Ongeval van en naar het werk

"Ik maak dagelijks een hele omweg op weg naar en van mijn werk om mijn kinderen naar twee verschillende scholen en een kribbe te brengen en te halen. Mocht mij onderweg iets overkomen, is dit dan een arbeidsongeval of geldt dat niet meer als de weg van en naar het werk."

Ongeval op de weg van en naar het werk:Definitie


De "weg van en naar het werk" is het normale traject dat de werknemer moet afleggen om zich van zijn verblijfplaats te begeven naar het werk en omgekeerd.

Het traject van of naar de verblijfplaats begint zodra de werknemer de drempel van zijn hoofdverblijf of zijn tweede verblijf verlaat en eindigt zodra deze weer overschreven wordt. Het normale traject is niet noodzakelijk de kortste of de snelste weg.


Omweg?


Een oponthoud of "omweg" kan normaal zijn als deze:
-niet belangrijk is, maar wel een wettig motief heeft, of
-belangrijk is en er overmacht is.


Voorbeeld:
Normale omwegen zijn:
-afhalen van de kinderen aan de school;
-bezoeken van echtgenoot in ziekenhuis.


Trajecten die gelijkgesteld zijn met de weg van en naar huis


Een aantal trajecten zijn door de wetgever gelijkgesteld met de weg van en naar huis:

-van de plaats waar de werknemer werkt naar de plaats waar hij zijn eetmaal neemt of zich aanschaft, en omgekeerd;
-van de plaats waar de werknemer werkt naar de plaats waar hij de leergangen volgt met het oog op zijn beroepsopleiding en van die plaats naar zijn verblijfplaats;
-van de plaats waar hij werkt in uitvoering van de arbeidsovereenkomst met een werkgever naar de plaats waar hij zal werken in uitvoering van een arbeidsovereenkomst met een andere werkgever;
-van de plaats waar hij werkt naar de plaats waar hij zijn loon of het daarmee overeenstemmende bedrag in speciën geheel of gedeeltelijk int, en omgekeerd;
-om tijdens de opzeggingstermijn, binnen de grenzen vastgesteld door de wetgeving op de arbeidsovereenkomsten en met toestemming van de werkgever, een nieuwe betrekking te zoeken;
-om zich zelfs buiten de werkuren, van zijn verblijfplaats of van de plaats waar hij weer aan het werk is naar zijn vroegere werkgever te begeven met het oog op het afgeven of het afhalen van bescheiden opgelegd door de sociale wetgeving, klederen of werkgerief, en omgekeerd;
-van de aanwervingsplaats naar de plaats waar het werk dient te worden uitgevoerd door de werknemer in dienst van ondernemingen voor het laden, lossen en behandelen van waren in de havens, in de opslagplaatsen en de stations en van de werkgevers die zich bezighouden met scheepsherstelling, als vooraf geen arbeidsovereenkomst gesloten is;
-door de zeelieden met het oog op aanmonstering van het wervingsbureau voor zeelieden naar het waterschoutambt;
-van de plaats waar de huisarbeider grondstoffen of gedeeltelijk afgewerkte producten bewerkt die de werkgever hem heeft toevertrouwd naar de plaats waar hij die grondstoffen of producten afhaalt of aflevert, en omgekeerd;
-van de plaats waar de werknemer wegens het uitvoeren van een opdracht is of had moeten blijven, naar de plaats waar hij zijn ontspanning neemt en omgekeerd, mits de werkgever het niet uitdrukkelijk verbood;
-door de werknemer, die in zijn hoedanigheid van vakbondsafgevaardigde of vertegenwoordiger van de werknemers, syndicale vormingslessen volgt, van zijn verblijfplaats of zijn arbeidsplaats naar het vormingscentrum waar hij de lessen volgt en omgekeerd.