TERUG NAAR OVERZICHT

Wat moet er in de studentenovereenkomst staan?

Tussen student en werkgever moet een schriftelijke overeenkomst worden opgemaakt. Deze wordt ondertekend uiterlijk op het ogenblik van de indiensttreding.

Verplichte vermeldingen

In de overeenkomst dienen er een aantal verplichte vermeldingen te worden opgenomen in de studentenovereenkomst:

 1. de identiteit, de geboortedatum, de woonplaats en eventueel de verblijfplaats van de partijen
 2. de datum van het begin en het einde van de uitvoering van de overeenkomst
 3. de plaats van de uitvoering van de overeenkomst
 4. een beknopte beschrijving van de uit te oefenen functie of functies;
 5. de arbeidsduur per dag en per week
 6. de toepasselijkheid van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers
 7. het overeengekomen loon, en ingeval dit niet vooraf kan vastgesteld worden, de wijze en de basis van berekening van het loon
 8. het tijdstip waarop het loon wordt uitbetaald
 9. het eventuele beding van proeftijd
 10. de plaats van huisvesting wanneer de werkgever er zich toe verbonden heeft de student te huisvesten
 11. het bevoegde paritair comité
 12. de aanvang en het einde van de gewone arbeidsdag, het tijdstip en de duur van de rusttijden, de dagen van regelmatige onderbreking van de arbeid
 13. de plaats waar en de manier waarop de persoon te bereiken is, die overeenkomstig het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming is aangewezen om de eerste hulp te verlenen
 14. de plaats waar de bij hetzelfde reglement vereiste verbandkist zich bevindt
 15. in voorkomend geval, de namen en contactmogelijkheden van de werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingsraad
 16. in voorkomend geval, de namen en de contactmogelijkheden van de werknemersvertegenwoordigers in het comité voor preventie en bescherming op het werk
 17. in voorkomend geval, de namen en contactmogelijkheden van de leden van de vakbondsafvaardiging
 18. het adres en het telefoonnummer van de interne en extrene dienst(en) voor preventie en bescherming op het werk
 19. het adres en het telefoonnummer van de Inspectie van de sociale wetten van het district waarin de student wordt tewerkgesteld.

Wanneer de in de nummers 12 tot 19 bedoelde vermeldingen voorkomen in het arbeidsreglement, volstaat het er in de studentenovereenskomt uitdrukkelijk naar te verwijzen.

 

Andere verplichtingen (van de werkgever)

 1. Op de eerste werkdag moet de student ook een afschrift ontvangen van het arbeidsreglement.
 2. Alle werkgevers zijn verplicht hun studenten aan te geven via de DIMONA-aangifte. Werkgevers die dit correct doen (vergeet niet de plaats van de tewerkstelling en de datum waarop de tewerkstelling ten einde loopt, mee te delen), zijn vrijgesteld van de verplichting om een kopij van de studentenovereenkomst én van het bewijsschrift dat de student het arbeidsreglement heeft ontvangen binnen de zeven dagen na aanvang van de overeenkomst door te sturen aan de Inspectie van de Sociale Wetten, bevoegd voor de plaats van tewerkstelling.
 3. De overeenkomst voor tewerkstelling van studenten wordt bijgehouden op de plaats waar de student is tewerkgesteld. Na het einde van de tewerkstelling is de werkgever verplicht om de studentenovereenkomst nog te bewaren gedurende een periode van 5 jaar.
 4. In de studentenovereenkomst kan een proefbeding worden opgenomen. Het proefbeding moet schriftelijk in de individuele arbeidsovereenkomst opgenomen worden.
 5. De proefperiode bedraagt minimum zeven en maximum veertien kalenderdagen. Bij schorsing van de overeenkomst wordt de proefperiode verlengd met de duur van de schorsing. De verlenging mag maximaal zeven kalenderdagen bedragen.
 6. De loonwaarborg bij ziekte of arbeidsongeval. Naargelang de aard van de te verrichten arbeid volgt de studentenovereenkomst de bepalingen, ook ingeval van ziekte of ongeval, die geldig zijn voor arbeiders, bedienden, handelsvertegenwoordigers of dienstboden.
 7. Beëindiging van de studentenovereenkomst
  De studentenovereenkomst moet steeds de begin- en einddatum vermelden. De overeenkomst neemt automatisch een einde bij het verstrijken van deze termijn. Maar de studentenovereenkomst kan ook in de loop van de overeenkomst beëindigd worden. Een studentencontract kan steeds beëindigd worden in onderling akkoord. In geval van een éénzijdige beëindiging gelden bepaalde regels.

I.s.m. SD Worx

In deze jobs verdien je op je eentje genoeg om met twee van te leven

Vaak spekken twee partners de bankrekening van het huishouden, maar in veel gevallen komt die verant...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Deze jobs doen wonderen voor je relatie

Strubbelingen in relaties hebben vaak te maken met het werk van een of beide wederhelften. Als je de...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

De perfecte jobs voor extraverte mensen

Jij houdt van mensen – en mensen houden van jou: je bent extravert! In jouw droomjob kom je niet all...

Mis geen enkele tip voor je carrière!

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.

Deze jobs deden BV’s en topindustriëlen voor ze het maakten

Beginnen als tuinaanlegger om uiteindelijk een internationaal bouwconcern te leiden: maak kennis met...

Waarom je als administratief medewerker een alleskunner moet zijn

Associeer jij administratief werk met de woorden saai, duf en voorspelbaar? Think again! Een adminis...

7 goedbetaalde thuisjobs

Ben je niet in de wieg gelegd voor een kantoorbaan? Werk je liever van thuis uit en/of verlang je ee...