TERUG NAAR OVERZICHT

Sociale zekerheid en fiscale aspecten van studentenarbeid

Geen RSZ?

De sociale-zekerheidsregeling is in beginsel ook van toepassing op studenten. Dit wil zeggen dat enerzijds de werkgever de normale werkgeversbijdragen zal moeten betalen en anderzijds het brutoloon van de werknemer zal verminderd worden met de normale werknemersbijdrage.
Als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, is op de prestaties van de student een verlaagde bijdrage, solidariteitsbijdrage genaamd, verschuldigd.

Sinds 1 januari 2012 gelden volgende voorwaarden:

  • de student is tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst voor studenten, zoals bedoeld in de Wet op de arbeidsovereenkomsten;
  • de tewerkstelling van de student is beperkt tot de eerste aangegeven 50 arbeidsdagen van een kalenderjaar;
  • de tewerkstelling van de student is enkel toegestaan tijdens periodes waarin hij/zij niet verplicht aanwezig moet zijn in de onderwijsinstellingen.

1. Jaarlijks 50 arbeidsdagen per student

Het maximumaantal werkdagen per jaar waarvoor de student verlaagde bijdragen kan genieten wordt “contingent” genoemd. Vanaf 2012 bedraagt dit contingent 50 dagen.

Deze 50 arbeidsdagen mogen vrij worden gekozen en opgenomen, gespreid over het hele kalenderjaar. Door deze nieuwe regeling kan een werkgever een student nu bijvoorbeeld twee volledige zomermaanden aan een gunsttarief tewerkstellen. Een andere mogelijkheid is dat een onderneming dezelfde student het hele jaar laat werken gedurende 1 dag per weekend. De vroegere opdeling van de arbeidsdagen volgens bepaalde periodes (zomermaanden en rest van het jaar) valt weg.

2. Eén enkele solidariteitsbijdrage: 8,13%

Sinds 1 januari 2012 geldt er één uniforme solidariteitsbijdrage van 8,13%, die het hele jaar van toepassing is. De werkgever neemt hiervan 5,42% voor zijn rekening, en 2,71% is ten laste van de student.

Het deel van de solidariteitsbijdrage dat ten laste valt van de student, wordt ingehouden door de werkgever bij de betaling van het loon.

3. Reserveren arbeidsdagen aan solidariteitsbijdrage via Dimona

Een werkgever moet steeds iedere aanwerving en iedere uitdiensttreding van een werknemer direct melden aan de RSZ via een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, afgekort Dimona (Déclaration IMmédiate/ ONmiddellijke Aangifte).

Ook voor studenten moet de werkgever dit elektronisch bericht aan de RSZ sturen.

Op basis van een getekende studentenovereenkomst moet de werkgever de student aangeven in Dimona. Naast het opgeven van een periode in de aangifte, reserveert de werkgever het aantal arbeidsdagen waarop hij de betrokken student wenst tewerk te stellen tijdens die periode én dit alles in overeenstemming met de gesloten arbeidsovereenkomst.

De vermelding van het aantal dagen moet per kalenderkwartaal gebeuren. Als de studentenovereenkomst over meerdere kwartalen loopt, zijn er dus evenveel Dimona's als er kwartalen gedekt zijn door de overeenkomst.

Bij het indienen van de Dimona krijgt de werkgever:

 • ofwel een bevestiging van de reservatie indien binnen contingent;
 • ofwel een niet-blokkerende melding indien de student al voor meer dan 50 dagen werd aangegeven in Dimona. Indien de aangifte werd ingediend via een beveiligd kanaal, wordt ook het aantal dagen dat het contingent overschrijdt meegedeeld.

4. Wat als het toegelaten aantal arbeidsdagen wordt overschreden?

Wanneer een student in hetzelfde kalenderjaar meer dan 50 dagen werkt, dan is enkel voor de eerste 50 dagen die werden aangegeven in Dimona de solidariteitsbijdrage verschuldigd. Vanaf dag 51 zijn de gewone bijdragen verschuldigd. Indien de student op de kwartaalaangifte (DMFA) met meer dan 50 dagen solidariteitsbijdrage wordt aangegeven, dan zijn de gewone bijdragen verschuldigd vanaf dag 1 indien het gaat om een tewerkstelling bij één werkgever (zgn. retroactieve regularisatie). Als de student bij meerdere werkgevers werd tewerkgesteld, dan zijn in dit geval de gewone bijdragen verschuldigd vanaf dag 51.

