Wedstrijdreglement "Win een welverdiende vakantie"

A. ORGANISATOR

Vacature CV is de organisator van een Wedstrijd die start op maandag 30 maart 2015 om 6 uur en eindigt op zondag 12 april 2015 om 23u59.

Hieronder vind je het reglement dat van toepassing is op deze Wedstrijd.  Lees het aandachtig.  Je registratie of je deelname aan de Wedstrijd impliceert je akkoord met de inhoud van het huidige Wedstrijdreglement.

B. DEELNEMEN

Deelnemen kan enkel als je de leeftijd van 18 jaar bereikt hebt en een officiële woon- of verblijfplaats hebt in België.

Ben je op het ogenblik van je inschrijving nog geen 18 jaar, dan bevestig je ons door je deelname dat je de toestemming hebt bekomen van je ouders of voogd om deel te nemen aan de Wedstrijd.  Als een minderjarige als Winnaar wordt geselecteerd, zal hij in elk geval moeten aantonen dat hij de toestemming van zijn ouders of voogd heeft bekomen om zijn Prijs in ontvangst te kunnen nemen.  Noteer dat door de aard van de Prijs (een reischeque) minderjarige Winnaars mogelijks beperkingen kunnen ondervinden om hun Prijs vrij te gebruiken. Vacature is dan ook niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de deelname van een minderjarige en behoudt zich het recht voor om minderjarigen uit te sluiten van verdere deelname.

Zijn uitgesloten van deelname, de werknemers van Vacature en hun naaste familie, de werknemers van verbonden vennootschappen, filialen, aangestelden die deelnemen aan de organisatie van de Wedstrijd, agenten en verdelers van Vacature, alsook elke andere persoon die een professionele band heeft met de Wedstrijd.

Deelname aan de Wedstrijd is gratis en niet onderworpen aan enige aankoopvoorwaarde voor goederen of diensten.

C. PRIJS

De Prijs omvat een waardecheque van 1.000 euro om een reis te boeken bij een Jetaircenter of een Jetair Premium Partner kantoor.

De reis moet geboekt zijn voor 12 augustus 2015.

De Winnaars moeten op reis vertrekken voor 12 februari 2016.

De Winnaars worden per e-mail op de hoogte gebracht door Vacature.

De Prijs is onderworpen aan de verkoops- en reisvoorwaarden van Jetair nv, Gistelsesteenweg 1, 8400 Oostende.  Vacature is niet de organisator van de gekozen reis, noch is zij op enige wijze als tussenpersoon of bemiddelaar betrokken bij het tot stand komen van de reis.  Vacature aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid aangaande de door Jetair nv verleende diensten of het verloop van de reis, waarvoor de Winnaar zich uitsluitend tot Jetair nv of desgevallend tot de geschillencommissie reizen zal dienen te richten.

Noteer dat de reis die de Winnaar boekt met de gewonnen waardecheque onderworpen kan zijn aan voorwaarden of beperkingen, zoals visumplichten, inreisbeperkingen, veiligheidsmaatregelen, etc… waarvoor Vacature geen enkele garantie geeft en geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt. 

 Het is de Winnaar verboden zijn Prijs door te verkopen of over te dragen.  Elke poging tot overdracht of verkoop van de Prijs leidt automatisch tot de diskwalificatie van de Deelnemer zonder voorafgaande verwittiging.

D. DEELNAME EN WINSTBEPALING

Om in aanmerking te komen voor de Prijs, moet je je online registreren en vervolgens de Wedstrijdvraag correct beantwoorden.  Bij gelijke stand zal als Winnaar aangeduid worden hij die het antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benadert en vervolgens, bij gelijke stand na schiftingsvraag, zal als Winnaar aangeduid worden hij wiens antwoord als eerste geregistreerd werd op de servers van vacature.

De Winnaar wordt ten laatste eind april 2015 bekendgemaakt op de website van Vacature en per rechtstreekse e-mail aan de Winnaar.

Indien de Winnaar zich niet aanmeldt binnen 60 dagen na de bekendmaking of binnen 60 dagen nadat Vacature rechtstreeks met hem contact trachtte op te nemen per e-mail op het door hem bij registratie verstrekte e-mailadres, vervalt zijn Prijs en wordt deze toegekend aan de Deelnemers die als tweede of desgevallend als derde, vierde, etc… eindigde in de eindstand.  In dat geval, en voor zover vacature kan aantonen dat zij het met de registratie overeenstemmende e-mailadres gebruikte voor de kennisgeving, heeft de initiële Winnaar geen enkel verhaal of recht op schadevergoeding ten aanzien van vacature.

De Prijs wordt uitgekeerd aan de Winnaar binnen een termijn van maximaal 60 dagen na het einde van de Wedstrijd. 

