Welke maatregelen moeten bedrijven nemen tegen burn-outs?

"Sinds kort zijn bedrijven wettelijk verplicht om maatregelen te nemen om burn-outs bij het personeel te vermijden. Wat betekent dit concreet? Wat zijn mijn rechten als er bij mij een burn-out wordt vastgesteld?"
Het antwoord van Karin Buelens, SD Worx

Anti-pestwetgeving uitgebreid

Sinds 1 september 2014 is de zogenaamde antipestwetgeving uitgebreid. Voordien lag het accent voornamelijk op de preventie van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag, nu ligt het accent op ALLE psychosociale risico's, dus ook bv. stress, burn-out …

Welke maatregelen moet de werkgever nemen?

Bij het opstellen van het globale preventiebeleid moet de werkgever dus rekening houden met alle psychosociale risico's, burn-out is daar één van.

De werkgever gebruikt de risicoanalyse, die voor de onderneming de verschillende risicofactoren zal evalueren. De resultaten van die analyse en de te nemen preventiemaatregelen worden opgenomen in het globaal preventieplan. De risicoanalyse is een middel om preventiemaatregelen te kunnen nemen om de risico's te beheersen.

De maatregelen die binnen de onderneming moeten genomen worden zijn de:

  • primaire preventiemaatregelen (deze schakelen het gevaar uit)
  • secundaire preventiemaatregelen (voorkomen schade wanneer het gevaar niet kan uitgeschakeld worden)
  • tertiaire preventiemaatregelen (beperken de schade wanneer ze niet kan voorkomen worden)

Wat kan de werknemer doen?

Een werknemer die vreest een burn-out te krijgen, kan de interventie vragen van de preventieadviseur of van de vertrouwenspersoon om te zoeken  naar een oplossing via de informele weg (gesprekken, interventie bij een andere persoon van de onderneming …).

Daarnaast bestaat er ook een formele procedure. Het verloop van de formele psychosociale interventie is gebaseerd op de vroegere procedure voor de behandeling van de 'met redenen omklede klachten'.

Een werknemer kan schriftelijk aan de werkgever vragen om passende preventiemaatregelen te nemen. Hij dient dit verzoek in bij de preventieadviseur. De preventieadviseur zal in bepaalde gevallen een risicoanalyse uitvoeren van de werksituatie van de verzoeker, en bezorgt de werkgever een advies over de specifieke arbeidssituatie waarin, volgens de werknemer, een gevaar schuilt. Dit advies zal de werkgever helpen om passende preventiemaatregelen te treffen.