TERUG NAAR OVERZICHT

Summerschool programma

Programma Vacature Vlerick Summerschool 2011

Dankzij de Vacature Vlerick Summerschool geniet je gedurende 1 week het selecte gezelschap van enkele Vlerick proffen die jou als young potential in verschillende sessies klaarstomen voor een bloeiende carrière. Deze exclusieve opleiding bieden wij gratis aan voor 16 uitverkoren kandidaten. Maar wat komt er nu precies aan bod op de Summerschool?

Negotiation – The Art of the possible

Prof. dr. David Venter (Zijn curriculum in het kort)

Of all the skills managers and business leaders require every day to perform optimally in their formal and informal business deliberations, negotiation is without doubt one of the most important skills. With the world having shrunk to a global village in which managers and business leaders continuously criss-cross the globe in search of new and extended business deals, there is a growing appreciation for the fact that the global business world is an ever-complex web of relationships that are formed thread by thread through negotiation. More and more organisations are realising that trained negotiators do not leave money lying on negotiation tables, are more adept at closing deals, do not become bogged down in destructive price haggling, and are better equipped to manage self-interest in ways that do not damage key relationships.

Whereas the emphasis in negotiation training in the past primarily revolved around reactive, tactical table skills, current training departs from the point of view that negotiation is a recognisable business process and strategic market influence, and as such needs to be underpinned by carefully researched negotiation strategies and processes. The stunning results achieved by well-trained negotiators attests to this insight.

Negotiation is at the very heart of how organisations through sales, procurement, partnerships, alliances, and elegances relate to their overall internal and external environments.

Wanneer is de Summerschool voor u geslaagd?

David Venter:

“Ik wil de deelnemers een tool meegeven die ze onmiddellijk in alle aspecten van hun leven zullen kunnen toepassen, zowel privé als professioneel. Onderhandelen doen we eigenlijk elke dag, soms formeel, maar nog veel vaker informeel. Mijn tool zal hun kans op succes bevorderen. Ze zullen op een andere manier met een aantal dingen omgaan omdat ze zullen leren hoe ze kunnen ‘overtuigen’, hoe ze mensen ‘ja’ kunnen doen zeggen.”

Venter David

Professor of Management Practice

David Venter completed all his undergraduate and postgraduate studies in psychology and education cum laude at the University of Stellenbosch where he specialized in psychotherapy, psychometrics and didactics.

After practicing psychology for 15 years, during which time he also was Deputy Superintendant of Psychological Services, he was invited in 1986 to take up the position of Director General of Communication and Information the South African Public Service to radically restructure this service in preparation for the impending negotiation to bring an end to the apartheid era. He served in this role for 10 years before exiting the public service to pursue a long held dream of establishing a dedicated negotiation training and consulting company.

On leaving the Public Service in 1996, he was involved in establishing three very successful negotiation training and consulting companies in South Africa and London. Throughout his negotiation career, which spans close on 20 years, he has been involved in negotiation training and consulting for a wide array of multi-national companies in many different business disciplines.

David Venter is Full Professor and Partner at the Vlerick Leuven Gent Management School, where he teaches in all the different degree programs, as well as open and company specific programs.

Research interests
 • People management & leadership
 • Negotiation

‹ Terug naar sessie

Strategisch management

Prof. Dr. Werner Bruggeman (Zijn curriculum in het kort)

De sessie ‘strategisch management’ vertrekt van de stelling dat strategie een beslissingsproces is waarbij het spanningsveld tussen organisatiedoelstellingen, vereisten van de omgeving en beschikbare middelen wordt opgelost. Het eindpunt van dit proces is de opbouw van een blijvend concurrentievoordeel. Dit vormt de grondslag voor de rentabiliteit op lange termijn en de continuïteit van de onderneming. Strategiebewust management is een opdracht voor elke manager, waar ook in de “hiërarchie” hij/zij zich bevindt. Het in evenwicht brengen van de paradoxen: wat willen we, wat kunnen we en wat moeten we doen, blijft de uitdaging voor elk van de beleidsverantwoordelijken. De strategie beschrijft de hulpmiddelen om de gewenste toekomst van de onderneming vast te leggen: de strategische intentie, de missie, de doelstellingen en de “business definitie”. Verder worden modellen voor het analyseren van de omgeving en het ontdekken van opportuniteiten en bedreigingen besproken. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar ‘competitieve innovatie’ als een middel tot het wijzigen van de omgeving van de onderneming.

