Wat als je door de sneeuw niet op het werk raakt?

"Wat moet ik doen als ik door het slechte weer niet of met vertraging op het werk raak? Word ik dan betaald of moet ik verlof nemen?"
Het antwoord van SD Worx

Een werknemer die niet of te laat op het werk aankomt door bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden of door een onvoorziene treinstaking én hierbij aan een aantal voorwaarden voldoet, heeft recht op een volledig dagloon.

Voorwaarden

  • sneeuwDe werknemer moet zich normaal naar zijn werk begeven. Deze voorwaarde impliceert dat de werknemer op het werk aanwezig moest zijn, dat het voor hem een normale arbeidsdag is. Een werknemer die zich in een bui van verstrooidheid op het werk aanbiedt, terwijl hij vooraf en reglementair werd verwittigd van zijn tijdelijke werkloosheid, voldoet niet aan deze voorwaarde.
  • De werknemer moet arbeidsgeschikt zijn op het ogenblik dat hij zich naar het werk begeeft. De werknemer moet lichamelijk en geestelijk bekwaam zijn om zijn normale arbeid te verrichten. De arbeidsgeschiktheid moet bestaan op het ogenblik dat hij thuis vertrekt.
  • De oorzaak van de vertraging of afwezigheid overkomt de werknemer op de weg naar het werk.
  • De oorzaak van de vertraging of afwezigheid is onafhankelijk van de wil van de werknemer. De werknemer moet al het mogelijke doen om het werk tijdig te bereiken. Er moet dan ook worden nagegaan of de werknemer voldoende inspanningen heeft geleverd, rekening houdend met alle omstandigheden en voorwaarden.

Voorbeelden

Als een werknemer niet of niet tijdig op het werk raakt omwille van plotse hevige sneeuwval of onverwachte vrieskou, dan kan hij eventueel toch nog aanspraak maken op gewaarborgd dagloon. In het geval de sneeuwval of vrieskou onverwacht is en de werknemer overvalt op de weg naar het werk, wordt het gewaarborgd dagloon doorgaans probleemloos uitgekeerd.

De situatie is anders wanneer de hevige sneeuwval vooraf aangekondigd was in de media. De werknemer wordt dan geacht hiervan op de hoogte te zijn. Hij wordt dan ook verondersteld de nodige maatregelen te treffen om tijdig op het werk te geraken. Bijvoorbeeld door op een vroeger tijdstip te vertrekken, door met winterbanden te rijden, door met de trein naar het werk te komen, ... Als de werknemer ondanks al zijn voorzorgsmaatregelen te laat of niet op het werk raakt, dan kan hij toch nog een gewaarborgd loon krijgen voor de verloren uren. Het is aan hem om aan te tonen voldoende inspanningen te hebben geleverd.

  • Als de werknemer bijvoorbeeld de eerste sneeuwdag – ondanks zijn inspanningen – niet of niet tijdig op het werk raakt, kan hij voor die ‘verloren’ uren toch loon krijgen. ’s Anderendaags zal hij hiervoor echter niet meer vergoed worden, omdat hij dan voldoende tijd heeft gehad om structurele maatregelen te nemen om tijdig op het werk te raken.
  • Een ander voorbeeld: de radio kondigt aan dat de sneeuwval één uur extra file veroorzaakt voor de automobilisten. Als de werknemer daaruit besluit om niet naar het werk te komen, dan heeft hij niet de inspanningen gedaan die redelijkerwijze van hem konden verwacht worden, en zal de werkgever hem geen gewaarborgd dagloon verschuldigd zijn. Dan moet hij verlof nemen voor die dag.

Mag je 's avonds vroeger vertrekken om files te vermijden?

Een werknemer heeft recht op gewaarborgd dagloon als hij het werk niet kan voortzetten wegens een oorzaak onafhankelijk van zijn wil (overmacht).

Strikt juridisch zijn bijvoorbeeld wegblokkades of hevige sneeuwval geen overmacht: het is immers niet onmogelijk om verder te werken. In principe is er dan ook géén loon verschuldigd en mag je dus 's avonds niet vroeger vertrekken.

i.s.m SD Worx