Welke beroepskosten kan ik doorrekenen aan mijn werkgever?

"Wat kan ik allemaal op een onkostennota zetten? Zijn daar wettelijke regels voor of hangt dit af van de goodwill van mijn werkgever?"
Het antwoord van Geert Vermeir, SD Worx

De arbeidsovereenkomstenwet verplicht je werkgever om je te laten werken op de wijze, tijd en plaats zoals is overeengekomen. De wet voegt daar aan toe dat hij je daartoe “de voor de uitvoering van het werk nodige hulp, hulpmiddelen en materialen ter beschikking moet stellen” (artikel 20, 1°). 

Over een kostenvergoeding wordt niet uitdrukkelijk gesproken. Toch wordt deze bepaling vaak beschouwd als wettelijke bron voor een verplichting tot terugbetaling van beroepskosten. De werkgever biedt je niet de nodige hulpmiddelen, maar betaalt je wel de kosten terug die je zelf maakt om te kunnen werken. Dat heet dan professionele kosten, of ‘kosten eigen aan de werkgever’. Er is geen volledige, sluitende lijst met kosten die hiervoor in aanmerking komen. Algemeen gaat het over allerlei uitgaven die eigenlijk ten laste van de werkgever vallen, omdat ze veroorzaakt worden door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst: de kost van professionele verplaatsingen, de aanschaf van arbeidsgereedschap, bureaukosten voor huisarbeiders en telewerkers …

De wet bepaalt echter ook dat werkgever en werknemer een afspraak kunnen maken over het ter beschikking stellen van hulpmiddelen (en dus ook over de kostenvergoeding). Zo kan bijvoorbeeld in een collectieve of individuele arbeidsovereenkomst, in het arbeidsreglement of in een onkostenpolicy bepaald worden welke kosten als professioneel beschouwd worden, en hoe ze terugbetaald worden. Als er geen enkele afspraak is, zal het gezond verstand moeten bepalen of je een bepaalde kost kan doorrekenen. Maar een echt wettelijke verplichting is er dus niet.

Een belangrijk element in de hele discussie is de houding van de RSZ en de fiscus. Die kijken erop toe dat een kostenvergoeding echt wel een terugbetaling van reëel gemaakte kosten in uitvoering van de arbeidsovereenkomst is.  Slechts dan zullen er immers geen sociale zekerheidsbijdragen en belastingen verschuldigd zijn.

In samenwerking met SD Worx