Moet ik een gsm krijgen als ik aan thuiswerk doe?

"Kan mijn werkgever mij dwingen om telefonisch bereikbaar te zijn op thuiswerkdagen als hij mij geen telefoon van het werk ter beschikking stelt?"
Het antwoord van Astrid Mertens, SD Worx

Werkgever en telewerker moeten een schriftelijke overeenkomst sluiten waarin een aantal arbeidsvoorwaarden rond het thuiswerken worden opgenomen. Zo moet dit geschrift de ogenblikken vermelden waarop of de periodes tijdens welke de telewerker bereikbaar moet zijn én via welke middelen.

“Beschikbaar zijn” en “bereikbaar zijn” is niet altijd hetzelfde. In de mate dat je job het toelaat, is het soms voldoende om bereikbaar te zijn en op een later tijdstip die dag concreet gevolg te geven aan een welbepaalde vraag. Als je een helpdesk bemant, zal je steeds bereikbaar/beschikbaar moeten zijn. Het is aan te raden de graad van bereikbaarheid op voorhand duidelijk af te spreken.

In dezelfde overeenkomst moet bovendien opgenomen worden via welke middelen je bereikbaar moet zijn als je niet in de lokalen van de onderneming werkt.

Je werkgever is in principe verplicht om de nodige hulp, hulpmiddelen en materialen ter beschikking te stellen zodat je je werk naar behoren kan uitvoeren. Je werkgever kan deze verplichting echter beperken door in de telewerkovereenkomst op te nemen dat je zelf de nodige bedrijfsmiddelen voorziet. In de praktijk wordt dan dikwijls een vergoeding toegekend om deze kosten te dekken. De kosten voor rekening van de werkgever worden dan voor de aanvang van het telewerk berekend naar rato van de prestaties van telewerk of volgens een overeengekomen verdeelsleutel.

Als je werkgever je een gsm, smartphone, laptop, internetverbinding, ed. ter beschikking stelt, is het eveneens aan te raden het privégebruik van het beschikbaar gesteld materiaal te regelen. Vergeet ook niet dat het privégebruik van de ter beschikking gestelde middelen kan leiden tot een aan te rekenen voordeel ten laste van de werknemer.