TERUG NAAR OVERZICHT

Wedstrijdreglement "Waarom denk je dat jouw job nooit zal verdwijnen?"

Vacature CVBA, met zetel te Brandstraat 30, 9160 Lokeren (hierna: “Vacature”) en ondernemingsnummer 0457.366.183, organiseert een wedstrijd onder de benaming “Waarom denk je dat jouw job nooit zal verdwijnen?” (hierna: “Wedstrijd”) op de Facebookpagina www.facebook.com/vacaturedotcom vanaf 28/11/2015 tot en met 30/11/2015 (hierna: “de Duurtijd”).

Deelnemers kunnen één boek winnen: 'Zeg, ken jij de mosselman?' van auteur Sam De Kegel. Er zijn in totaal 5 boeken te winnen, 1 per deelnemer. Deze wedstrijd is toegankelijk op Facebook. De Deelname bestaat uit het beantwoorden van de gestelde vragen. De deelnemer die de meest originele antwoorden geeft op de gestelde vragen, wint de Wedstrijd.

Deze Wedstrijd is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook of is geassocieerd met Facebook.

Artikel 1 – Wie mag deelnemen?

1.1.        Natuurlijke personen van minstens 18 jaar met een geldig en actief Facebookaccount en een officiële verblijfplaats in België heeft gedurende de Duurtijd van de Wedstrijd mogen deelnemen. Uitgesloten van deelname zijn alle medewerkers van Vacature en haar dienstverleners die rechtstreeks hebben meegewerkt aan deze Wedstrijd, alsook familieleden in de eerste graad van dergelijke medewerkers of personen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn.

1.2.        Deelname is beperkt tot één deelname per persoon.

1.3.        In geval van inbreuk op de bovenvermelde regels, zal de Deelnemer onmiddellijk, automatisch en zonder voorafgaande verwittiging worden gediskwalificeerd.

Artikel 2 – Wedstrijd

2.1.        De Wedstrijd wordt gratis aangeboden aan de Deelnemers en de deelname staat los van enige aankoopverplichting.

2.2.        De Wedstrijd wordt georganiseerd in de loop van de Duurtijd, van 28/11/2015 tot en met 30/11/2015.  

Artikel 3 – Hoe deelnemen?

3.1.        De officiële Facebookpagina van de Wedstrijd is www.facebook.com/vacaturedotcom.

3.2.        Gedurende de Duurtijd neemt de Deelnemer deel aan de Wedstrijd door zich te begeven naar de Facebookpagina van de Wedstrijd en een antwoord te geven op volgende [vraag]:

“Waarom denk je dat jouw job nooit zal verdwijnen?”

Deelname aan de Wedstrijd houdt onvoorwaardelijke aanvaarding en naleving in van dit Wedstrijdreglement en de voorwaarden van Facebook.

Artikel 4 – Aanduiding van de Winnaars

4.1.        De door de Deelnemers gegeven antwoorden verschijnen op de Facebookpagina van de Wedstrijd. Op maandag 30 november 2015 komt onze jury samen om te beslissen wie het meest originele antwoord heeft gegeven en de Winnaar wordt van deze Wedstrijd en onze enige hoofdprijs.

De jury beslist collegiaal over de Winnaar en bestaat uit: Roxanne Claessens, Brigitte Vermeulen en Ruben Van Goethem. Tegen de beslissing van de jury staat geen beroep open.

4.3.        De Winnaar wordt onmiddellijk en persoonlijk via Facebook op de hoogte gebracht via het gebruikte Facebookaccount. De Winnaar neemt binnen de 3 dagen contact op met Vacature op de aangegeven contactgegevens. Bij gebreke aan tijdige reactie vanwege de geselecteerde Winnaar, zal Vacature een nieuwe Winnaar aanduiden. Alle andere Deelnemers worden niet gecontacteerd omtrent de uitkomst.

4.4.        De identiteit van de Winnaar mag op de Facebookpagina worden gepubliceerd zodra deze bekend gemaakt zijn.

Artikel 5 – Prijzen

5.1.        De Winnaar wint: één Boek: Zeg, ken jij de mosselman? van auteur Sam De Kegel.

5.2.        De gewonnen Prijs kan niet worden teruggenomen of omgeruild, noch worden ingeruild tegen geld of deviezen, en kunnen evenmin worden overgedragen aan een andere persoon.

