TERUG NAAR OVERZICHT

Groepsverzekering

Een goed loon alleen is niet voldoende om werknemers te motiveren. Werknemers willen meer. Veel bedrijven proberen hun werknemers dan ook aan hen te binden door hen een aantrekkelijk beloningspakket aan te bieden, op basis van extralegale voordelen.

 

De groepsverzekering is zo'n handig extralegaal instrument.

 

Wij geven je graag een antwoord op de volgende vragen:

WAT IS EEN GROEPSVERZEKERING?

VOOR WIE GELDT DE VERZEKERING?

WIE BETAALT WAT?

WAAROM IS EEN GROEPSVERZEKERING AANTREKKELIJK?

WAT ALS JE VAN WERK VERANDERT?

UITKERING GROEPSVERZEKERINGEN VOORTAAN PAS BIJ OPNAME WETTELIJK PENSIOEN

GROEPSVERZEKERING BRENGT MINDER OP. WAT DOE JE ERAAN?

 

 

Wat is een groepsverzekering?

Een groepsverzekering is een verzekeringspolis die de werkgever afsluit voor (een deel van) zijn personeel. Via premiebetaling wordt een kapitaal opgebouwd dat de werknemer toebehoort.

De groepsverzekering herbergt verschillende waarborgen, waarvan de meest voorkomende het pensioensparen is. Hiermee kan de werknemer zijn wettelijke (vaak ontoereikende) pensioen aanvullen met een extra(legaal) spaarpotje, de tweede pensioenpijler.

Dit aanvullend pensioen wordt aan hem uitbetaald op het moment dat hij op pensioen gaat of, bij overlijden, aan zijn nabestaanden.

De werkgever is vrij om zelf de accenten in de groepsverzekering te leggen waardoor ze van bedrijf tot bedrijf kunnen verschillen.

 

Welke waarborgen kan een groepsverzekering bevatten?

  • aanvullend pensioensparen
  • hospitalisatieverzekering
  • uitkering bij overlijden
  • arbeidsongeschiktheid
  • verzekering tegen inkomensverlies (door ziekte of ongeval)

 

Voor wie geldt de groepsverzekering?

Iedereen die regelmatig een maandloon ontvangt en voor een bedrijf werkt waar de werkgever gekozen heeft een groepsverzekering af te sluiten voor een bepaalde personeelscategorie.

Voorbeelden: arbeiders, bedienden, kaders, bestuurders, afgevaardigde bestuurders, zaakvoerders.

Nieuw aangeworvenen die binnen een categorie vallen, waarvoor de werkgever een groepsverzekering heeft afgesloten, hebben automatisch recht op deze verzekering.

De wet zegt wel dat elke categorie objectief aantoonbaar en open gedefinieerd moet zijn. Een verzekering afsluiten voor de categorie 'alle werknemers die groter zijn dan 1m70" kan dus niet.

Ook zelfstandigen kunnen een groepsverzekering afsluiten.

 

Wie betaalt wat voor de groepsverzekering?

De bijdrage die maandelijks geleverd moet worden voor de verzekering kan op drie manieren betaald worden:

De kosten van het pensioenplan komen voor 100% op rekening van de werkgever. Als werknemer betaal je niets.

Werkgever en -nemer verdelen de kosten onderling. De verhouding is vrij te bepalen.

De kosten worden 100% gedragen door de werknemer zelf. De werkgever zorgt voor de administratie.

 

Fiscale en parafiscale afhandeling van de groepsverzekering

De werkgever kan de premies of toelagen die hij betaalt voor de groepsverzekering van zijn personeel volledig aftrekken van de bedrijfsinkomsten.

De persoonlijke bijdrage die je als werknemer maandelijks betaalt, geeft aanleiding tot belastingvermindering van minimaal 30 en maximaal 40%.

Dit geldt echter alleen voor groepsverzekeringen die een rente of kapitaal vestigen bij leven of bij overlijden. Hospitalisatieverzekeringen vallen bijvoorbeeld dus buiten dit fiscale gunstregime.

 

De 80%-regel

Eenvoudig gesteld houdt deze regel in dat het totaal van de extralegale pensioenvoorzieningen* niet hoger mag liggen dan 80% van de laatste normale brutojaarbezoldiging van de begunstigde werknemer of bedrijfsleider.

