Krijg jij extra vakantiedagen?

Sommige sectoren of ondernemingen kennen meer vakantiedagen toe. Dat hangt onder meer af van bepalingen in de collectieve arbeidsovereenkomst. Extra vakantiedagen worden soms ook berekend volgens de anciënniteit van de werknemer.

Gangbaar hierbij is dat je per 5 jaar anciënniteit 1 extra dag vakantie krijgt.

12 extra dagen

Bepaalde sectoren werken ook met arbeidsduurverminderingsdagen (ADV-dagen). Een bediende die 40 uren werkt in een sector waar de 38-urenweek gehanteerd wordt, spaart elke gewerkte week twee uur extra verlof. Op jaarbasis heb je dan om en bij de 12 extra dagen.

Sectorale extralegale vakantiedagen zijn dan weer extra dagen per sector. We denken aan het feest van de Vlaamse Gemeenschap (11 juli), Franse gemeenschap (27 september) en eventueel aan de patroondag van de sector.

Ambtenaren

Voor ambtenaren geldt een andere regeling. Bij hen is het aantal vakantiedagen afhankelijk van de leeftijd. Federale ambtenaren jonger dan 45 hebben recht op 26 dagen. Op zijn 64ste heeft een ambtenaar 33 vakantiedagen. Bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap hebben ambtenaren ongeacht hun leeftijd, recht op 35 vakantiedagen.

I.s.m. SD Worx