TERUG NAAR OVERZICHT

Wat met een bedrijfswagen na ontslag?

"Ik heb een werknemer ontslagen die tijdens de arbeidsovereenkomst gebruikt mocht maken van een bedrijfswagen. Wanneer moet de hij de wagen terug inleveren?"
Het antwoord van Liesbeth Overmeire, legal advisor bij Partena

Een bedrijfswagen, die ook privé gebruikt mag worden, blijft een populair en interessant loonvoordeel. Werkgever en werknemer maken meestal duidelijke afspraken over het gebruik van de wagen tijdens de arbeidsovereenkomst. Bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst is er vaak meer stof voor discussie.

Kan de werkgever de bedrijfswagen meteen opeisen bij ontslag?

Het privégebruik van de bedrijfswagen vormt een voordeel in natura, dat als loon wordt beschouwd. De werknemer behoudt het recht op dit voordeel zolang de arbeidsovereenkomst loopt. Bij ontslag verschillen de gevolgen dus als de opzegperiode wel of niet moet worden gepresteerd:  

  • Als de werknemer de opzeggingstermijn moet presteren, dan mag hij de bedrijfswagen verder gebruiken tijdens de volledige opzegperiode. Indien de werkgever de onmiddellijke inlevering van de bedrijfswagen zou eisen, dan kan de werknemer dit als een eenzijdige wijziging van een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst beschouwen. De werknemer zou hieruit een impliciet ontslag kunnen afleiden en de betaling van de verbrekingsvergoeding kunnen vorderen.
  • Beëindigt de werkgever de samenwerking van dag op dag – met betaling van de verbrekingsvergoeding of om dringende reden – dan moet de werknemer de bedrijfswagen onmiddellijk inleveren. Bij verbreking wordt het voordeel in dat geval opgenomen in de berekeningsbasis van de verbrekingsvergoeding. Voor de raming hiervan moet men rekening houden met de werkelijke waarde van het voordeel voor de werknemer (o.a. de aankoopprijs van de wagen, prijs voor onderhoud, verzekeringen,…). Het spreekt voor zich dat dit aanleiding geeft tot zeer uiteenlopende rechtspraak.

Kan de werknemer de bedrijfswagen ook na verbreking van de arbeidsovereenkomst blijven gebruiken?

Het komt vaak voor dat de werkgever aan de werknemer die werd ontslagen met uitbetaling van de verbrekingsvergoeding toestaat de bedrijfswagen nog enige tijd te gebruiken. Op de waarde van dit voordeel moeten socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing worden betaald.

Om discussies te vermijden, is het aangewezen één en ander te regelen in een schriftelijke overeenkomst, zoals de duurtijd van de verdere terbeschikkingstelling (deze hoeft niet per se samen te vallen met de duur van de periode gedekt door de verbrekingsvergoeding), specifieke afspraken over het gebruik (wie mag de wagen besturen, mag er ook mee naar het buitenland gereden worden,…), de verzekering van de wagen, de aansprakelijkheid van de werknemer etc.

Is de eventuele schade aan de bedrijfswagen bij inlevering ten laste van de werknemer?

De arbeidsovereenkomstenwet bepaalt dat de werknemer het hem toevertrouwde arbeidsgereedschap in goede staat moet teruggeven. Dit geldt ook voor de bedrijfswagen.

Het gebeurt dat de wagen bij teruggave beschadigd blijkt te zijn. Om discussies te vermijden over het ogenblik van het ontstaan van de schade, is het aangewezen de staat van de bedrijfswagen bij inlevering samen vast te stellen. Daar waar de gewone gebruikschade niet verhaald kan worden op de werknemer, moet voor de overige schade gekeken worden naar het tijdstip waarop de wagen werd beschadigd. Gebeurde dit in de privétijd van de werknemer dan is deze onbeperkt aansprakelijk; gebeurde het schadeverwekkende feit tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, dan is de werknemer enkel aansprakelijk voor zware fouten, opzettelijke fouten en herhaalde lichten fouten. Ook hier zijn discussies niet uitgesloten en is het belangrijk goede afspraken te maken, bij voorkeur reeds tijdens de arbeidsovereenkomst.

De vraagt stelt zich vaak of de werkgever de schadevergoeding die de werknemer in dat geval verschuldigd is, kan inhouden van de vergoedingen die hij betaalt naar aanleiding van de uitdiensttreding. Voor zover de werknemer hiertoe uitdrukkellijk zijn schriftelijk akkoord geeft, vormt dit in principe geen probleem. Is er geen expliciet akkoord dan kan de schadevergoeding, voor zover vaststaand en opeisbaar, in mindering worden gebracht van het vertrekvakantiegeld op basis van het principe van schuldvergelijking. Deze vergoeding is immers geen loon in de zin van de loonbeschermingswet, zodat de werkgever geen rekening moet houden met de specifieke beschermingsmechanismen.

Wat kan de werkgever doen als de werknemer de bedrijfswagen weigert in te leveren?

Levert de werknemer de bedrijfswagen niet in na eenvoudig verzoek, dan stelt de werkgever de werknemer in eerste instantie aangetekend in gebreke om de onmiddellijke teruggave van de wagen te eisen. Geeft de werknemer hieraan geen gevolg, dan kan de werkgever bijstand vragen van de politie bij het terughalen van de wagen en/of een strafklacht indienen. Onrechtmatig verder blijven rijden met de firmawagen is dus diefstal. Volhardt de werknemer in de boosheid, dan heeft de werkgever geen andere keuze dan over te gaan tot dagvaarding van de werknemer (hetzij in kortgeding, hetzij voor de gewone arbeidsrechtbank), eventueel gecombineerd met het vorderen van een schadevergoeding.

Kan de werknemer de bedrijfswagen of het leasingcontract overnemen?

Werkgever en werknemer kunnen bij stopzetting van de arbeidsrelatie overeenkomen dat de werknemer de bedrijfswagen of eventueel het leasingcontract met betrekking tot de bedrijfswagen overneemt. Soms wil de werkgever de kost die voortvloeit uit de vroegtijdige stopzetting van het leasingcontract doorrekenen aan de werknemer wanneer deze zelf ontslag neemt. Over de geldigheid van dergelijk leasebeding bestaat uiteenlopende rechtspraak, waarbij steeds rekening gehouden wordt met de concrete omstandigheden. Belangrijk is dat de werknemer op het ogenblik van het afsluiten van dergelijk beding een duidelijk zicht moet hebben op de draagwijdte ervan (onder meer de concrete financiële gevolgen).

Kom je soms wat dom over op het werk? Dit kan je eraan doen

Iedereen wil competent overkomen bij collega’s en bazen, maar zelfs met het kortste woordje kan je d...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

5 jobs waarin je jezelf kunt blijven ontwikkelen

Heb je een hekel aan sleur en wil je voortdurend bijleren? Dan zoek je best een job waarin je jezelf...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Ontdek welke job het beste bij jou past

Heb je eigenlijk geen idee wat je beroepshalve graag zou doen? Op vacature.com vind je nu ook een be...

Mis geen enkele tip voor je carrière!

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.

Teveel stress? Zo weet je dat het fout zit

Neuropsychologe Elke Geraerts vertelt in haar onlangs heruitgegeven bestseller Mentaal Kapitaal hoe ...

Met zijn allen naar de top

Ooit was er een tijd dat we geen carrière, maar gewoon een baan hadden. Promotie maken bestond nog n...

Doorgroeikansen voorlopig vooral voor knelpuntberoepers en high potentials

Job gevonden? Eerste werkervaring op zak? Dan is het tijd om te groeien. Maar wacht eens even, ben j...