Wat betreft het concurrentievoordeel wordt aandacht geschonken aan de verschillende mogelijkheden om concurrentievoordelen op een verdedigbare manier uit te bouwen. In deze context wordt dieper ingegaan op het ‘kerncompetentiedenken’. Tevens wordt stil gestaan bij de wijze waarop een unieke concurrentiële positie wordt uitgebouwd en verdedigd. In de hyperconcurrentiële omgeving worden concurrentievoordelen heel snel concurrentievoorwaarden. Het verdedigen van een concurrentieel voordeel wordt de cruciale opdracht. De werking van de concurrentiemechanismen, zoals mobilisatie, imitatie, competitieve innovatie en waardedestructie worden van naderbij bekeken. Het voeren van een verdedigingsstrategie ten aanzien van de concurrentie krijgt vorm in het opbouwen van kerncompetenties. Het komt er op aan een evenwicht te vinden tussen het verder uitbouwen van de bestaande competenties en intussen werken aan de ontwikkeling van toekomstige ‘core competences’.

Hoe richt je een bedrijf meer op strategie ?

Werner Bruggeman:

“Het is een stappenplan. De allereerste voorwaarde is het engagement van het management. De top van het bedrijf mag strategie niet zien als een vrijblijvend iets, maar moet écht bereid zijn tot een ingrijpend veranderingsproces. Maar strategie mag ook niet beperkt blijven tot de top. Het is verkeerd om alleen aan strategie te doen binnen het besloten clubje van het directiecomité. Het is noodzakelijk om ook de middenlagen in een organisatie te betrekken bij het uitstippelen van de strategie. Daardoor worden meer mensen betrokken bij het genereren van ideeën. Door het onderlinge overleg stijgt de kwaliteit van de strategie. En, niet onbelangrijk: je krijgt een breder draagvlak voor de nieuwe strategie.”

Bruggeman Werner

Affiliated University Professor

Prof Dr Werner Bruggeman is Doctor in Economics (Ghent University) and specialisation in Industrial Engineering at the Georgia Institute of Technology, USA. Werner Bruggeman is Professor in Management Accounting and Control at the Faculty of Economics and Business Administration at the University of Ghent and at the Vlerick Leuven Ghent Management School. He is Managing Partner of B&M consulting. He is President of The Belgian Institute of Management Accountants and Controllers (BIMAC). He is member of the editorial board of The European Controllers Review and member of the advisory board of the Belgian Production and Inventory Control Society (PICS Belgium).

He coaches many companies in the formulation and implementation of strategy. He is highly experienced in coaching and implementing Activity-Based Costing, The Balanced Scorecard and Japanese Cost Management Techniques. He is author of numerous books and publications on these subjects.

Research interests
 • Management accounting
 • Activity-based costing
 • Management control
 • Target costing
 • Performance measurement
 • Value-based management
 • Accounting & finance

‹ Terug naar sessie

Teambuilding en zelfanalyse-instrumenten als integratie

Inge De Clippeleer (Haar curriculum in het kort)

Van bij de aanvang van de Vacature Vlerick Summerschool worden de deelnemers actief geëngageerd in het programma. Tijdens de heenreis worden aan deelnemers reeds enkele opdrachten gegeven. Ten eerste dienen zij een aantal vragenlijsten in te vullen die in de loop van de week in diverse sessies aan bod zullen komen (Career Focus Tool, MBTI, …). Op die wijze kan de tijd tijdens de sessie maximaal worden benut voor de interpretatie en toepassing van de resultaten van het instrument op de eigen ervaringswereld.

Doorheen het vormingstraject wensen we de deelnemers niet enkel inzichten aan te reiken m.b.t. de vernoemde functionele managementdomeinen. Om een effectieve manager te worden is het evenzeer van belang dat de deelnemers gedurende het traject, via ervaringsleren, komen tot een beter inzicht in hun functioneren in groep. Daarom worden doorheen de vormingsweek een aantal activiteiten voorzien met als doel dit zelfinzicht te stimuleren. Deze activiteiten hebben een tweeledig doel. Ten eerste versterken zij de onderlinge groepsdynamiek. Ten tweede stimuleren zij kritische zelfanalyse m.b.t. het eigen functioneren in de werkcontext.

Deze activiteiten worden georganiseerd en begeleid door een wetenschappelijk medewerker van het Competence Centre “People & Organisation”, die gedurende de volledige week het programma zal bijwonen.

