Gewaarborgd loon: hoe, wat en waarom?

In 2014 was er nog sprake van, maar halfweg 2015 werd het voorstel helemaal van tafel geveegd: de tweede maand gewaarborgd loon bij ziekte komt er niet. De regering-Michel wilde die maatregel invoeren om zo zelf te besparen bij het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeit (RIZIV) en om de werkgevers ertoe aan te sporen meer in te zetten op de preventie van ziekteverzuim, omdat ze anders zelf voor de kosten zouden moeten opdraaien. Daarbij zou ineens het statuut voor arbeider en bediende gelijkgetrokken worden: ongeacht het statuut zou iedereen twee maanden gewaarborgd loon krijgen.

 

De voorgestelde maatregel stuitte op enorm protest van de werkgevers. Het RIZIV zou dan wel 354 miljoen euro besparen, volgens berekeningen van werkgeversorganisaties zouden de kosten voor de werkgevers oplopen tot bijna 1 miljard euro. In eerste instantie werd de maatregel dan ook uitgesteld, maar uiteindelijk komt hij er helemaal niet.

 

Wat is gewaarborgd loon bij ziekte?

Heel simpel uitgelegd is het als volgt: stel dat je plots ziek valt en je kan niet meer werken. Ben je bediende, dan betaalt je werkgever je loon van de eerste maand volledig uit. Een arbeider krijgt twee weken loon uitbetaald. Als je langer ziek bent dan die ene maand of twee weken, springt het RIZIV bij.

 

Arbeiders

Het gewaarborgd loon voor arbeiders ziet er schematisch zo uit:

  • 1-7 dagen ziek: 100% gewaarborgd loon door werkgever
  • 8-14 dagen ziek: 85,88% gewaarborgd loon door werkgever
  • 15-30 dagen ziek: 25,88% gewaarborgd loon door werkgever + 60% door het RIZIV

 

Uiteraard zijn daar wel enkele voorwaarden aan verbonden. Zo moet een arbeider minstens één maand ononderbroken in dienst zijn van de onderneming als hij aanspraak wil maken op gewaarborgd loon. Maar, en nu wordt het wat gecompliceerder, als de arbeider die maand anciënniteit bereikt tijdens zijn ziekteperiode, dan kan hij toch nog aankloppen bij de werkgever om de resterende dagen van de eerste maand gewaarborgd loon uitbetaald te krijgen.

 

Bijvoorbeeld: een arbeider is 22 dagen aan het werk bij een onderneming en wordt ziek. De eerste acht dagen van zijn ziekteperiode krijgt hij geen gewaarborgd loon, vanaf de negende dag wel omdat hij dan een maand in dienst is bij de onderneming.

 

Bedienden

Bij bedienden wordt er een onderscheid gemaakt tussen enerzijds bedienden die in dienst zijn voor onbepaalde tijd of voor een bepaalde tijd van minstens drie maanden, en anderzijds bedienden die voor een bepaalde tijd van minder dan drie maanden in dienst zijn. De bedienden in de eerste categorie krijgen gewoon een maand lang hun loon uitbetaald van hun werkgever. De bedienden in de tweede categorie worden bekeken als arbeider. Zij zullen ook maar twee weken gewaarborgd loon krijgen van de werkgever als ze een maand anciënniteit in de onderneming kunnen voorleggen.

 

Schematisch ziet dat er zo uit:

Bedienden met een contract van onbepaalde duur of een bepaalde duur van minstens drie maanden:

  • 1-30 dagen ziek: 100% gewaarborgd loon werkgever

 

Bedienden met een contract van minder dan drie maanden:

  • 1-7 dagen ziek: 100% gewaarborgd loon door werkgever
  • 8-14 dagen ziek: 86,93% gewaarborgd loon door werkgever
  • 15-30 dagen ziek: 26,93% gewaarborgd loon door werkgever + 60% door het RIZIV

 

Hervallen

Als een werknemer gedurende verschillende periodes na elkaar ziek is, zonder onderbreking (bijvoorbeeld een ziekte gevolgd door een auto-ongeval), wordt dit beschouwd als één periode. De werkgever moet dus niet twee maal gewaarborgd loon voorzien.

 

Als de werknemer tussen twee ziekteperiodes wel is komen werken, spreekt men van hervalling. Als hij hervalt binnen de 14 dagen na het einde van de eerste ziekteperiode, is de werkgever in principe geen gewaarborgd loon verschuldigd. Uiteraard krijgt de werknemer nog gewaarborgd loon als hij tijdens de eerste ziekteperiode niet alles heeft gebruikt.

 

Bijvoorbeeld: een bediende met een contract van onbepaalde duur is 20 dagen ziek. Hij krijgt dus 20 dagen gewaarborgd loon. Daarna komt hij weer werken maar twee dagen later wordt hij opnieuw ziek. Dan heeft de bediende nog recht op de tien resterende dagen gewaarborgd loon die hij tijdens zijn eerste ziekteperiode niet heeft opgebruikt.

 

Uitzonderingen

Tot slot zijn er ook nog enkele uitzonderingen, gevallen waarin het gewaarborgd loon niet verschuldigd is:

  • Wanneer de werknemer een ongeval heeft opgelopen tijdens een sportcompetitie of -exhibitie waarvoor de organisator toegangsgeld heeft ontvangen en waarvoor de deelnemers beloond werden in eender welke vorm dan ook.
  • Wanneer de ziekteperiode te wijten is aan een zware fout die de werknemer heeft begaan.

 

Voor meer informatie over gewaarborgd loon kan je hier terecht.

 

Lees ook:

 

 

Bron: demorgen.be en FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.