5.3.        Vacature behoudt zich het recht voor om een aangeboden Prijs te vervangen door een gelijkaardige Prijs van dezelfde waarde.

Artikel 6 – Diskwalificatie, Opschorting of Annulatie

6.1.        Elke inbreuk op dit reglement of elke fraude leidt tot de diskwalificatie van de Deelnemer en uitsluiting van verdere deelname. De Organisator kan een Deelnemer diskwalificeren bij duidelijke en redelijk gegronde vermoedens van inbreuk op dit reglement. De beslissing tot diskwalificatie of uitsluiting is definitief.

6.2.        Vacature behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd te verkorten, op te schorten, te wijzigen of te annuleren in geval van enige reden onafhankelijk van haar wil of in geval van overmacht waarbij het vervolgen van de Wedstrijd overeenkomstig huidig Wedstrijdreglement onmogelijk is geworden, onder meer in geval van de slechte werking van het Internet of enig ander probleem in verband met de telecommunicatienetwerken, de computers of servers, Internet providers, informatica-systemen of computerprogramma’s. Hiervan wordt melding gemaakt op de Facebookpagina.

6.3.        Indien het reglement van de Wedstrijd wordt gewijzigd door Vacature, zal dit als zodanig worden gepubliceerd op de Facebookpagina. Deelnemers hebben dan ook de keuze tussen deelnemen en zich terugtrekken van de Wedstrijd.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1.        Facebook is niet de organisator van de Wedstrijd en kan bijgevolg in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld door de Deelnemers van de Wedstrijd. Alle betwistingen of klachten met betrekking tot de Wedstrijd dienen uitsluitend te worden gericht aan Vacature.

Vacature zal Facebook vrijwaren van enige aanspraak die Deelnemers of derden in het kader van de Wedstrijd zouden kunnen doen gelden.

Bij deelname en aanvaarding van dit Wedstrijdreglement zal iedere Deelnemer Facebook en Vacature vrijwaren voor elke aanspraak die zijn oorsprong vindt in de deelname door de Deelnemer.

7.2.        Vacature, diens medewerkers of betrokken dienstverleners zijn niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zich voordoet in het kader van de deelname aan de Wedstrijd, van gelijk welke aard en met gelijk welke oorzaak, oorsprong of gevolgen, zelfs wanneer zij is verwittigd van het risico op dergelijke schade, inbegrepen schade veroorzaakt ingevolge:

a)    een onderbreking of slechte werking van het Internet of van de computer van een Deelnemer of persoon of bedrijf betrokken bij de organisatie van de wedstrijd of enig ander probleem in verband met de telecommunicatienetwerken, de computers of servers, Internet providers, informaticasystemen of computerprogramma’s;

b)    de toegang van gelijk wie tot Facebook of de Facebookpagina of de onmogelijkheid om toegang tot Facebook of de Facebookpagina te verkrijgen;

c)    het gebruik van de Website of van Facebook, inbegrepen iedere afwijking of virus die de informatica uitrusting of andere goederen van de Deelnemer zouden kunnen infecteren en/of beschadigen.

7.3.        Wanneer de Wedstrijd ten gevolge van het gedrag van één van de Deelnemers beëindigd zou worden, behoudt Vacature zich het recht voor om voor de geleden schade een vergoeding te vorderen.

7.4.        Vacature biedt geen garanties omtrent de bruikbaarheid of geschiktheid van de prijzen voor welk doel dan ook. Vacature, diens medewerkers of betrokken dienstverleners kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van de prijzen, noch slechte werking of uitvoering van de prijzen, noch enige schade, zij het direct of indirect, rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door de prijzen.

7.5.        Buiten de gevallen van zware of opzettelijke fout kunnen Vacature, noch haar personeel, noch enige derde waarop zij voor de organisatie van de Wedstrijd beroep gedaan heeft, aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade van welke aard ook die zou ontstaan naar aanleiding van de deelneming aan of van de organisatie van de Wedstrijd, de aanduiding van de winnaars en het al of niet toewijzen van de prijzen. De aansprakelijkheid van de in dit lid vernoemde partijen kan in geen geval verhoogd worden ingevolge enige wijziging, schorsing of beëindiging van de Wedstrijd, zoals vermeld in het vorige lid.