Een voorbeeld om dit te verduidelijken:

Een werkgever werft in januari een student aan voor 60 arbeidsdagen te presteren tijdens de zomermaanden 2012. Bij “reserveren” van deze prestaties in Dimona zal de werkgever een niet-blokkerende melding krijgen dat het contingent overschreden wordt met 10 dagen. Bij het ingeven van de prestaties geleverd in het derde kwartaal 2012 in DMFA, geeft deze werkgever een tewerkstelling van 50 arbeidsdagen in het kader van de verminderde bijdragen voor studenten en een tewerkstelling van 10 arbeidsdagen aan normale sociale bijdragen aan. Deze werkgever behoudt het voordeel van de solidariteitsbijdragen voor de eerste 50 arbeidsdagen.

Als deze werkgever de melding negeert, en toch meer dagen dan toegelaten aan solidariteitsbijdragen doorgeeft via DMFA, zal er achteraf door de RSZ worden geregulariseerd voor alle arbeidsdagen, inclusief de eerste 50. In ons voorbeeld zou dit betekenen dat voor 60 arbeidsdagen normale socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn.

Als een student het aantal toegelaten dagen overschrijdt nadat hij bij meerdere werkgevers aan de slag is geweest, moet er geen retroactieve regularisering gebeuren. Als voorwaarde geldt ook hier dat de werkgever waarbij de overschrijding plaatsvindt, vanaf de 51ste dag een correcte kwartaalaangifte doet. De prestaties die de student na de 50e arbeidsdag levert, worden onderworpen aan normale socialezekerheidsbijdragen.

5. Student@work-50days

Studenten kunnen het saldo arbeidsdagen tegen voordeeltarief online consulteren op de nieuwe website www.studentatwork.be.

De “student@work 50-days” is een beveiligde toepassing waarop elke student kan inloggen met zijn elektronische identiteitskaart of federale token (volledige toegang), of met een gebruikersnaam en paswoord (beperkte toegang).

De werkgever kan het resterende saldo van de aan te werven student controleren via de portaalsite van de sociale zekerheid. Deze portaalsite bevat een koppeling naar de toepassing “50-days”. Om de privacy van de student te waarborgen, zal de werkgever enkel het saldo kunnen raadplegen, en dit met een toegangscode die de student hem verleent.

6. Kinderbijslag

Regel tot 18 jaar

Tot 31 augustus van het kalenderjaar waarin de jongere 18 jaar wordt, heeft de jongere onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag.

Regel boven 18 jaar

De student die werkt tijdens zijn studies, behoudt in twee gevallen het recht op kinderbijslag:

 • tijdens het 3de kwartaal (juli, augustus, september) gelden geen beperkingen. De tewerkstelling van de student kan plaatsvinden in het kader van een gewone arbeidsovereenkomst, een arbeidsovereenkomst voor studenten of in een zelfstandigenstatuut.
 • tijdens het 1ste, 2de en 4de kwartaal mag de student maximaal 240 uren per kwartaal werken. De tewerkstelling van de student kan gebeuren in het kader van een gewone arbeidsovereenkomst, een arbeidsovereenkomst voor studenten of in een zelfstandigenstatuut. De controle van de maximumgrens van 240 uren/kwartaal gebeurt aan de hand van de DMFA.

De student die werkt tijdens de zomervakantie volgend op het einde van zijn studies behoudt het recht op kinderbijslag, indien hij maximaal 240 uren werkt in het 3de kwartaal. De regel geldt ongeacht het statuut van de student (werknemer, zelfstandige) en ongeacht het type arbeidsovereenkomst. De beperking geldt dus ook voor een tewerkstelling met een studentenovereenkomst.

Factoren

De aard van de overeenkomst of het bedrag van de bezoldiging hebben geen enkele invloed op het recht op kinderbijslag. Enkel de duur van de tewerkstelling kan een effect hebben.

