Tijdskrediet: wat verandert er in 2012?

De begroting voor 2012 bevat een aantal belangrijke wijzigingen voor de regels op arbeid. Als de voorstellen van Di Rupo & co de stemming in de Kamer overleven zal vooral het tijdskrediet anders geregeld worden.

Tijdskrediet is een systeem dat heel wat mensen interesseert en aanbelangt. Minder gaan werken kan erg handig of zelfs noodzakelijk zijn in periodes waarin je bijvoorbeeld meer tijd aan je gezin wil spenderen.

Let wel: al deze beslissingen en veranderingen moeten nog gestemd worden in het parlement. Ze zijn dus momenteel nog helemaal niet van kracht.

Tijdskrediet versie 2012

Het wetgevend en regelgevend kader zullen aangepast worden om de volgende maatregelen te kunnen uitvoeren:

  • Het gewone niet-gemotiveerde tijdskrediet met uitkering zal beperkt worden tot het equivalent van een jaar voltijds (hetzij een jaar voltijds, twee jaar halftijds of vijf jaar aan 1/5de)
  • Het huidige systeem van 1/5de tijdskrediet wordt afgeschaft.
  • Enkel wie een carrière van minstens vijf jaar heeft en twee jaar anciënniteit in het bedrijf heeft zal nog toegang kunnen krijgen tot dit gewone tijdskrediet en tot de bijhorende toelage.
  • De mogelijkheden om het gewone niet-gemotiveerde tijdskrediet uit te breiden via een collectieve arbeidsovereenkomst worden afgeschaft. Voor de uitbreidingsmogelijkheden van zonder motivering en zonder uitkering worden de sociale partners opgeroepen om te beslissen om dit systeem af te schaffen.
  • De mogelijkheden van gemotiveerd tijdkrediet worden beperkt tot een duur van maximum drie jaar over de gehele carrière en dit ongeacht het regime (voltijds of deeltijds). De voorwaarden van anciënniteit voor het gemotiveerde tijdskrediet worden behouden zoals ze nu zijn.
  • De lijst met motiveringen voor tijdskrediet zal herbekeken worden, maar er zal op gelet worden dat er niet geraakt wordt aan de rechten van de werknemers die vrijwillig tijd willen opnemen om voor een ziek kind te zorgen. Men zal erin voorzien om de duur van het tijdskrediet volgens de motivering te laten variëren, eventueel te spreiden (halftijds en 1/5) en de periodes van het opgenomen tijdskrediet beter te verdelen naargelang de motivering.
  • Voor tijdskrediet en de specifieke loopbaanonderbreking aan het einde van de carrière wordt de toegang en het recht op de verhoogde uitkeringen op 55 jaar gelegd voor het halftijds tijdskrediet en het tijdskrediet op 1/5de. Er worden uitzonderingen voorzien voor knelpuntenberoepen die tegelijk zware beroepen zijn.
  • Het specifieke tijdskrediet op het einde van de loopbaan zal onderworpen worden aan een loopbaanduur van 25 jaar.
  • Na overleg met de sociale partners zal de regering voorzieningen treffen om ervoor te zorgen dat de rechthebbenden de arbeidsmarkt niet voortijdig verlaten.
  • Het nettobedrag van de uitkeringen zal worden herzien om de samenhang tussen het gewone en het specifieke stelsel te verzekeren, met respect voor de begrotingsneutraliteit.

Dankzij dit alles hoopt de regering Di Rupo 52 miljoen euro te besparen.

Lees alles over het systeem van tijdskrediet zoals dit vandaag wordt toegepast.