Volgende thema’s komen hierbij aan bod:
 • Kennismaking (Ice-breaker): om de deelnemers meer vertrouwd te maken met elkaar.
 • Teambuilding oefening: om de deelnemers te leren om de principes inzake teamwerk concreet toe te passen op een oefening die zij in groep tot een positief einde dienen te brengen: nl. het oplossen van een complexe opdracht binnen een aantal beperkende randvoorwaarden. Doelstelling van deze oefening is om door ervaringsgericht leren de deelnemers over het eigen functioneren in een team te laten reflecteren. Door de uitdaging die via de oefening aan de groep als geheel en aan ieder groepslid wordt geboden, willen we de deelnemers een spiegel voorhouden van het eigen gedrag. Door een uitgebreide bespreking achteraf, leren de deelnemers het eigen gedrag binnen de groep te positioneren en de sterktes en zwaktes van hun team te onderkennen. Er wordt tijdens deze reflectie actief naar gestreefd de deelnemers de vertaalslag te laten maken naar hun functioneren binnen teams in het kader van hun (professionele) leven.
 • Inzicht in de eigen managementstijl. Tijdens deze sessie zal dieper ingegaan worden op de eigen management- en communicatiestijl (extravert – introvert, intuïtief – rationeel, beslissend – analyserend,…). Om de eigen managementstijl te analyseren wordt een vragenlijst gehanteerd die de deelnemers een zinvol referentiekader biedt. Op basis van de resultaten van de eigen persoonlijkheidsanalyse, worden de deelnemers ertoe aangezet om over de verworven inzichten te reflecteren ten aanzien van hun eigen professioneel functioneren. Tevens biedt het gehanteerde instrument een geschikt kader om te reflecteren over de eigen loopbaanvoorkeur en motivaties naar de toekomst toe. Na een toelichting bij de theoretische achtergrond en basisinzichten van de vragenlijst, ontvangen de deelnemers de resultaten van hun eigen persoonlijkheidsanalyse en worden ze gestimuleerd om in kleine groepjes deze resultaten te vertalen naar hun concrete ervaringswereld.
 • Inzichten in de eigen carrièrewaarden. Tijdens deze sessie worden deelnemers gestimuleerd om actief te reflecteren over de voornaamste drijfveren in hun loopbaan: hun waarden, ambities en specifieke talenten en competenties. Dit moet hen toelaten om in hun verdere loopbaan gericht keuzes te maken die maximaal aansluiten bij datgene wat zij daadwerkelijk belangrijk vinden in hun professionele leven (bv. het relatief belang van waarden zoals vooruitgang boeken, macht of work-life balance). Via een zelf-analyse vragenlijst (carrière-oriëntatie vragenlijst) leren de deelnemers meer over hun belangrijkste carrièrewaarden. Deze worden vervolgens verder bespoken via een gestructureerd “carrière-interview” tussen de deelnemers onderling.

De Clippeleer Inge

Research Associate

Inge De Clippeleer holds a university degree in Pedagogical Sciences from the University of Ghent. She works as a research associate for the competence centre People & Organisation of Vlerick Leuven Gent Management School. Her interests mainly include the topics of self-management, career management, and group dynamics and group decision making. Together with prof. dr. Dirk Buyens, she is responsible for the Centre for Excellence in Career Management. Next to her research and lectures, she is career counsellor for our master students and coach in management development programmes.

Research interests
 • Human resource management
 • Career management
 • Self-management
 • Group Dynamics and group decision making
 • Leadership

‹ Terug naar sessie

Inzichten in de financiële dynamieken van organisaties

Prof. Dr. Wouter De Maeseneire (Zijn curriculum in het kort)

In de sessie ‘Inzichten in de financiële dynamieken’ worden volgende objectieven beoogd: de taal begrijpen van de financiële departementen; inzicht krijgen in de financiële situatie van de eigen onderneming aan de hand van de jaarrekening; inzicht krijgen in de factoren die de winst en cash flow beïnvloeden; de financiering van de onderneming en de invloed van de operationele beslissingen op het financieel resultaat.

Om deze technische materie op een didactisch zinvolle wijze voor te stellen zal het simulatiespel FAST (Finance and Accounting Simulation Tool) gebruikt worden. Stapsgewijs worden de deelnemers ingewijd in de financiële dynamiek van een commerciële onderneming, vanaf het oprichten van een vennootschap, over de investeringen in machines en gebouwen, het aanwerven van personeel, het aankopen van grondstoffen en diensten, tot een eerste volledige productiecyclus. Vervolgens worden de basiscomponenten van de balans en resultatenrekening geduid. In een tweede fase moeten de deelnemers een tweede productiecyclus spelen waarna 3 aspecten gerapporteerd dienen te worden: de kastoestand, de begin- en eindbalans en de resultatenrekening over de tweede productiecyclus. Gaandeweg wordt dieper ingegaan op de onderliggende verbanden en dynamieken.

Wanneer is de Summerschool voor u geslaagd?

