volgende maandag. Bij je huidige werkgever heb je intussen jouw ontslag gegeven. Krijg je nu telefoon van je nieuwe werkgever met de mededeling dat je nieuwe arbeidsovereenkomst verbroken wordt? Dan zal je een verbrekingsvergoeding overeenstemmend met 1 maand en 7 kalenderdagen loon ontvangen.

1) Mag je onmiddellijk terug aan de slag bij een andere (of jouw huidige) werkgever of moet je wachten tot de periode van 1 maand en 7 kalenderdagen verstreken is?

Hoewel het juridisch niet uitgesloten is om een opzeggingstermijn te betekenen vóór de aanvang van de arbeidsovereenkomst, heeft je nieuwe werkgever besloten om de voor hem meest evidente weg te kiezen, nl. de verbreking van de arbeidsovereenkomst. Deze onregelmatige beëindigingwijze van de arbeidsovereenkomst heeft als gevolg dat de contractuele relatie tussen partijen met onmiddellijke ingang eindigt. Je hebt hierdoor recht op een schadevergoeding die overeenstemt met het loon voor ‘1 maand + 7 kalenderdagen’ (= verbrekingsvergoeding). Doordat de contractuele relatie onmiddellijk stopt op het ogenblik van de verbreking, kan je zonder enige belemmering opnieuw aan de slag bij een andere werkgever. Het ontvangen van verbrekingsvergoeding doet hieraan geen afbreuk.

2) Moet je nog documenten ontvangen van die werkgever die jouw arbeidsovereenkomst heeft verbroken?

De verbreking als beëindigingwijze is in principe niet gebonden aan formaliteiten. Om bewijsredenen zal de werkgever er goed aan doen om de verbreking per aangetekend schrijven te bevestigen. Vermits er geen uitvoering van de arbeidsovereenkomst heeft plaatsgevonden, hebben een aantal documenten die je normaal krijgt bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst weinig nut. Denk aan het tewerkstellingsattest en de vakantieattesten.

Een document dat wel zijn belang heeft, is het C4- werkloosheidsbewijs. Met dit document kan je desgevallend een recht op werkloosheidsuitkeringen openen. Je moet ook nog een individuele rekening en een fiscale fiche 281.10 ontvangen waarop het bedrag van de verbrekingsvergoeding vermeld staat.

3) Heb je recht op werkloosheidsuiterkeringen als je niet onmiddellijk terug aan het werk kan bij jouw huidige werkgever of bij een andere werkgever?

Het recht op werkloosheidsuitkeringen wordt bepaald door een hele reeks factoren. De belangrijkste zijn: onvrijwillig werkloos zijn, zonder arbeid zijn, zonder loon zijn, beschikbaar zijn voor de arbeidsarbeidsmarkt, voldoende arbeidsdagen in loondienst kunnen aantonen …

Dat je onvrijwillig werkloos bent, kan je aantonen met het C4 –werkloosheidsbewijs, waarop de werkgever verklaart dat hij de arbeidsovereenkomst heeft verbroken en waarom. Let wel! Tijdens de periode gedekt door de verbrekingsvergoeding ben je niet zonder loon en heb je dus nog geen recht op een werkloosheidsuitkering. Vanaf wanneer heb je dan recht op een werkloosheidsuitkering? Wel, na de periode gedekt door de verbrekingsvergoeding is het mogelijk dat je zo'n uitkering ontvangt. Uiteraard alleen indien je aan alle voorwaarden (vb. voldoende arbeidsdagen in loondienst) voldoet.

Download het e-book 'Het ontslag volgens de letter van de wet' 

C. BEN JE JOUW BONUS OOK KWIJT BIJ JOBVERLIES?

Bij jouw werkgever wordt normaal eind december een premie uitgekeerd. Bij de berekening daarvan wordt rekening gehouden met de bedrijfsresultaten en met de inzet van de medewerker. Nu wil het lot dat jij zopas, midden oktober, werd ontslagen. Op jouw vraag naar een stuk van jouw premie antwoordt de personeelsdirecteur dat je pech hebt. Is dat zo? En hoe zit het met jouw dertiende maand? Dergelijke bonus en eindejaarspremie zijn in de praktijk veelal conventioneel geregeld. Om het antwoord op je vraag te kennen is het dus belangrijk om de overeenkomst die deze premies voorziet, er goed op na te lezen.

Wat met jouw bonus?

De toekenning van een bonus die afhangt van het bedrijfsresultaat en jouw individuele inzet zal meestal op het niveau van de onderneming geregeld zijn (bv. in een collectieve arbeidsovereenkomst eventueel in combinatie met jouw arbeidsovereenkomst). Indien deze overeenkomst bepaalt dat je in dienst moet zijn op het ogenblik van de uitbetaling van de bonus (december dus), dan heb je inderdaad pech wanneer je midden oktober ontslagen wordt. De overeenkomst kan evenwel voorzien dat je wel recht hebt op een pro rata toekenning van deze bonus ingeval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst vóór de uitbetaling van deze premie. Maar hierbij moet je rekening houden met het specifieke karakter van deze bonus: als de reden van je ontslag bestaat uit een ondermaatse professionele inzet, dan zal de kans groot zijn dat je helemaal geen recht kan doen gelden op deze bonus (en dus ook geen pro rata). Ook als de bedrijfsresultaten tegenvallen, kan het zijn dat je (pro rata) bonus in het water valt.

Wat met jouw eindejaarspremie?