7. Ziekteverzekering

De meeste studenten zijn verzekerd als persoon ten laste op het ziekenboekje bij hun ouders. Dit blijft ook zo gedurende de tewerkstelling als student.

8. Arbeidsongevallen

De werkgever moet voor alle studenten, dus ook voor degenen die niet onderworpen zijn aan de RSZ-wetgeving, een arbeidsongevallenverzekering afsluiten.

De student die het slachtoffer wordt van een ongeval op het werk of op de weg van en naar het werk, zal bijgevolg aanspraak kunnen maken op een vergoeding voor arbeidsongeschiktheid ten laste van de verzekeringsinstelling van de werkgever.

9. Werkloosheid

Algemeen

Een student die zijn studies heeft beëindigd, kan nog een studentenovereenkomst sluiten in de maanden juli, augustus en/of september onmiddellijk volgend op het einde van zijn studies.

Wachttijd

Indien deze student zich nadien inschrijft als werkzoekende kan de studentenovereenkomst invloed hebben op de wachttijd voor het verkrijgen van werkloosheidsuitkeringen. De wachttijd wordt immers verlengd met het aantal dagen, behalve de zondagen, dat de persoon gebonden is door een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten waarbij geen normale inhoudingen voor sociale zekerheid werden verricht. De tewerkstelling van studenten tijdens de 23 extra arbeidsdagen buiten de zomermaanden telt echter wel mee als wachttijd.

10. Jaarlijkse vakantie

Alleen de studenten die RSZ-plichtig zijn tijdens de duur van hun arbeidsovereenkomst, hebben recht op jaarlijkse vakantie en vakantiegeld zoals gewone werknemers.

11. Fiscale aspecten

Bedrijfsvoorheffing

In principe dient op het loon van een student bedrijfsvoorheffing te worden ingehouden. Een student is vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing als hij volgende voorwaarden cumuleert:

 • de bezoldigingen betaald of toegekend aan studenten van wie de tewerkstelling, in het kader van een schriftelijke arbeidsovereenkomst, per kalenderjaar geen 50 arbeidsdagen overschrijdt;
 • op het loon zijn geen socialezekerheidsbijdragen (uitgezonderd de solidariteitsbijdrage) verschuldigd.

12. De student als persoon ten laste

Algemeen

De student blijft fiscaal ten laste van zijn ouders indien hij niet meer dan 2.990 euro netto-belastbaar per jaar aan bestaansmiddelen heeft. Dit komt overeen met een bruto-belastbaar inkomen van 3.737,50 euro.

Uitzondering

Een kind van een alleenstaande blijft fiscaal ten laste als hij niet meer verdient dan 4.320,00 euro netto-belastbaar. Dit is 5.400,00 euro bruto-belastbaar. Voor gehandicapte kinderen van alleenstaanden wordt het grensbedrag bepaald op een netto-belastbaar inkomen van 5.480,00 euro op jaarbasis. (bruto-belastbaar 6.850,00 euro).

I.s.m. SD Worx

In deze jobs verdien je op je eentje genoeg om met twee van te leven

Vaak spekken twee partners de bankrekening van het huishouden, maar in veel gevallen komt die verant...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Deze jobs doen wonderen voor je relatie

Strubbelingen in relaties hebben vaak te maken met het werk van een of beide wederhelften. Als je de...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

De perfecte jobs voor extraverte mensen

Jij houdt van mensen – en mensen houden van jou: je bent extravert! In jouw droomjob kom je niet all...

Mis geen enkele tip voor je carrière!

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.

Deze jobs deden BV’s en topindustriëlen voor ze het maakten

Beginnen als tuinaanlegger om uiteindelijk een internationaal bouwconcern te leiden: maak kennis met...

Waarom je als administratief medewerker een alleskunner moet zijn

Associeer jij administratief werk met de woorden saai, duf en voorspelbaar? Think again! Een adminis...

7 goedbetaalde thuisjobs

Ben je niet in de wieg gelegd voor een kantoorbaan? Werk je liever van thuis uit en/of verlang je ee...