TERUG NAAR OVERZICHT

Controlerechten van de werkgever

De arbeidsovereenkomst is een gezagsrelatie. Sommigen leiden hier uit af dat de werknemer impliciet de toestemming geeft om controle uit te oefenen op alle internetverrichtingen.

Hoewel de werkgever de privacy van de werknemer moet respecteren, kan hij aan zijn gezagsrecht toch een aantal rechten op controle ontlenen. Op voorwaarde natuurlijk dat dit op een rechtmatige wijze gebeurt.

We spreken van rechtmatige controle van internetgebruik als zijrechtmatig is volgens drie principes:

Finaliteitsbeginsel

Dit spreekt voor zich: de werkgever mag zich niet mengen in de privacy van werknemers, louter om zijn nieuwsgierigheid te bevredigen. De controle mag enkel doorgevoerd worden voor duidelijk omschreven doelstellingen:

DOELSTELLING 1: Voorkomen van ongeoorloofde of lasterlijke feiten, feiten die strijdig zijn met de goede zeden of die de waardigheid van andere personen in het gedrang brengen.

DOELSTELLING 2: Bescherming van economische belangen, handelsbelangen en financiële belangen van de onderneming die vertrouwelijk zijn.

DOELSTELLING 3: Veiligheid en/of goede werking van de IT-infrastructuur, met inbegrip van de kosten die hiermee gepaard gaan.

DOELSTELLING 4: Het te goeder trouw naleven van de regels die de onderneming aan haar werknemers oplegt i.v.m. het gebruik van on-linetechnologieën.

Proportionaliteitsbeginsel

De controle op e-mail en internetgebruik mag niet verder gaan dan het strikt noodzakelijke. Het is dus niet mogelijk een reglement in te voeren waarbij gesteld wordt dat de privacy-verwachting van de werknemer nihil is en dat de werkgever alle internetgebruik kan inkijken.

Wat volgens de Comminssie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer niet kan:

- het overmatig systematisch inkijken van e-mails (dus niet-proportioneel). Een geautomatiseerde screening van het e-mailverkeer zou wel geoorloofd zijn. Zo kan de werkgever bijvoorbeeld software laten installeren die virussen, bestanden met een bepaalde omvang, kettingbrieven ... opspoort en de berichten indien nodig filtert.

- het systematisch volgen van de geraadpleegde internetsites per werknemer. Wel is het geoorloofd een algemene lijst aan te leggen van geraadpleegde sites.

Transparantiebeginsel

De werknemer moet op de juiste manier geïnformeerd worden over de controle van zijn on-linegebruik. Die regels worden nauwkeurig beschreven in CAO nr.81.

De procedure die de werkgever moet volgen loopt volgens 3 stappen.

STAP 1: Collectieve informatie en overleg. De werkgever licht de ondernemingsraad in over zijn voornemen het on-linegedrag van zijn werknemers te controleren. Hij geeft informatie door over:

- het controlebeleid en de rechten van de werkgever en het toezichthoudend personeel
- de nagestreefde doelstellingen
- het feit of de gegevens bewaard worden, de plaats en duur van de bewaring
- het al dan niet permanente karakter van de controle. De ondernemingsraad geeft hierover advies.

NB: is er geen ondernemingsraad aanwezig in het bedrijf, dan wordt deze functie overgenomen door (in dalende lijn) het Comité Preventie en Bescherming op het Werk, of door de vakbondsafvaardiging. Zijn geen van beide instanties vertegenwoordigd, dan moet de werkgever overleggen met de werknemers zelf.

STAP 2: Informatie voor de werknemer. De werkgever moet de werknemers de nodige informatie verschaffen die effectief, begrijpelijk en bijgewerkt is. Hij mag vrij kiezen langs welke weg hij dit doet: intranet, e-mail, aanplakking, boodschap bij opstarten computer, ...

Via deze informatie wordt de werknemer geïnformeerd over:
- het gebruik dat van hem verwacht wordt
- de eventuele beperkingen aan de toegang of het gebruik van de applicaties of de gegevens
- de rechten en plichten inzake het gebruik van de communicatiemiddelen
- de straffen uit het arbeidsreglement indien de regels niet gevolgd worden

STAP 3: Permanente evaluatie. De controlesystemen en -procedures moeten regelmatig door de ondernemingsraad geëvalueerd worden.

Conclusie

Welke maatregelen ook overwogen worden, de werknemer moet er steeds van op de hoogte gebracht worden. De verwerking van de (persoons)gegevens moet transparantniet overmatig zijn en gerechtvaardigde doelen dienen.

Kom je soms wat dom over op het werk? Dit kan je eraan doen

Iedereen wil competent overkomen bij collega’s en bazen, maar zelfs met het kortste woordje kan je d...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

5 jobs waarin je jezelf kunt blijven ontwikkelen

Heb je een hekel aan sleur en wil je voortdurend bijleren? Dan zoek je best een job waarin je jezelf...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Ontdek welke job het beste bij jou past

Heb je eigenlijk geen idee wat je beroepshalve graag zou doen? Op vacature.com vind je nu ook een be...

Mis geen enkele tip voor je carrière!

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.

Teveel stress? Zo weet je dat het fout zit

Neuropsychologe Elke Geraerts vertelt in haar onlangs heruitgegeven bestseller Mentaal Kapitaal hoe ...

Met zijn allen naar de top

Ooit was er een tijd dat we geen carrière, maar gewoon een baan hadden. Promotie maken bestond nog n...

Doorgroeikansen voorlopig vooral voor knelpuntberoepers en high potentials

Job gevonden? Eerste werkervaring op zak? Dan is het tijd om te groeien. Maar wacht eens even, ben j...