Wouter De Maeseneire:

“De Summerschool is voor mij geslaagd indien deelnemers, die voorheen nog nooit geconfronteerd werden met financiële gegevens, na één dag onderdompeling min of meer weten wat de financiële basisprincipes en -concepten betekenen. Zo zullen ze alvast de taal van financiële managers en controllers beter begrijpen. Als ze na die dag zin hebben om zich verder in de materie te verdiepen, kan het voor mij al helemaal niet meer stuk.”

De Maeseneire Wouter

Assistant Professor

Wouter De Maeseneire obtained his Master's degree in Applied Economics magna cum laude from Ghent University, Belgium, in 1999. He joined the Department of Corporate Finance at Ghent University and the Competence Centre Accounting and Finance at the Vlerick Leuven Gent Management School in September 1999. In September 2001, Wouter was awarded with a PhD scholarship from the Fund for Scientific Research-Flanders (Aspirant). In September 2002 he also joined ERIM (Erasmus Research Institute for Management, Rotterdam) as a PhD candidate to carry out his doctoral research. He obtained his PhD from Erasmus University Rotterdam in May 2005. As from October 2005, Wouter serves as an assistant professor in corporate finance at Erasmus University Rotterdam, School of Economics, and as a visiting professor in corporate finance at the Vlerick Leuven Gent Management School. As from October 2009, Wouter serves as an assistant professor in corporate finance at the Vlerick Leuven Gent Management School.

Research interests
 • Real options
 • Corporate finance
 • Initial public offerings
 • Valuation
 • Private equity and venture capital
 • Accounting & finance

‹ Terug naar sessie

Emotioneel intelligent samenwerken in team

Prof. Dr. Herman Van den Broeck (Zijn curriculum in het kort)

Emotionele intelligentie is een begrip dat binnen de managementwereld steeds meer aan belang wint. Door onze snel veranderende omgeving wordt het als manager uiterst belangrijk om naast de rationele intelligentie ook de zogeheten “emotionele intelligentie” verder te ontplooien. Emotionele intelligentie verwijst naar de mate waarin wij effectief kunnen omgaan met de eigen emoties en die van anderen. Het is een zeer ruim begrip dat op zijn minst uit 2 dimensies bestaat, zijnde de intrapersoonlijke intelligentie en de interpersoonlijke intelligentie. De uitdaging als manager bestaat erin het evenwicht tussen de rationele en emotionele vaardigheden te optimaliseren. Beide concepten vormen als het ware een tandem die in interactie leidt tot betere resultaten.

Kenmerkend voor nieuwe organisatievormen is het grote belang dat gehecht wordt aan teams als bouwstenen van het organisatiegebeuren. De nieuwe manager evolueert van stuurman naar teamcoach. Dit vraagt van de manager de nodige competenties om in teamverband te werken en de hefbomen en dysfuncties ervan te onderkennen. In deze sessie behandelen we onder meer de vraag op welke wijze we performante teams kunnen onderscheiden van niet-performante teams. Welke voorwaarden dienen te worden vervuld opdat een team kans heeft op slagen?

Aan de hand van een vragenlijst worden de diverse rollen in het team van trainees geanalyseerd. Deze mapping laat toe blinde vlekken in het team vast te stellen. Vervolgens wordt onderzocht hoe de werking van het team kan bijdragen tot de realisatie van de vooropgestelde objectieven van het team en staan we stil bij de mogelijkheden en beperkingen van teamwerking.

Wat is een goed team?

Herman Van den Broeck:

“We benadrukken dat diversiteit op vlak van competenties in moderne organisaties een must is. Spijtig genoeg vinden we niet overal de maturiteit terug die nodig is om elkaar in dat anders zijn te respecteren. Een goed team heeft verschillende soorten spelers nodig. Eén individu kan niet perfect zijn. Een team wel.”

Van den Broeck Herman

Full Professor

Prof Dr Herman Van den Broeck is Doctor in Pedagogical Sciences and Partner of Vlerick Leuven Gent Management School, where he is part of the Competence Centre People and Organisation. He is professor at the Faculty of Economics and Business Administration of Ghent University. His main interests are cognitive styles, social skills and emotional intelligence.

Research interests
 • People management & leadership
 • Management & organisational behaviour
 • Teamwork
 • Cognitive styles
 • Social skills
 • Leadership
 • Coaching
 • Communication
 • Change management
 • Male / female thinking

‹ Terug naar sessie

Een werkgever die luistert naar zijn mensen

In ons land is Santander Consumer Finance Benelux actief in de wereld van de consumentenkredieten en...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

De 20 rijkste zangers ter wereld

Wie mooi kan zingen, kan met zijn stem niet alleen de harten van het publiek veroveren, maar kan er ...

Bent u op zoek naar digitale marketeers?

OM Collective helpt u graag verder. Ontdek hier alle formules die zij voor u in petto hebben.

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.