Slechts één e-mail adres per persoon mag gebruikt worden en dit dient overeen te komen met de identiteit van de betrokken persoon.  Een tweede inschrijving met dezelfde naam of hetzelfde e-mail adres wordt automatisch uitgesloten van verdere deelname.

Deelnames met onvolledige identiteitsgegevens, onleesbare of onvolledige namen, niet bestaande adressen worden automatisch uitgesloten van verdere deelname.

Vacature behoudt zich het recht voor het correcte verloop van de Wedstrijd te controleren en Deelnemers uit te sluiten indien onregelmatigheden aan het licht komen of feiten die ingaan tegen de geest van de Wedstrijd.

Vacature behoudt zich het recht voor om tussen te komen op de door haar discretionair nodig geachte wijze om elke poging tot fraude tegen te houden of de gevolgen ervan te beperken.

E. GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

Vacature behoudt zich het recht voor om, voorafgaand aan de uitreiking van een Prijs een kopie te vragen van de identiteitskaart en/of het rijbewijs van de Winnaar.  Bij gebrek aan tijdig overmaken hiervan aan Vacature zal de Winnaar geacht worden vrijwillig af te hebben gezien van zijn Prijs.

Vacature behoudt zich het recht voor om bij onbeschikbaarheid van de genoemde Prijs, een vervangende Prijs aan te bieden van dezelfde aard indien mogelijk en in ieder geval van een vergelijkbare waarde.

Vacature is niet aansprakelijk voor problemen van toegang tot zijn website, storingen, niet functioneren van technische toestellen of problemen met computers, telefoonlijnen, kabels, elektronica, software, doorgifte van signalen of verbinding met netwerken die het Deelnemers onmogelijk maken om deel te nemen.

Buiten de gevallen van zware of opzettelijke fout kunnen Vacature, noch haar personeel, noch enige derde waarop zij voor de organisatie van de Wedstrijd beroep gedaan heeft, aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade van welke aard ook die zou ontstaan naar aanleiding van de deelneming aan of van de organisatie van de Wedstrijd, de aanduiding van de Winnaar en het al of niet toewijzen van de Prijs.

F. PRIVACY

De doorgestuurde persoonsgegevens, worden enkel gebruikt in het kader van het correct verloop van deze wedstijd onder de voorwaarden beschreven in dit Wedstrijdreglement en worden niet gebruikt bij de verwerking van de gegevens voor enig ander doeleinde.  Ze worden door Vacature na afloop van de Wedstrijd verwijderd uit haar database, tenzij de Deelnemer in het verleden of tijdens de Wedstrijd expliciet zijn instemming heeft verleend met de verwerking van zijn persoonsgegevens door Vacature onder de voorwaarden van de geldende Privacy policy van Vacature.

Wie aan de Wedstrijd deelneemt, stemt er automatisch mee in dat zijn gegevens en/of foto (voor zover door de deelnemer uit eigen initiatief verstrekt) voor promotiedoeleinden gebruikt kunnen worden door Vacature in het kader van deze actie. De Deelnemer draagt met dat doel aan Vacature op niet-exclusieve wijze en voor de duur van de Wedstrijd zijn naams- en portretrecht en de gebeurlijke auteursrechten over in de ruimst mogelijke zin.

G. BETWISTING

Vacature kan op welk ogenblik ook wijzigingen aanbrengen in het Wedstrijdreglement door het op haar website aan te passen. Indien zulke wijziging plaatsvindt tijdens de looptijd van de Wedstrijd, zullen reeds geregistreerde Deelnemers hiervan per e-mail verwittigd worden.  Bij gebrek aan expliciete terugtrekking van hun deelname zullen zij geacht worden de wijzigingen in het reglement aanvaard te hebben.

Alle betwistingen dienen op straffe van verval binnen de acht dagen nadat de betwisting is ontstaan of op redelijke wijze kon worden vastgesteld, schriftelijk te worden gemeld aan Vacature, Tour & Taxis, Havenlaan 86C B101, 1000 Brussel tegen wiens beslissingen geen verhaal bestaat.

Alle beslissingen van Vacature in het kader van deze Wedstrijd zijn definitief, onherroepelijk en bindend. Tegen deze beslissingen staan geen beroep open.

Wanneer een van de bepalingen van dit wedstrijdreglement nietig of ongeldig beschouwd zou worden, blijven de andere bepalingen van dit wedstrijdreglement onverkort gelden.

Huidig Wedstrijdreglement, alsook het verloop van de Wedstrijd zelf is onderworpen aan de Belgische wetgeving.

De hoven en rechtbanken van Brussel, inclusief de vredegerechten bevoegd voor het grondgebied van Brussel Stad, zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van betwistingen omtrent de totstandkoming, de geldigheid, de uitvoering, de naleving en de interpretatie van huidig Wedstrijdreglement.