7.6.        Vacature kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de Facebookpagina of van haar Website.

Artikel 8 – Privacy

8.1.      Bij deelname aan de Wedstrijd deelt de Deelnemer aan Vacature persoonsgegevens mee. Vacature verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de ter zake geldende privacywetgeving. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Vacature (zie inleiding van dit Wedstrijdreglement) en in geen enkel geval Facebook.

8.2.      De bedoelde persoonsgegevens omvatten de identiteitsgegevens die de Deelnemer op diens Facebookaccount heeft gedeeld en worden enkel verzameld met als doel het goede verloop van de Wedstrijd te kunnen verzekeren, in het bijzonder de mogelijkheid om met de deelnemers in contact te treden met betrekking tot hun deelname, om de prijzen op een efficiënte wijze te kunnen overhandigen en om hun naam op de Website en op de Facebookpagina te vermelden indien zij een prijs gewonnen hebben.

8.3.      Iedere Deelnemer beschikt over het recht van toegang, wijziging en rechtzetting of verwijdering van zijn/haar gegevens. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een brief te richten aan: Vacature CVBA, Brandstraat  - bus 101, 1000 Brussel. De deelname van de Deelnemer die om gehele of gedeeltelijke verwijdering van zijn gegevens verzoekt voor het einde van de Wedstrijd, zodat Vacature deze Deelnemer niet meer kan contacteren, zal ongeldig worden verklaard en deze Deelnemer kan niet in aanmerking komen voor een prijs.

Artikel 9 – Intellectuele eigendom

9.1.      Deelname aan de Wedstrijd omvat een creatie van originele werken. Voor zover als nodig garanderen de Deelnemers de authenticiteit van de ingezonden antwoorden. De Deelnemers die antwoorden inzenden hebben kennis van het auteursrecht. Door dit Wedstrijdreglement te aanvaarden, garanderen zij dat hun antwoorden authentiek zijn en zij desgevallend over alle auteursrechten op de ingezonden antwoorden beschikken en dragen zij zonder enige vergoeding uitdrukkelijk en onherroepelijk alle auteursrechten op de ingezonden antwoorden over aan Vacature. De exclusieve overdracht van de auteursrechten op de ingezonden antwoorden vindt plaats in de ruimst mogelijk zin.

9.2.      De Deelnemers garanderen dat de ingezonden antwoorden geen enkel intellectueel eigendomsrecht van een derde schenden en zullen Vacature dan ook integraal schadeloos stellen en vrijwaren tegen elke aanspraak van een derde tegen de Vacature wegens schending van diens intellectuele eigendomsrechten.

9.3.      Vacature verkrijgt het recht om in rechte op te treden tegen eventuele inbreuken door derden op haar in het kader van deze Wedstrijd verkregen auteursrechten.

Artikel 10 – Betwisting

10.1.    Betwistingen of klachten betreffende de huidige Wedstrijd moeten onmiddellijk, en alleszins binnen de 8 dagen volgend op de ontdekking van het feit dat aanleiding gaf aan de klacht, gemeld worden via telefoon op nummer 09 353 51 80 of via email op info@vacature.com.

10.2.    De Deelnemer verbindt zich ertoe in geval van discussie aangaande de toepassing of interpretatie met betrekking tot huidig reglement eerst een minnelijke oplossing na te streven in overleg met Vacature alvorens een gerechtelijke procedure te starten.

10.3.    Alle beslissingen van Vacature in het kader van deze Wedstrijd zijn definitief, onherroepelijk en bindend. Tegen deze beslissingen staan geen beroep open.

10.4.    Wanneer een van de bepalingen van dit wedstrijdreglement nietig of ongeldig beschouwd zou worden, blijven de andere bepalingen van dit wedstrijdreglement onverkort gelden.

10.5.    Huidig Wedstrijdreglement, alsook het verloop van de Wedstrijd zelf is onderworpen aan de Belgische wetgeving.

 

Een werkgever die luistert naar zijn mensen

In ons land is Santander Consumer Finance Benelux actief in de wereld van de consumentenkredieten en...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

De 20 rijkste zangers ter wereld

Wie mooi kan zingen, kan met zijn stem niet alleen de harten van het publiek veroveren, maar kan er ...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Mis geen enkele tip voor je carrière!

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.