TERUG NAAR OVERZICHT

Algemene voorwaarden

 

Toestemming

Als bezoeker of als lid van Vacature.com gaat u akkoord met de onderstaande bepalingen en voorwaarden hetzij door de site te bezoeken, hetzij door de site te gebruiken, hetzij door u te registreren. Vacature.com kan deze voorwaarden altijd wijzigen of amenderen. De gewijzigde versie is van kracht dertig (30) dagen na publicatie ervan op de website.

Registreren

Door u te registreren verklaart u dat de gegevens die u invoert persoonlijke gegevens zijn die correct, nauwkeurig en allerminst bedrieglijk zijn. U beschikt over de wettelijke handelingsbekwaamheid om een overeenkomst zoals deze af te sluiten.

Vacature.com kan op elk ogenblik, om eender welke reden en zonder voorafgaande verwittiging een eind maken aan uw registratie.

De registratie kan bevestigd worden door het versturen van een e-mail.

Alle leden dragen zelf verantwoording voor de gevolgen van het gebruik van deze site.

Vacature.com kan op elk ogenblik en zonder verwittiging de dienst stopzetten. In het geval van conflict met één of meerdere andere leden of met derden, zal Vacature.com gevrijwaard worden van alle aanspraken en schadevergoedingen, actuele en toekomstige, van om het even welke aard ook, voorzienbare en onvoorziene, bekende en onbekende, gekende en ongekende, die voortvloeien uit of in verband staan met het conflict.

Profielgegevens, foto's en andere publieke gegevens

Alle publiek gemaakte gegevens moeten wettelijk en legaal zijn. U erkent deze bepaling uitdrukkelijk en bent zelf aansprakelijk voor de door jouw gepubliceerde gegevens, teksten en beelden, zowel civiel- als strafrechtelijk.

Alle publiek gemaakte gegevens mogen bijgevolg ook geen inbreuk inhouden op auteurs-, octrooi- of merkenrechten, handelsgeheimen of andere eigendoms-, intellectuele-, privacy-, persoonlijkheids- of publiciteitsrechten van een derde partij.

Alle publiek gemaakte gegevens mogen dan ook niet bedrieglijk, bedreigend, eerrovend, lasterlijk of kwellend zijn.

Klachtenprocedure

Van zodra u schadelijke of illegale informatie of andere publieke gegevens op de website opmerkt, verzoeken wij u dit terstond te melden aan reacties@Vacature.com.

Indien de klacht duidelijk gegrond is, zullen de nodige maatregelen definitief en ontegensprekelijk genomen worden (verwijdering van de teksten, beelden, informatie of gegevens).

De klachtenprocedure is in overeenstemming met artikel 14 van de EU-Richtlijn 2000/31/CE met betrekking tot electronic commerce.

Auteursrechten

Alle rechten zijn voorbehouden. Alle teksten, foto's, beelden, tekeningen en grafieken op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. U kan ze afdrukken voor privé-gebruik, maar een bredere verspreiding kan enkel na toestemming van de uitgever.

Wanneer een gebruiker publieke informatie, zoals teksten, foto's, beelden, tekeningen of grafieken invoert, zoals dit bijvoorbeeld het geval is bij profielpagina's, intekeningen, commentaren, omschrijvingen, recensies en dergelijke meer, verleent de gebruiker een ongelimiteerde toelating aan Vacature.com om deze gegevens te verspreiden, te gebruiken, te verwerken, te vertalen en aan te passen.

Aansprakelijkheid

Alle rechten zijn steeds voorbehouden, tenzij in geval van uitdrukkelijke afstand. Vacature.com wijst alle verantwoordelijkheid af en beperkt haar aansprakelijkheid tot het wettelijke minimum wat betreft de inhoud of de aard van de publicaties; of de schade die er uit zou kunnen voortvloeien.

