Kan mijn werkgever mij verplichten om te poseren voor promotiefoto's?

"Kan mijn werkgever mij verplichten om te poseren voor foto’s die gebruikt zullen worden om het bedrijf te promoten? (bv. affichecampagne, folders …) Wat als ik niet achter de boodschap sta die op deze manier verspreid wordt?"
Het antwoord van Karin Buelens, SD Worx

Privacywet vereist toestemming

De privacywet is van toepassing zodra er persoonsgegevens worden verwerkt. Het begrip 'persoonsgegevens' gaat over alle informatie van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Onder 'verwerking' wordt verstaan elke bewerking met betrekking tot persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, verspreiden, … Foto’s van een identificeerbaar persoon gebruiken voor promotiedoeleinden van een bedrijf, vallen dus onder de privacywet.

Volgens de Privacywet kan alleen de betrokken persoon zelf beslissen over het gebruik van zijn foto. Dit gebruik is enkel mogelijk als de betrokkene daarvoor zijn toestemming heeft gegeven.

Werknemer staat onder gezag werkgever

Essentieel voor een arbeidsovereenkomst is, naast het loon en het uit te voeren werk, het gezag van de werkgever.

De werknemer is verplicht zijn werk zorgvuldig, eerlijk en nauwkeurig te verrichten, op tijd, plaats en wijze zoals is overeengekomen. Hij moet het werk uitvoeren volgens de bevelen en de instructies die de werkgever hem geeft.

Het werkgeversgezag is niet absoluut, het betreft enkel bevelen en instructies in het kader van het overeengekomen werk. Dat wil dus zeggen dat, tenzij de werknemer is aangeworven als fotomodel, de werkgever hem/haar niet kan verplichten om te poseren voor foto’s die zullen gebruikt worden om het bedrijf te promoten.

Werknemer moet loyaal zijn ten aanzien van zijn werkgever

De werknemer moet ook loyaal zijn ten aanzien van zijn werkgever. Daaruit volgt dat hij in principe de boodschap die zijn werkgever uitdraagt, dient te onderschrijven. Wanneer de werknemer het niet eens is met de boodschap van de werkgever, past het niet hier ruchtbaarheid aan te geven.

Conclusie

De werkgever kan de werknemer niet verplichten om te poseren voor foto’s die zullen gebruikt worden om het bedrijf te promoten (tenzij de werknemer is aangeworven als fotomodel). Om een foto van een concrete persoon te verspreiden, is immers toestemming van deze persoon vereist.

Noch het werkgeversgezag, noch de verplichte loyauteit van de werknemer ten  aanzien van de werkgever kunnen tot  een andere conclusie leiden.