* De individuele levensverzekering en het pensioensparen worden niet bij dit totaal gerekend.

Het bedrag dat fiscaal afgetrokken kan worden is afhankelijk van het huidige inkomen van de verzekerde en begrensd door de 80% regel.

 

Wat als je van werk verandert?

Het gespaarde kapitaal van de groepsverzekering is van de werknemer, ook als hij het bedrijf verlaat. De verworven reserves kunnen overdragen worden naar zijn nieuwe groepsverzekering of bewaard blijven tot de datum van uitkering.

Ook als het bedrijf waarvoor je werkt de deuren moet sluiten, blijft het kapitaal dat je tot dan toe opgespaard hebt van jou.

 

 

Waarom is een groepsverzekering aantrekkelijk?

Voordelen

Een groepsverzekering is het middel bij uitstek om werknemers extralegaal te belonen.

 

Dit systeem is voor de werkgever fiscaal zeer aantrekkelijk. Ook voor de werknemer geven de premies, die hij maandelijks zelf stort, aanleiding tot belastingvermindering. Vanaf aanslagjaar 2013 wordt de belastingvermindering berekend aan een vast tarief van 30%, ongeacht het inkomen.

 

Daarnaast wordt het via een groepsverzekering gespaarde kapitaal minder belast dan het loon.

 

Nadelen

Nadeel is wel dat het hier om uitgesteld loon gaat. Het verworven kapitaal wordt slechts uitbetaald als de werknemer op pensioen gaat.

 

In uitzonderlijke gevallen kan de werknemer een voorschot op dit bedrag vragen. De wet staat dit toe indien hij onroerend goed wenst te kopen in de Europese Unie of wilt (ver)bouwen. Deze lening dient afgelost te zijn voor de werknemer op pensioen gaat.

 

 

Groepsverzekering

Geen uitkering

Voor het wettelijk rustpensioen effectief ingaat kan men nooit de uitkering krijgen van de groepsverzekering. De opgebouwde reserves kan men bij de verzekeringsmaatschappij van de ex-werkgever laten of overdragen naar een nieuwe werkgever als deze werkgever ook een groepsverzekering heeft.

 

Individuele verderzetting

Werknemers kunnen, na hun uittreding onder bepaalde voorwaarden hun aanvullend pensioen verder opbouwen. Dit gebeurt via de zogenaamde individuele voortzetting van collectieve plannen. In dit geval kan de werknemer van zijn nieuwe werkgever eisen dat deze bijdragen van zijn loon inhoudt en die doorstort aan de pensioeninstelling die de werknemer daartoe heeft aangeduid. De kost van deze financiering wordt volledig door de werknemer gedragen.

 

Deze mogelijkheid tot voortzetting van de financiering bestaat alleen in het geval waar de werknemer een arbeidsovereenkomst sluit met een nieuwe werkgever bij wie voor deze werknemer geen aanvullend (sector- of ondernemings-) pensioenplan bestaat en hij minstens 42 maanden aangesloten geweest is bij het pensioenplan van zijn voormalige werkgever.

 

Deze premies  leveren een belastingvermindering op van 30%.

 

 

Uitkering groepsverzekeringen voortaan pas bij opname wettelijk pensioen

Vanaf 1 januari 2016 zullen bij de opname van het wettelijk pensioen ook de tweedepijlerpensioenen worden uitgekeerd.

 

Tot en met eind 2015 kon je vanaf 60 je pensioenkapitalen van de tweede pijler opvragen. De overheid trachtte dat wel af te raden door een verhoogd belastingstarief bij vervroegde opname. Vanaf nu wordt de uitkering van de tweedepijlerpensioenen automatisch pas doorgevoerd bij de effectieve ingang van het wettelijk rustpensioen.

 

Praktisch gevolg

Je werkt tot 65? Je kan je pensioenkapitaal niet vroeger opnemen.

Je werkt tot 63? Je kan je pensioenkapitaal niet laten staan tot je 65ste.

