TERUG NAAR OVERZICHT

Wat houdt een concurrentiebeding in?

Een concurrentiebeding is een clausule in een arbeidsovereenkomst die verhindert dat de werknemer na ontslag uit de onderneming met de verworven know-how soortgelijke activiteiten uitoefent, als loontrekkende of als zelfstandige, waardoor hij/zij de onderneming die hij/zij verlaten heeft schade kan berokkenen. Om geldig te zijn, moet het beding aan een aantal strikte voorwaarden beantwoorden, waarvan sommige verschillen naargelang het om een arbeidsovereenkomst voor arbeiders, bedienden of handelsvertegenwoordigers gaat. Voor de handelsvertegenwoordigers geldt er een bijzondere regeling.

Geldigheidsvoorwaarden van het concurrentiebeding

Het concurrentiebeding moet schriftelijk en voor iedere werknemer afzonderlijk worden vastgelegd, hetzij bij de indienstneming, hetzij later. Het concurrentieverbod vervat in het beding is slechts geldig indien het betrekking heeft op ‘soortgelijke’ activiteiten in soortgelijke ondernemingen. Een beding dat ‘iedere’ activiteit verbiedt bij een concurrent is nietig.

Bovendien is een concurrentiebeding beperkt in tijd en ruimte:

  • het concurrentieverbod geldt voor maximaal 12 maanden vanaf het einde van de arbeidsovereenkomst en
  • is geografisch beperkt tot die plaatsen waar de ex-werknemer de werkgever werkelijk concurrentie kan aandoen, gelet op de aard van de onderneming en haar actieradius.  Het is in ieder geval beperkt tot het Belgische grondgebied.

Onder bepaalde voorwaarden kan hiervan afgeweken worden.

Concurrentievergoeding

Het beding moet voorzien in een eenmalige en forfaitaire vergoeding die de werkgever moet betalen bij ontslag van een werknemer met een concurrentiebeding. Deze vergoeding compenseert het mogelijke loonverlies dat de werknemer lijdt door het verbod om bij de concurrentie aan de slag te gaan. De vergoeding moet minimum gelijk zijn aan de helft van het brutoloon dat overeenstemt met de toepassingsduur van het beding. Wordt een concurrentiebeding voorzien voor 12 maanden, dan bedraagt de vergoeding ten minste 6 maanden brutoloon.

Een werknemer die het niet-concurrentiebeding niet naleeft (door bijvoorbeeld binnen de duur van de looptijd van het niet-concurrentiebeding toch bij een concurrent aan de slag te gaan voor gelijkaardige activiteiten), zal gesanctioneerd worden. Hij moet aan de werkgever enerzijds de brutovergoeding terugbetalen die hij als niet-concurrentievergoeding ontving, alsook een gelijkwaardig bedrag.

De werkgever kan echter ook afzien van de toepassing van het beding binnen de 15 dagen na het stopzetten van de arbeidsrelatie. Dit kan mondeling gebeuren door de werkgever, maar een aangetekend schrijven of een deurwaardersexploot is aanbevolen.  De werkgever die afziet van de toepassing van het beding is dan geen vergoeding meer verschuldigd aan de werknemer en de werknemer moet zich op zijn beurt niet meer aan het concurrentieverbod houden.

Toepassingsvoorwaarden van het concurrentiebeding

De toepassing van het concurrentiebeding is afhankelijk van de beëindigingswijze van de arbeidsovereenkomst en van het loon van de betrokken werknemer. Een concurrentiebeding heeft nooit uitwerking wanneer de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd tijdens de proefperiode of na de proefperiode door de werkgever zonder dringende reden of door de werknemer met dringende reden.

LET OP!

Het éénheidsstatuut heeft niet enkel een impact op de ontslagregels, maar ook op de proefperiode.  Dit werd afgeschaft sinds 1 januari 2014 voor arbeidsovereenkomsten waarvan de uitvoering aanvangt vanaf die datum. De afschaffing van het proefbeding heeft ook gevolgen voor het concurrentiebeding.

Het concurrentiebeding heeft geen uitwerking meer wanneer een einde wordt gesteld aan de arbeidsovereenkomst tijdens de eerste 6 maanden vanaf de aanvang van de overeenkomst.  Onder aanvang van de overeenkomst verstaat men de datum vanaf dewelke de arbeidsovereenkomst wordt uitgevoerd of zou moeten uitgevoerd worden.  De termijn van 6 maanden is een vaste termijn.  Schorsingen hebben hier geen invloed op. Deze nieuwe regeling geldt voor arbeidsovereenkomsten waarvan de uitvoering aanvangt vanaf 1 januari 2014.

De toepassing van het concurrentiebeding is afhankelijk van het brutojaarloon.  Dit brutojaarloon wordt berekend bij de uitdiensttreding en bestaat uit het gewone loon, het loon voor overuren, ploegtoeslagen, eindejaarspremie,…

De werkgever kan een concurrentiebeding slechts inlassen voor werknemers met een brutojaarloon (te beoordelen op de dag waarop aan de arbeidsovereenkomst een einde komt):

  • vanaf 33.472 tot 66.944 euro (bedrag voor 2017) alleen van toepassing voor functies die zijn aangeduid bij sectorale cao of ondernemingscao
  • boven 66.944 euro (bedrag voor 2017) van toepassing behalve voor functies die uitgesloten worden door een sectorale cao of ondernemingscao
  • Als deze loongrenzen niet gerespecteerd worden, is het concurrentiebeding nietig.

Lees ook:

Zelf ontslag nemen: let op voor deze 5 missers

Heb je beslist om een nieuw professioneel avontuur aan te gaan? Dan sta je vast te trappelen om erin...

Laat je salaris niet afhangen van het lot

Check het salariskompas van vacature.com en ontdek welk loonpakket iemand met jouw profiel mag verwachten.

 

Zelf ontslag geven tijdens ziekteverlof

Er zijn steeds meer langdurig zieken in ons land. Meer dan 400.000 Belgen zitten al een jaar lang th...

Een hart voor de zorg?

Wij vonden 5 werkgevers uit de zorg die zowel voor hun patiënten als hun medewerkers een tandje bijsteken.
Benieuwd naar hun vacatures?

- Sponsored

Wat is ontslag om dringende reden?

De weg naar de top loopt ook wel eens door diepe dalen. Al wie werkt loopt dan ook het risico een C4...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Vrijwillig ontslag als nieuwe start: zij deden het

Droom jij er ook van om de tijd te nemen om te herbronnen? Twee ervaringsdeskundigen deden het echt....

Hoe neem je ontslag zonder bruggen te verbranden?

Je ontslag indienen is vaak dubbel. Enerzijds kijk je uit naar je nieuwe job of andere vooruitzichte...

Verlies je je recht op een uitkering als je zelf ontslag geeft?

Als je buiten je wil om je werk verliest, krijg je doorgaans een werkloosheidsuitkering. Zo val je n...