Welk loon krijg je voor een feestdag?

"Wat als ik moet werken op een feestdag? Krijg ik dan hetzelfde loon uitbetaald of heb ik recht op iets extra?"
Het antwoord van Chantal Vekemans, SD Worx

Je baas is verplicht om het normale loon te betalen voor de feestdagen of vervangingsdagen:

  • als er normaal gezien zou gewerkt worden op die dag
  • behalve als je ongerechtvaardigd afwezig bent op de gewone werkdag vóór of na de feestdag.

Feestdag valt samen met een afwezigheidsdag

Afhankelijk van de reden van de afwezigheid zal de algemene regel al dan niet van toepassing zijn. Hieronder vind je een overzicht van de meest voorkomende afwezigheden, met daarbij onder welke voorwaarden er loon verschuldigd is.

Als de feestdag samenvalt met ...

dan is de betaling van de feestdag ...

vakantie

steeds verschuldigd

ziekte, ongeval, arbeidsongeval, moederschaprust

slechts verschuldigd in hoeverre de feestdag valt binnen de 30 dagen volgend op de aanvang van de afwezigheid

educatief verlof, klein verlet, afwezigheid om dwingende familiale redenen

slechts verschuldigd inzoverre de feestdag valt binnen de 14 dagen volgend op de aanvang van de afwezigheid

voltijds tijdkrediet, toegestane afwezigheid

niet verschuldigd.

 

Er is een specifieke regeling voorzien voor feestdagen die vallen in een periode van tijdelijke werkloosheid (technische stoornis, slecht weer of gebrek aan werk wegens economische oorzaken).

Nabetaling van een feestdag als je niet meer in dienst bent

Werk je niet meer bij de onderneming, dan is de werkgever toch nog verplicht om loon te betalen voor de feestdag die valt binnen een bepaalde periode na het einde van de arbeidsovereenkomst.

Vervangende feestdagen nemen, ook in het kader van de nabetaling, het karakter aan van de feestdag die ze vervangen.

Voorwaarden voor het betalen van een nabetaalde feestdag wanneer je uit dienst bent:

1. De verplichting tot betaling van een feestdag geldt bij elke beëindiging van de arbeidsovereenkomst, behalve:

  • wanneer de werkgever de werknemer ontslaat om een dringende reden;
  • wanneer de werknemer zelf ontslag neemt, tenzij het gaat om een ontslag wegens een dringende reden in hoofde van de werkgever.

2. De werknemer mag op deze feestdag nog niet bij een andere werkgever tewerkgesteld zijn.

3. Voorwaarde in functie van de periode dat de werknemer in dienst is van de onderneming, zonder onderbreking die aan hem moet toegeschreven worden:

Bij een tewerkstelling van…en de feestdag valt binnen de  … dagen na het einde van de arbeidsovereenkomst dan betaalt de werkgever …

maximum 14 dagen

/

/

15 dagen tot 1 maand

14 kalenderdagen

één betaalde feestdag

meer dan 1 maand

30 kalenderdagen

alle betaalde feestdagen

Welk loon krijg je voor een feestdag?

Het verschuldigde loon staat in verhouding tot de arbeidsuren die gedurende die dag normaal zouden gepresteerd zijn, indien deze dag een werkdag was geweest. Met loon wordt tevens bedoeld de premies en voordelen in natura (opgelet: premies en andere voordelen die op het einde van het jaar worden betaald, worden niet meegerekend).

De feestdagenreglementering bepaalt de berekeningswijze naargelang de wijze van betaling: uurloon, fooien, vast dag-, week- of maandloon, commissieloon, prestatieloon, stuk- of taakloon

Het loon voor een feestdag is onderworpen aan RSZ en normale voorheffing.