Vacature.com kan niet waarborgen dat de site ononderbroken of foutloos zal functioneren. Vacature.com geeft geen waarborgen m.b.t. de resultaten die zouden kunnen bekomen worden bij het gebruik van deze website, noch de juistheid of de betrouwbaarheid van de informatie die er verkregen wordt. Deze site wordt door Vacature.com ter beschikking gesteld op een "as is" en "as available" basis.

Vacature.com zal niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade voortkomend uit het gebruik van zijn website.

Als gebruiker aanvaardt u ontegensprekelijk de volle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van uw eigen publicaties.

Persoonlijk, normaal en niet commercieel gebruik

U mag deze website niet gebruiken op een manier in strijd met het gewone en normale gebruik van het internet, voor enig onrechtmatig doel of enig doel dat in strijd is met andere in deze tekst bepaalde voorwaarden of nog in strijd met andere waarschuwingen en voorwaarden. U dient de website in al haar onderdelen te gebruiken als een normaal, voorzichtig en redelijk mens.

Waarschuwingen en aanduidingen

U wordt verondersteld alle waarschuwingen en aanduidingen op deze site te lezen en te begrijpen. Indien na een waarschuwing verder gegaan wordt met het gebruik van de site wordt dit beschouwd als een uitdrukkelijke toestemming of instemming.

Andere voorwaarden

Andere voorwaarden voor bepaalde diensten, zoals de gedragscode, waarschuwingen en prijsmededelingen, zijn annexen van onderhavige voorwaarden en vormen er aldus één geheel mee.

Toegang

Het gebruik van gebruikersnamen of logins enerzijds en wachtwoorden of toegangscodes anderzijds valt onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de gebruiker, die zich ertoe verbindt het geheime en vertrouwelijke karakter ervan te bewaren. In geval van diefstal of misbruik van logingegevens zal de gebruiker Vacature.com hiervan terstond en dus zonder aarzelen waarschuwen per e-mail op het adres reacties@Vacature.com met als onderwerp van het bericht "LOGIN".

Gedragscode

Volgende daden zijn bij wet verboden en strafbaar gesteld op Vacature.com:

    * Racisme, xenofobie, negationisme en discriminatie. Hier staan gevangenisstraffen van acht dagen tot een jaar. Racistische uitlatingen doen, homohaat propageren, een nazistisch beeld als foto plaatsen of beledigingen doen aan het adres van vreemdelingen, zijn bijgevolg verboden op Vacature.com.

    * Openbare zedenschennis, publiceren van pornografische afbeeldingen, pedofilie en het publiek aanbieden van prostitutie- of escortdiensten. Het is verboden om pornografische avatars te uploaden of erotische teksten te plaatsen. Humoristische of karikaturale afbeeldingen kunnen hier in sommige gevallen een uitzondering op zijn, zolang het humoristische karakter de bovenhand haalt.

    * Laster, eerroof, stalking, beledigingen, misbruik van de naam of de beeltenis, misbruik van vertrouwen, etc. zijn bij wet verboden en strafbaar gesteld als klachtmisdrijven. Scheldpartijen, grove beledigingen, het misbruiken van andermans naam of foto, lasterlijke en eerrovende praktijken zijn dus ook op Vacature.com verboden.

    * Schending van de intellectuele eigendommen Het is verboden om de openbare orde op de website te storen. Dit houdt in dat spamming, het sturen van ongevraagde reclame via private of publieke berichten, het veelvuldig onrechtmatig herladen van pagina's, flooding of het plaatsen van overdreven lange teksten, enz. vervolgd kan worden.

    * Hacken of poging tot hacken van Vacature.com is absoluut verboden en wordt bestraft. In dit geval halen wij er zonder uitzondering, ook bij minderjarigen, onmiddellijk de politie bij. Hier staat een een gevangenisstraf van drie maanden tot twee jaar en/of een geldboete tot 25.000 Euro op.

Behalve voor wat overtredingen zoals laster en eerroof betreft, welke klachtmisdrijven zijn en dus enkel gerechtelijk kunnen vervolgd worden na een klacht van de benadeelde, kan Vacature.com zelf het initiatief nemen om een einde te stellen aan verboden praktijken. Vacature.com is immers bij wet verplicht om na kennisneming van strafbare feiten, deze te melden aan de gerechtelijke diensten.

