TERUG NAAR OVERZICHT

Welke vergoeding krijg je in geval van collectief ontslag?

Collectief ontslag is een ontslag om economische of technische redenen dat in de loop van een ononderbroken periode van 60 dagen ten minste het volgende aantal werknemers treft:

- Tenminste 6 ontslagen werknemers wanneer het totale aantal werknemers in het kalenderjaar voorafgaand aan het ontslag 20 tot 59 bedraagt.
- Tenminste 10% ontslagen wanneer het totale aantal werknemers in het kalenderjaar voorafgaand aan het ontslag 60 of meer bedraagt.

De werkgever is verplicht om de werknemers die getroffen worden door het collectief ontslag, een bijzondere vergoeding uit te betalen.

Wie krijgt een vergoeding?

In principe hebben alle werknemers die door een collectief ontslag getroffen worden, recht op een vergoeding.

Het gaat om:
-de werkloze werknemers die werkloosheidsuitkeringen genieten;
-de werkloze werknemers die om een reden onafhankelijk van hun wil geen werkloosheidsuitkeringen genieten;
-de werknemers die een nieuwe betrekking hebben waarin zij minder verdienen dan hun vorig loon;
-de werknemers die een beroepsopleiding voor volwassenen doorlopen en die een vergoeding ontvangen die lager ligt dan het loon 
 dat zij vroeger verdienden.

Wie krijgt geen vergoeding?

Een aantal categorieën van werknemers wordt uitgesloten van de toepassing van de bepalingen ‘vergoeding wegens collectief ontslag’. Het gaat onder meer om:
-werknemers aangeworven met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk;
-arbeiders uit het bouwbedrijf;
-seizoenspersoneel tewerkgesteld in ondernemingen voor groenten- en fruitconserven en in de jamfabrieken;
-arbeiders die ressorteren onder het PC van het havenbedrijf of het PC van de zeevisserij
-uitzendkrachten.
-werknemers die de sluitingsvergoeding genieten
-werknemers die de bijzondere ontslagvergoedingen toegekend aan bepaalde categorieën van beschermde werknemers genieten.

Cao’s gesloten op het vlak van de sector kunnen eventueel andere categorieën werknemers uit hun toepassingsgebied sluiten.

Werknemers die één of meer van volgende uitkeringen ontvangen, hebben evenmin recht op de vergoeding collectief ontslag

- de vergoeding bij sluiting van onderneming;
- diverse beschermingsvergoedingen.

Hoeveel krijg je?

Het bedrag van deze vergoeding is gelijk aan de helft van het verschil tussen het netto-referteloon en de werkloosheidsuitkeringen.

Het netto-referteloon is gelijk aan het brutomaandloon begrensd tot 2.962,54 euro (bedrag op 01.09.2008) en verminderd met de persoonlijke sociale zekerheidsbijdrage en de fiscale inhoudingen. Dit begrensde brutomaandloon wordt geïndexeerd.

Hoe lang krijg je een vergoeding?

De vergoeding is verschuldigd gedurende een periode van 4 maanden, die aanvangt na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst of na het verstrijken van de opzegtermijn.

Wanneer de opzegtermijn de drie maanden overtreft of de opzegvergoeding overeenstemt met een opzegtermijn van meer dan drie maanden, wordt de periode van vier maanden verminderd met de duur waarmee de opzeggingstermijn de derde maand overtreft.

Eindejaarspremie en ontslag

Binnenkort is het in ons bedrijf zover, we krijgen onze 'dertiende maand'. Is dit trouwens hetzelfde...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Wat houdt een concurrentiebeding in?

Een concurrentiebeding is een clausule in een arbeidsovereenkomst die verhindert dat de werknemer na...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Totaalpakket voor langdurig werkzoekenden

Mensen die niet kunnen of willen werken? Vlaams minister van Werk Philippe Muyters gelooft er niet i...

Mis geen enkele tip voor je carrière!

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.

Dossier Langdurige Werkloosheid: Aan de arbeid!

Jobs, jobs, jobs: de federale regering-Michel liet er bij haar aantreden eind 2014 geen twijfel over...

Gids ontslag volgens de letter van de wet

Opzegtermijn, ontslagvergoeding en uitkeringen: bij een ontslag stel je jezelf heel wat praktische v...

Gids soorten ontslag

Een ontslag is niet altijd een donderslag bij heldere hemel. Als je op straat staat omdat het bedrij...