 

 

Er wordt wel een overgangsregeling voorzien voor personen die geboren zijn voor 1962. Voor die personen is de opname mogelijk vanaf een vroegere leeftijd:

 

Geboren voor 1959: opname mogelijk vanaf 60 jaar

Geboren in 1959: opname mogelijk vanaf 61 jaar

Geboren in 1960: opname mogelijk vanaf 62 jaar

Geboren in 1961: opname mogelijk vanaf 63 jaar

 

Voor nieuwe pensioenregelingen vanaf 2016 wordt de minimum eindleeftijd 65 jaar.

 

 

Groepsverzekering brengt minder op. Wat doe je eraan?

Sinds 1 januari 2016 is de ‘vaste’ rentevoet van de rendementsgarantie van de groepsverzekering  vervangen door een flexibele rentevoet. Dat wil zeggen dat je - vooral als jonge werknemer – mogelijks een aanzienlijk deel van je aanvullend pensioen verliest. Hoe vang je dat op?

 

Je kan je aanvullend pensioen in zekere zin beschouwen als uitgesteld loon. De rendementsgarantie beschermt de koopkracht van de werknemers tegen het rendementsrisico dat daarmee gepaard gaat.

 

Tot eind 2015 lag de rentevoet van de rendementsgarantie van groepsverzekeringen – de zogenaamde tweede pensioenpijler – vast: de werkgever moest garanderen dat elke premie die in het plan wordt gestort een jaarrendement had van 3,25 % voor de werkgeversbijdrage en 3,75 % voor wat je als werknemer betaalde. “Tot voor enkele jaren kon een werkgever een verzekeringsmaatschappij vinden die hem dit percentage verzekerde. De laatste jaren was dat echter niet meer het geval, waardoor de werkgever het risico loopt het verschil te moeten bijpassen.” zegt Veerle Michiels, senior juridisch adviseur bij SD Worx. “Sinds 1 januari varieert de rentevoet daarom tussen een minimum van 1, 75% en een bovengrens van 3,75 %.”

 

Verlies

De nieuwe regeling geldt enkel voor stortingen vanaf 1 januari. Of de nieuwe rendementsgarantie een impact heeft op de bestaande reserves (wat je reeds stortte in het verleden) hangt af van de verzekeringmaatschappij en de contractuele verbintenis ten aanzien van de werkgever. Veerle Michiels:  “Als je nog maar een jaar van je pensioen verwijderd bent, is de impact beperkt, maar als je als 25-jarige – de leeftijd waarop je automatisch onder het pensioenplan van je werkgever valt - wordt aangenomen in je eerste job, is het effect voelbaar. Ook als je nog 10 of 20 jaar te gaan hebt, is dat zo.”

 

“De impact van de lagere rentevoet is afhankelijk van de precieze overeenkomst tussen de werkgever en de verzekeringsmaatschappij,” vult David Seghers, juridisch adviseur van SD WORX, aan. De rentevoet van de rendementsgarantie voor de tweede pijler wordt vanaf 1 januari 2016 jaarlijks aangepast. Je uiteindelijke opbrengst wordt berekend op basis van de langetermijnrente over 10 jaar. Die staat nu bijzonder laag, waardoor je dit jaar op de ondergrens van 1,75 procent zit. De evolutie van de rente op lange termijn is moeilijk te voorspellen, maar er wordt verwacht dat die de eerste jaren niet zal stijgen.

Eindejaarspremie en ontslag

Binnenkort is het in ons bedrijf zover, we krijgen onze 'dertiende maand'. Is dit trouwens hetzelfde...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Wat houdt een concurrentiebeding in?

Een concurrentiebeding is een clausule in een arbeidsovereenkomst die verhindert dat de werknemer na...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Totaalpakket voor langdurig werkzoekenden

Mensen die niet kunnen of willen werken? Vlaams minister van Werk Philippe Muyters gelooft er niet i...

Mis geen enkele tip voor je carrière!

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.

Dossier Langdurige Werkloosheid: Aan de arbeid!

Jobs, jobs, jobs: de federale regering-Michel liet er bij haar aantreden eind 2014 geen twijfel over...

Gids ontslag volgens de letter van de wet

Opzegtermijn, ontslagvergoeding en uitkeringen: bij een ontslag stel je jezelf heel wat praktische v...

Gids soorten ontslag

Een ontslag is niet altijd een donderslag bij heldere hemel. Als je op straat staat omdat het bedrij...