Wat als een feestdag in het weekend valt?

Wanneer een feestdag op een zondag of een andere inactiviteitsdag valt, dan wordt die vervangen door een dag waarop er normaal gewerkt wordt.

Deze vervangingsdagen moeten worden vastgelegd en bekend gemaakt worden vóór 15 december 2011. De lijst met vervangingsdagen moet op een voor het personeel zichtbare plaats worden uitgehangen. Een kopie van de lijst moet aan het arbeidsreglement worden gehecht.

Voorbeeld

In een bepaalde onderneming werken de voltijdse werknemers steeds van maandag tot vrijdag. Zaterdag is dan een normale inactiviteitsdag. De feestdag van 21 juli valt in het jaar 2012 op een zaterdag. In deze onderneming zal die feestdag dus moeten worden vervangen.

Binnen eenzelfde onderneming kunnen voltijdse werknemers tewerkgesteld zijn volgens verschillende arbeidsregimes. In zo'n gevallen is het mogelijk dat de vastgelegde activiteits- en inactiviteitsdagen verschillen van afdeling tot afdeling of zelfs van werknemer tot werknemer. De gekozen vervangingsdagen zijn hiervan dan mee afhankelijk.

Bijvoorbeeld: in een onderneming kent men twee verschillende arbeidsregimes voor voltijdse werknemers. Zo wordt er in afdeling A gewerkt van maandag tot vrijdag, en in afdeling B van dinsdag tot zaterdag. Paasmaandag valt voor afdeling A op een gewone activiteitsdag en kan dus normaal opgenomen worden. In afdeling B valt Paasmaandag op een inactiviteitsdag. Voor deze werknemers moet de feestdag vervangen worden door een andere activiteitsdag.

Wie legt die vervangde feestdag vast?

Het bepalen en vastleggen van de vervangende feestdagen kan op verschillende niveaus gebeuren:
- beslissing van het paritair comité, algemeen verbindend verklaard bij KB
- beslissing van de ondernemingsraad
- akkoord tussen werkgever en syndicale afvaardiging
- akkoord tussen werkgever en een groep van werknemers
- individueel akkoord tussen werkgever en werknemer

Indien de vervangende feestdagen niet worden vastgelegd op één van deze vermelde niveaus, dan verschuift de feestdag automatisch naar de eerstvolgende gewone activiteitsdag binnen de onderneming.

Bijvoobeeld: Allerheiligen valt in 2012 op zondag 1 november. Als er geen vervangende feestdag wordt vastgelegd, dan wordt deze feestdag automatisch verschoven naar maandag  2 november.