Wanneer mag je je vakantie opnemen?

Je verlof leg je vast in samenspraak met je werkgever, al zet de wet wel enkele lijnen uit waaraan jullie zich moeten houden.

Binnen de 12 maanden

Een werknemer moet zijn vakantie nemen binnen de 12 maanden die volgen op het einde van het vakantiedienstjaar. Dit houdt in dat geen vakantiedagen kunnen worden overgeheveld naar het volgende jaar.

Dagen die de werknemer niet heeft kunnen of willen opnemen, om wat voor reden dan ook, is hij onherroepelijk kwijt. Bij betwisting moet de werkgever wel kunnen bewijzen dat hij het recht van de werknemer om zijn vakantie te nemen, niet verhinderd heeft.

Als de bediende zijn vakantie niet kan opnemen vóór 31 december wegens een schorsing van de arbeidsovereenkomst (vb. door langdurige ziekte), is de werkgever verplicht om het resterende vakantiegeld (d.i. het enkel vakantiegeld en ook dubbel vakantiegeld indien dit nog niet werd uitbetaald) uit te betalen. Het RIZIV zal daarbij wel geen ziekte-uitkeringen toekennen voor de dagen die dan gedekt worden door het vakantiegeld.

Collectief verlof

Vakantiedagen kunnen ook collectief worden vastgelegd. Dit gebeurt in een sectorale overeenkomst, die ten laatste op 31 december van het vakantiedienstjaar moet worden gesloten.

Verder kan er op ondernemingsvlak ook een collectieve vakantieperiode worden overeengekomen. Een werkgever kan deze collectieve vakantieperiode niet eenzijdig invoeren. De sluitingsperiode moet worden bepaald met de ondernemingsraad. Als dit niet mogelijk is, wordt er een regeling getroffen tussen de werkgever en de syndicale afvaardiging. Is er ook geen syndicale afvaardiging, dan moet er een akkoord zijn met alle werknemers. Bij gebrek aan een beslissing, wordt er een individueel akkoord gesloten tussen werkgever en werknemer. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door opname van een bepaling in het arbeidsreglement.

Individuele vakantie

Ook de individuele vakantie moet vastgesteld worden in gemeenschappelijk overleg tussen werkgever en werknemer.

Hierbij spelen o.a. volgende regels:

1. Aan gezinshoofden wordt de vakantie bij voorkeur toegekend tijdens de schoolvakantie.

2. Aan de werknemer moet een ononderbroken vakantieperiode van 2 weken tussen 1 mei en 31 oktober worden gewaarborgd (3 weken voor jongeren beneden 18 jaar) tenzij de werknemer hiervan afziet . Er moet in elk geval een ononderbroken vakantieperiode van 1 week worden gegarandeerd. Deze 1 week is wettelijk verplicht en daar kan de werknemer niet van afwijken.

3. Buiten deze 'hoofdvakantie' moeten de toekenningsmodaliteiten van die aard zijn dat de globale aan de productie bestede tijd maximaal wordt gevrijwaard. Indien mogelijk moeten deze vakantiedagen opgenomen worden tijdens periodes van afnemende activiteit of naar aanleiding van gewestelijke, plaatselijke of andere feestdagen.

Lees meer hierover in ons dossier over vakantierecht en -duur.

I.s.m. SD Worx