De toekenning van een eindejaarspremie is meestal geregeld op het niveau van de sector waartoe jouw werkgever behoort (en dit in een collectieve arbeidsovereenkomst). In vele sectorale CAO's wordt voorzien in een pro rata toekenning van de eindejaarspremie ingeval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst vóór de uitbetaling van deze premie. Maar deze pro rata toekenning is in vele gevallen afhankelijk gesteld van een aantal voorwaarden. Zo bijvoorbeeld: het hebben van een bepaalde ondernemingsanciënniteit, zelf geen ontslag nemen, niet ontslagen worden om dringende reden.

Als de CAO zich niet uitspreekt over een proratisering van de eindejaarspremie bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst vóór het tijdstip van uitbetaling, dan geldt het volgende principe: aangezien de eindejaarspremie de tegenprestatie vormt voor geleverde arbeid, is de premie proportioneel verworven tot op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Dit betekent dat je in deze hypothese wel recht hebt op een pro rata eindejaarspremie.

D. WAT ALS JE ONTSLAG NEEMT TIJDENS JE OUDERSCHAPSVERLOF?

Algemeen kunnen we stellen dat de opzeggingstermijn betekend ingeval van ontslag door de werknemer niet geschorst wordt door afwezigheden (vb. ziekte, vakantie,…) die zich voordoen tijdens de loop van de opzeggingstermijn. Dit is ook het geval voor wat betreft het ouderschapsverlof. Wanneer het ontslag uitgaat van de werknemer schorst de volledige afwezigheid ten gevolge van ouderschapsverlof de opzeggingstermijn niet.

Let wel, de normale regels inzake betekening en aanvang van de opzeggingstermijn blijven onverkort van toepassing. Dit houdt o.a. in dat je opzeggingstermijn pas begint te lopen de eerste dag van de maand volgend op die waarin de kennis van de opzegging is gegeven.

Lees ook: Wanneer heb je recht op sollicitatieverlof?


?E. JE WIL TERUG GAAN STUDEREN EN MOET DAARVOOR ONTSLAG NEMEN. HEB JE DAN NOG RECHT OP EEN UITKERING?

Stel: je wil graag omscholen richting een knelpuntberoep als verpleegkundige, maar je huidige baas wil je niet ontslaan in onderling overleg. Kan je desondanks – bijvoorbeeld omdat het om een studie voor een knelpuntberoep gaat – aanspraak maken op een uitkering

Is dit een werkverlating met wettige reden?

Sanctie: 4 tot 52 weken uitsluiting uitkering

Want als dat niet het geval is, kan je het recht op werkloosheidsuitkeringen verliezen. De sanctie kan variëren van een verwittiging tot een uitsluiting van het recht op uitkeringen van 4 weken tot 52 weken. De uitsluiting kan zelfs voor onbepaalde duur zijn indien de werkverlating met het opzet gebeurde om uitkeringen aan te vragen en werkloos te blijven.

Onafhankelijk van je wil werkloos

De uitgangspositie voor het recht op werkloosheidsuitkeringen is dat je onafhankelijk van je wil in een situatie terecht komt zonder arbeid en zonder loon. In de wetgeving zijn een aantal situaties opgesomt die niet voldoen aan de vereiste ‘onafhankelijk van je wil’. Een voorbeeld hiervan is je ontslag indienen zonder wettige reden.

Opleiding geen wettige reden

De vraag is natuurlijk wat een wettige reden is. Kan het opstappen om een opleiding in dagonderwijs te volgen als een wettige reden beschouwd worden? Het antwoord is negatief. Het volgen van een opleiding, zelfs als ze leidt naar een diploma voor een knelpuntberoep, is nooit een wettige reden voor werkverlating.

Dus: als je je ontslag geeft om opnieuw te gaan studeren, kan je gedurende een welbepaalde periode je recht op werkloosheidsuitkeringen verliezen.

Download hieronder ons gratis e-book en kom alles over ontslag te weten.

 

Soorten ontslag: een overzicht van de verschillende vormen van ontslag

DOWNLOAD

Lees ook:

Hoe bereken ik mijn opzegtermijn?

Als je ontslaan wordt of ontslag geeft moet je vaak een opzegtermijn respecteren. Hoelang je opzegte...

Laat je salaris niet afhangen van het lot

Check het salariskompas van vacature.com en ontdek welk loonpakket iemand met jouw profiel mag verwachten.

 

Zo weet je of je ontslagen gaat worden

Werkzekerheid is anno 2018 een wankel begrip waar maar weinigen op mogen rekenen. Geniet jij de luxe...

Maak kennis met Victor, hij zoekt voor jou een gepaste job!

Hulp nodig bij het vinden van je droomjob? Victor, de virtuele jobassistent gaat op basis van je antwoorden op zoek naar een job voor jou.

Eindejaarspremie en ontslag

Binnenkort is het in ons bedrijf zover, we krijgen onze 'dertiende maand'. Is dit trouwens hetzelfde...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Wat houdt een concurrentiebeding in?

Een concurrentiebeding is een clausule in een arbeidsovereenkomst die verhindert dat de werknemer na...

Totaalpakket voor langdurig werkzoekenden

Mensen die niet kunnen of willen werken? Vlaams minister van Werk Philippe Muyters gelooft er niet i...

Dossier Langdurige Werkloosheid: Aan de arbeid!

Jobs, jobs, jobs: de federale regering-Michel liet er bij haar aantreden eind 2014 geen twijfel over...