TERUG NAAR OVERZICHT

Welke voordelen heeft een startbaanregeling voor de werkgever?

Wie een jonge, laaggeschoolde werknemer tewerkstelt, krijgt daarvoor een tegemoetkoming van de overheid. Welke voordelen je preceis krijgt, vind je hier.

1. Doelgroepvermindering jonge werknemers

De doelgroepvermindering “jonge werknemers” kan worden toegekend voor de tewerkstelling van jongeren die behoren tot 4 verschillende categorieën.

Categorie 1: tot 31 december van het jaar waarin zij 18 jaar worden

- De erkende leerlingen middenstand en de industriële leerlingen;
- De stagiairs in opleiding tot ondernemingshoofd;
- De jongeren aangeworven met een overeenkomst voor socio-professionele inschakeling;
- De jonge leerling-werknemers;
- De jongeren die op algemene wijze worden aangeworven krachtens een arbeidsovereenkomst (bv. gewone arbeidsovereenkomst; studentenovereenkomst)

Categorie 2: de laaggeschoolde jonge werkzoekenden die zijn aangeworven krachtens een startbaanovereenkomst

“Laaggeschoold” betekent: bezit geen getuigschrift, noch een diploma van hoger secundair onderwijs.

Categorie 3: de erg laag geschoolde jonge werkzoekenden die zijn aangeworven krachtens een startbaanovereenkomst

Onder “erg laaggeschoold” wordt verstaan: houder van hoogstens een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs of hoogstens een getuigschrift van het deeltijds technisch en beroepssecundair onderwijs

Categorie 4: de “laaggeschoolde” jongeren van buitenlandse afkomst en “laaggeschoolde”jongeren met een handicap die zijn aangeworven met een startbaanovereenkomst

Voor de tewerkstelling van jongeren die behoren tot deze 4 categorieën kan de werkgever aanspraak maken op een forfaitaire driemaandelijkse vermindering van de patronale sociale zekerheidsbijdragen.
Voor een voltijds tewerkgestelde laaggeschoolde jongere met volledige prestaties kan een bedrag van 1.000 euro per trimester gedurende het kwartaal van indienstneming en de 7 daarop volgende kwartalen worden afgetrokken. Voor alle daarop volgende kwartalen kan de werkgever een vermindering van 400 euro per kwartaal genieten tot aan het einde van de startbaanovereenkomst.
Als de werkgever een erg laag geschoolde jongere; een laaggeschoolde jongere van buitenlandse afkomst of een laaggeschoolde mindervalide jongere met een startbaanovereenkomst tewerkstelt, krijgt hij een versterkte doelgroepvermindering jonge werknemers: 1.000 euro gedurende het kwartaal van aanwerving en de volgende 15 kwartalen en 400 euro voor alle daarop volgende kwartalen.
Voorwaarde om deze doelgroepvermindering te verkrijgen, is evenwel dat de werkgever zijn startbaanverplichting nakomt. In het geval dat de werkgever vrijgesteld is van de startbaanverplichting, wordt hij geacht zijn startbaanverplichting te hebben vervuld.
Bovenstaande bedragen van 1.000 en 4.000 euro worden verhoudingsgewijs aangepast bij deeltijdse of onvolledige prestaties.

2. De vermindering voor de tewerkstelling van jongeren onder de 30 jaar met een laag loon

Alle werkgevers die werknemers tewerkstellen die geheel of gedeeltelijk onderworpen zijn aan de RSZ-wet voor werknemers komen in aanmerking.
Evenwel worden werkgevers uit de private en publieke socialprofitsector en werkgevers uit de publieke sector uitgesloten.
De jongeren moeten aan 2 voorwaarden voldoen om het recht op de leeftijdsgebonden doelgroepvermindering te openen:

- Vanaf 1 januari van het jaar waarin ze 19 jaar worden tot de laatste dag van het kwartaal dat voorafgaat aan het kwartaal dat ze de leeftijd van 30 jaar bereiken;
- Op voorwaarde dat het brutoreferteloon per kwartaal lager is dan 5.870,71 EUR (= 1.956,90 EUR/maand = loongrens).

De werkgever kan aanspraak maken op een driemaandelijks forfaitair bedrag van maximum 300 EUR. Dit bedrag is evenwel degressief naargelang de leeftijd, dit wil zeggen dat het bedrag vermindert naargelang de jongere zijn 30e verjaardag nadert.
De vermindering voor de tewerkstelling van jongeren onder de 30 jaar met een laag loon kan worden gecumuleerd met de doelgroepvermindering voor jonge werknemers

3. Activa Start

Erg laaggeschoolde jonge werknemers, laaggeschoolde jonge werknemers van buitenlandse afkomst en laaggeschoolde mindervalide jonge werknemers komen gedurende zes maanden in aanmerking voor een geactiveerde werkloosheidsuitkering, werkuitkering genaamd, van maximaal 350 EUR. De werkuitkering is ten laste van de RVA. De werkgever mag deze in mindering brengen van het nettoloon. De Werkkaart Activa Start, die moet worden aangevraagd bij het werkloosheidsbureau bevoegd voor de hoofdverblijfplaats van de jongere, zal attesteren dat de jongere voor een werkuitkering in aanmerking komt.
Om de werkuitkering te genieten, moet de tewerkstelling gebeuren:

- met een voltijdse startbaanovereenkomst in de vorm van een arbeidsovereenkomst die een duur voorziet van minstens 6 maanden;
- binnen de 21 maanden na het beëindigen van de studies in dagonderwijs en na het einde van de leerplicht.

Meer informatie over deze maatregel vindt u op de website van de rva via www.rva.be.

I.s.m. SD Worx

In deze jobs verdien je op je eentje genoeg om met twee van te leven

Vaak spekken twee partners de bankrekening van het huishouden, maar in veel gevallen komt die verant...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Deze jobs doen wonderen voor je relatie

Strubbelingen in relaties hebben vaak te maken met het werk van een of beide wederhelften. Als je de...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

De perfecte jobs voor extraverte mensen

Jij houdt van mensen – en mensen houden van jou: je bent extravert! In jouw droomjob kom je niet all...

Mis geen enkele tip voor je carrière!

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.

Deze jobs deden BV’s en topindustriëlen voor ze het maakten

Beginnen als tuinaanlegger om uiteindelijk een internationaal bouwconcern te leiden: maak kennis met...

Waarom je als administratief medewerker een alleskunner moet zijn

Associeer jij administratief werk met de woorden saai, duf en voorspelbaar? Think again! Een adminis...

7 goedbetaalde thuisjobs

Ben je niet in de wieg gelegd voor een kantoorbaan? Werk je liever van thuis uit en/of verlang je ee...