Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Mag mijn bedrijf nachtarbeid invoeren?

"Binnen mijn bedrijf zouden we starten met een systeem van nachtarbeid. Maar is nachtarbeid eigenlijk wel toegelaten?"

In principe is nachtarbeid, dit is alle arbeid verricht tussen 20u en 6u, verboden. Toch zijn er bepaalde omstandigheden waaronder nachtarbeid wordt toegelaten.
Voor arbeidsregelingen met gewoonlijk prestaties tussen 24u en 5u 's morgens is een toelating alleen zelfs niet voldoende ! Hier moet er ook nog eens een specifieke invoeringsprocedure gevolgd worden.


1. Toelating …


De Arbeidswet kent drie soorten toelatingen waarin nachtarbeid mag worden gepresteerd, zowel door mannen als door vrouwen.
-toelating met het oog op het verrichten van bepaalde activiteiten;
-toelating omwille van bepaalde economische doeleinden (bv. arbeid in opeenvolgende ploegen);
-toelating door de Koning.


2. Invoering van arbeidsregelingen met nachtprestaties


Voor arbeidsregelingen met gewoonlijk prestaties tussen 24u en 5u 's morgens, moet dus een specifieke invoeringsprocedure gevolgd worden.

-voorafgaandelijke raadpleging van de werknemers;
-de eigenlijke procedure tot invoering;
Bovendien moeten de begeleidingsmaatregelen van C.A.O. nr. 46 nageleefd worden.


Voorafgaandelijke raadpleging


Wie?
Alvorens de procedure te beginnen, moet de werkgever de werknemers raadplegen over de noodzakelijke aanpassingen van de arbeidsvoorwaarden om nachtarbeid te kunnen doen.


Waar?
De raadpleging moet gebeuren :
-in de ondernemingsraad;
-bij afwezigheid van een ondernemingsraad, met de vakbondsafvaardiging of met de werknemers zelf.


Wat?
De onderwerpen die aan bod moeten komen op het overleg, zijn: de mogelijkheden voor kinderopvang, veiligheidsmaatregelen, gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het vlak van bezoldiging, aantal betrokken werknemers, de naleving van CAO nr.46...


Verslag
Het verslag moet worden opgestuurd naar het Paritair Comité. Het gaat hier enkel om een raadpleging, er moet geen akkoord zijn.
Eigenlijke procedure tot invoering (C.A.O./wijziging arbeidsreglement)
De procedure is verschillend naargelang van de aan- of afwezigheid van een vakbondsafvaardiging.


Vakbondsafvaardiging
Als er een vakbondsafvaardiging aanwezig is in het bedrijf, wordt de arbeidsregeling met nachtprestaties ingevoerd door een CAO die is ondertekend door alle vertegenwoordigde werknemersorganisaties.
De wijziging van het arbeidsreglement gebeurt door de neerlegging van deze C.A.O. op de Griffie van de dienst Collectieve Arbeidsbetrekkingen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid.
Geen vakbondsafvaardiging
Bij afwezigheid van een vakbondsafvaardiging wordt de arbeidsregeling met nachtprestaties ingevoerd volgens de gewone procedure tot wijziging van het arbeidsreglement.