TERUG NAAR OVERZICHT

Geldt de ontslagbescherming zwangere werkneemster ook in proefperiode?

"De wet beschermt een zwangere werkneemster tegen ontslag vanaf het ogenblik dat de werkgever op de hoogte is van haar zwangerschap tot 1 maand na het postnataal verlof. Is deze regeling ook van toepassing tijdens je proefperiode?"

ANTWOORD

Wat houdt de ontslagbescherming in?

Wanneer een werkgever een zwangere vrouw tewerkstelt, mag hij geen handeling stellen die ertoe strekt eenzijdig een einde te maken aan de arbeidsovereenkomst, tenzij om een reden die vreemd is aan de fysieke toestand van de werkneemster.

De werkgever moet wel kunnen bewijzen dat er een reden voorhanden is, die vreemd is aan de fysieke toestand van de werkneemster.

Gedurende welke periode geldt de ontslagbescherming?

De ontslagbescherming loopt vanaf het ogenblik waarop de werkgever over de zwangerschap wordt ingelicht tot één maand na het einde van de postnatale rustperiode.

In de wet is niet omschreven op welke manier de werkgever moet worden ingelicht over de zwangerschap. Het is bijgevolg niet vereist dat de werkneemster de werkgever door middel van een medisch attest op de hoogte brengt. Een gewone mededeling, zelfs door een collega of een dienstverantwoordelijke, volstaat.

De ontslagbescherming loopt tot één maand na het einde van de postnatale rustperiode. In principe situeert het einde van de postnatale rustperiode zich 9 weken na de bevalling, tenzij die 9 weken verlengd worden met de duur van de niet opgenomen periode van de facultatieve prenatale rust. In geval van meervoudige geboorten wordt het moederschapsverlof met twee weken verlengd, wat uiteraard de beschermingsperiode beïnvloedt.

Opmerking

Indien de werkneemster na de 9 weken verplichte postnatale rust het werk hervat en de opname van het overdraagbare deel van de zwangerschapsrust uitstelt tot op het ogenblik dat haar baby het ziekenhuis mag verlaten, loopt de ontslagbescherming door tot een maand nadat ze haar volledige zwangerschapsverlof heeft opgebruikt.

De ontslagbescherming geldt ook tijdens de proefperiode. Dit werd door het Hof van Cassatie beslist in een arrest van 21 februari 1973.

Om welke reden kan je als zwangere werkneemster toch ontslagen worden?

Tijdens de beschermingsperiode kan je TOCH ontslagen worden om redenen die vreemd zijn aan je fysieke toestand als gevolg van je zwangerschap of van de bevalling. Dit betekent dat je bijvoorbeeld ontslagen kan worden om dringende reden, om redenen van economische aard of om redenen die verband houden met je gedrag. Normaal gezien moet een werkgever de reden voor het ontslag niet meedelen in de opzegbrief. In afwijking van dit principe kan een werkneemster die beschermd is ten gevolge van zwangerschap, de werkgever verzoeken haar schriftelijk in kennis te stellen van de ontslagreden(en).

Welke sanctie kan de werkgever krijgen als hij de ontslagbescherming niet respecteert?

Indien de werkgever de ontslagbescherming niet respecteert, moet hij aan de werkneemster een forfaitaire vergoeding betalen die overeenstemt met het brutoloon voor 6 maanden. Deze vergoeding komt bovenop de eventuele verbrekingsvergoeding.

Conclusie

Vanaf het ogenblik waarop je werkgever over je zwangerschap is ingelicht tot één maand na het einde van je postnatale rustperiode, mag je werkgever je niet ontslaan, tenzij om een reden die vreemd is aan je fysieke toestand. Die ontslagbescherming geldt ook tijdens je proefperiode.

 

i.s.m. SD Worx

Eindejaarspremie en ontslag

Binnenkort is het in ons bedrijf zover, we krijgen onze 'dertiende maand'. Is dit trouwens hetzelfde...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Wat houdt een concurrentiebeding in?

Een concurrentiebeding is een clausule in een arbeidsovereenkomst die verhindert dat de werknemer na...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Totaalpakket voor langdurig werkzoekenden

Mensen die niet kunnen of willen werken? Vlaams minister van Werk Philippe Muyters gelooft er niet i...

Mis geen enkele tip voor je carrière!

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.

Dossier Langdurige Werkloosheid: Aan de arbeid!

Jobs, jobs, jobs: de federale regering-Michel liet er bij haar aantreden eind 2014 geen twijfel over...

Gids ontslag volgens de letter van de wet

Opzegtermijn, ontslagvergoeding en uitkeringen: bij een ontslag stel je jezelf heel wat praktische v...

Gids soorten ontslag

Een ontslag is niet altijd een donderslag bij heldere hemel. Als je op straat staat omdat het bedrij...