Reacties op Vacature.com

Vacature.com geeft zijn lezers de mogelijkheid te reageren op nieuwsberichten, omdat we geloven dat de vrijheid van meningsuiting bijdraagt tot een betere maatschappij.

Hoe u reageert, is aan u, maar er zijn wel spelregels: 

    * De wet mag niet worden overtreden. Zoals de wet van 10 mei 2007 tot aanpassing van het Gerechtelijk Wetboek aan de wetgeving ter bestrijding van discriminatie en tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden of zoals de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd.

    * Er zijn fatsoensregels. Reacties waarin niet fatsoenlijk wordt omgegaan met anderen en andermans mening niet wordt gerespecteerd, worden niet geplaatst.

    * Maak uw reacties niet te lang. Complete boekwerken worden als reactie niet gewaardeerd en ook niet geplaatst. Tevens behoudt de redactie zich het recht voor om dwingend een maximum lengte van de reacties op te leggen.

    * Links naar andere sites dan Vacature.com worden niet getolereerd.

    * Commerciële boodschappen worden niet geplaatst.

    * Reacties die het technisch functioneren van de website zouden kunnen hinderen, worden niet geplaatst.

    * U mag reageren onder uw eigen naam of onder een schuilnaam, maar niet onder iemand anders' naam, niet die van een collega of buurman en ook niet die van een bekend persoon of een politicus.

    * Reacties die ingaan op de redenen voor het plaatsen van een artikel (bijvoorbeeld: "Is dit nu nieuws?"), worden niet geplaatst.

    * Herhalingen van reacties worden niet geplaatst.

    * Nietszeggende reacties (bijvoorbeeld: "Man man man", "Jongens toch" of "Schandalig") zonder onderbouwing worden niet geplaatst.

    * We doen niet kinderachtig over typefouten en vervoegingsfoutjes in andere reacties. Reacties in hoofdletters/kapitalen of in een vreemde taal kunnen we evenmin plaatsen.

    * Bij reacties waarin concreet bedreigingen worden geuit tegen de moderator, personen of groepen personen, kan Vacature.com beslissen aangifte te doen bij de bevoegde instanties.

    * Heeft u toch reacties gezien die niet voldoen aan deze regels? Bij iedere nieuwe reactie staat een knop, waarmee u, als lezer, uw ongenoegen kunt duidelijk maken over de reactie. Wie op deze knop klikt krijgt een nieuw formulier te zien, waarmee aan ons moderatingteam duidelijk kan worden gemaakt dat er naar de mening van de lezer een fout is gemaakt en dat een reactie ten onrechte is geplaatst. Er wordt dan nogmaals naar de reactie gekeken en een beslissing genomen ten aanzien van het alsnog verwijderen van een reactie.

Wie deze huisregels herhaaldelijk aan zijn/haar voeten veegt, zal de mogelijkheid om te reageren ontnomen worden.

De inhoud van de reacties valt onder de verantwoordelijkheid van de inzenders. Het feit dat een mening of visie op maatschappelijke gebeurtenissen wordt gepubliceerd, impliceert niet dat Vacature.com die mening ook deelt of op welke wijze dan ook ondersteunt. Het is voor Vacature.com niet mogelijk in te staan voor het waarheidsgehalte van reacties op artikelen.

 

 

Een werkgever die luistert naar zijn mensen

In ons land is Santander Consumer Finance Benelux actief in de wereld van de consumentenkredieten en...

Word gevonden

Toon jouw profiel aan meer dan 400 werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

De 20 rijkste zangers ter wereld

Wie mooi kan zingen, kan met zijn stem niet alleen de harten van het publiek veroveren, maar kan er ...

 

 

Tijd voor de ideale job

Zoek jobs op jouw maat en maak een job alert aan.

 

 

 

Mis geen enkele tip voor je carrière!

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.