De 50 grootste werkgevers bij de federale overheid

De federale overheid is een grote werkgever in ons land. Dat blijkt uit de cijfers van pdata.be, de databank die de personeelsstatistieken van de federale overheid bijhoudt.

Eind juni van dit jaar werkte er 78.088 ambtenaren aan de federale overheid, goed voor 69.383 voltijdse equivalenten. Nog eens 57.763 personen werken voor een van de zogenoemde 'speciale korpsen', zoals de federale politie, het leger of de rechterlijke macht.

De grootste werkgever is het leger, goed voor 31.226 werknemers. Het grootste gedeelte onder hen, bijna 20.000, zitten in de landcomponent.

Van enkele federale overheidsinstellingen zijn er geen cijfers beschikbaar bij pdata. Het gaat onder andere om het Nationaal Orkest van België, het Paleis voor Schone Kunsten en de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij.

De top-50 van grootste federale overheidsinstellingen

  Instelling Aantal
personeels-
leden
1 Militair personeel 31.226
2 FOD Financiën 25.410
3 Federale politie 14.445
4 Gerechtelijke macht 11.523
5 FOD Justitie (Strafinrichtingen) 10.035
6 FOD Justitie (Griffies en parketten) 8.459
7 FOD Binnenlandse Zaken 5.443
8 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 4.924
9 FOD Justitie (Magistratuur) 2.591
10 FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 2.223
11 Rijkdienst voor Pensioenen 1.997
12 Ministerie van Landsverdediging 1.841
13 FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 1.812
14 FOD Justitie (Hoofdbestuur) 1.683
15 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 1.406
16 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 1.362
17 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 1.324
18 FOD Mobiliteit en Vervoer 1.302
19 Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 1.272
20 Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers 1.256
21 FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 1.237
22 FOD Justitie (Justitiehuizen) 1.214
23 FOD Sociale Zekerheid 1.150
24 Regie der Gebouwen 1.037
25 FOD Financiën fedorest 1.031
26 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers 957
27 Rijksdienst voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen 756
28 Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen 653
29 Raad van State 505
30 FOD Personeel en Organisatie 481
31 Pensioendienst voor de overheidssector 476
32 Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten 423
33 Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 395
34 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten 356
35 Koninklijke Musea van Kunst en Geschiedenis 321
36 Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 297
37 Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap 296
38 POD Wetenschapsbeleid 294
39 Koninklijke Bibliotheek van België 291
40 Algemeen Rijksarchief en Rijksarchieven in de Provinciën 286
41 Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie 285
42 Fonds voor de Beroepsziekten 267
43 Koninklijk Museum voor Midden-Afrika 252
44 Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België 246
45 Fonds voor Arbeidsongevallen 239
46 Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid 238
47 Nationaal Geografisch Instituut 219
48 Raad van State (Magistratuur) 195
49 Koninklijk Meteorologisch Instituut van België 187
50 POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie 183

Bron: pdata.be. Alle getallen op basis van situatie op 30 juni 2013.