Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Zijn geschenkcheques echt voordelig?

Geschenkcheques van de werkgever zijn meestal welkom. Maar zijn ze echt voordelig? In hoeverre kunnen werknemers van de fiscale en de sociale vrijstelling genieten?

Samenvatting


-De fiscus aanvaardt dat de werkgever zijn werknemers ter gelegenheid van één of meer feesten of jaarlijkse gebeurtenissen, zoals Kerstmis, Nieuwjaar of het feest van Sinterklaas een geschenkcheque toekent met een maximale waarde van 35 euro, met dien verstande dat een aanvullend bedrag van maximaal 35 euro per jaar mag worden toegekend voor elk kind ten laste van de werknemer, wanneer de toekenning geschiedt ter gelegenheid van het sinterklaasfeest of van een ander feest dat hetzelfde sociaal oogmerk nastreeft.
Mits deze grenzen worden gerespecteerd, is het toegekend voordeel vrij van belastingen in hoofde van de werknemer-begunstigde én aftrekbaar als beroepskost voor de werkgever.


-De R.S.Z. hanteert echter andere maatstaven: het bedrag van de geschenkcheque mag per jaar en per werknemer 24,79 euro niet overschrijden, vermeerderd met 24,79 euro voor elk kind ten laste.
Om dus zowel van de fiscale als de sociale vrijstelling te kunnen genieten, is het belangrijk dat de waarde van de geschenkcheques beperkt wordt tot 24,79 euro per jaar per werknemer, eventueel te vermeerderen met 24,79 euro voor elk kind ten laste.

Als deze grens wordt nageleefd, naast enkele andere formele voorwaarden, is het voordeel van de geschenkcheque vrij van belasting en RSZ in hoofde van de werknemer-begunstigde en bovendien vrij van patronale RSZ en aftrekbaar als beroepskost voor de werkgever.


Bespreking


Met het eindejaar dat nadert met rasse schreden, is het goed om de regels inzake toekenning van geschenkcheques even in herinnering te brengen.
Daarbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen de fiscale en de sociale regelgeving, omdat fiscus en R.S.Z. niet geheel op dezelfde lijn zitten.


Fiscale regelgeving


1. Aspect personenbelasting:


Een geschenkcheque van geringe waarde is een vrijgesteld sociaal voordeel bij de werknemer ten belope van 50 euro, ongeacht de bestemming, de benaming, het feest of de gelegenheid waarvoor de cheques zijn toegekend (cfr. artikel 38, 1e lid, 11° WIB juncto Com. IB nr.38/25).

In de fiscale Circulaire nr. Ci.RH.242/554.090 (AOIF 28/2002) dd. 16.12.2002 wordt echter uitdrukkelijk gesteld dat, als de voorwaarden voor aftrekbaarheid als beroepskost zijn vervuld (zie hieronder), dat het voordeel dan ook vrij van belastingen is in hoofde van de begunstigde.


2. Aspect vennootschapsbelasting:


De bedragen uit hoofde van geschenkcheques zijn aftrekbaar als beroepskost in hoofde van de werkgever.


Voorwaarden:


-alle personeelsleden moeten hetzelfde voordeel verkrijgen;
-de toekenning moet gebeuren ter gelegendheid van één of meer feesten of jaarlijkse gebeurtenissen, zoals Kerstmis, Nieuwjaar, het feest van Sinterklaas, een in een bepaalde ondernemingssector gebruikelijk patroonsfeest (zoals Sint-Elooi of Sinte-Barbara), een verjaardag, enz.;
-het totaal bedrag dat wordt toegekend mag niet meer bedragen dan 35 euro per jaar en per werknemer, met dien verstande dat ter gelegenheid van het sinterklaasfeest of van een ander feest dat hetzelfde sociaal oogmerk nastreeft, een aanvullend bedrag van maximaal 35 euro per jaar mag worden toegekend voor elk kind ten laste van de werknemer (*)
-de cheques mogen enkel worden ingeruild bij ondernemingen die daarover vooraf een akkoord hebben gesloten met de uitgevers van die cheques;
-de cheques moeten een beperkte looptijd hebben;
-de cheques mogen noch geheel, noch gedeeltelijk, in speciën worden uitbetaald aan de begunstigde.(*) Indien de waarde van de geschenkcheques deze grenzen overschrijdt, is het voordeel niet meer aftrekbaar.


Sociale regelgeving

Zijn geen loon de geschenkcheques die aan de volgende voorwaarden voldoen:

-ze overschrijden per jaar en per werknemer niet een totaal bedrag van 24,79 euro, eventueel te vermeerderen met 24,79 euro per jaar(*) voor elk kind ten laste (¨**) van deze werknemer;
-ze worden toegekend ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar;
-ze mogen enkel worden ingeruild bij ondernemingen die daarover vooraf een akkoord hebben gesloten met de uitgevers van die cheques;
-ze moeten een looptijd hebben die beperkt is tot één jaar vanaf de datum van de overhandiging aan de werknemer;
-ze mogen noch geheel, noch gedeeltelijk, in speciën worden uitbetaald aan de begunstigde.


(*) Indien de waarde van de geschenkcheques deze grenzen overschrijdt, zijn socialezekerheidsbijdragen verschuldigd op de totale waarde ervan.

(**) Voor de toepassing van deze regel neemt men aan dat het kind ten laste van de werknemer is, indien de werknemer voor dat kind rechthebbende of bijslagtrekkende van de wettelijke kinderbijslag is.