Kan ik een sanctie krijgen als ik geregeld te laat kom?

"Het gebeurt wel eens dat ik te laat arriveer op het werk. Kan mijn werkgever iets ondernemen tegen mij als dit geregeld voorkomt?"
Het antwoord van Astrid Mertens, SD Worx

Je bent als werknemer verplicht je werk zorgvuldig, eerlijk en nauwkeurig te verrichten, op tijd, plaats en wijze zoals is overeengekomen met je werkgever.
Kom je dikwijls te laat op het werk zonder dat je overmacht kan inroepen, dan zal je werkgever je op deze verplichtingen wijzen.
Volhard je echter in het te laat komen, dan kan je werkgever zijn gezag laten gelden en tuchtsancties opleggen.

Enkel straffen uit het arbeidsreglement

Je werkgever kan alleen de straffen opleggen die in het arbeidsreglement zijn opgenomen. Bovendien moeten ook de inbreuken die kunnen bestraft worden, opgesomd zijn in het arbeidsreglement. Komen vaak voor als strafbare tekortkomingen: ongerechtvaardigde afwezigheid, veelvuldig te laat komen, diefstal, niet naleven van veiligheidsvoorschriften, dronkenschap en drugsgebruik,…

Je werkgever kan je aansporen tijdig op het werk te arriveren door een morele sanctie op te leggen: genre verwittiging, blaam, waarschuwing,… Hij kan je gedrag echter ook bestraffen met geldelijke sancties: een geldboete, de schorsing met loonverlies, het niet-toekennen van bepaalde premie,… Het opleggen van een geldboete is wettelijk geregeld.

In proportie en met een procedure

Tekortkoming en opgelegde straf moeten in verhouding zijn (proportionaliteitsprincipe). Bovendien is geen straf mogelijk zonder dat een procedure wordt nageleefd.

Uiterlijk op de eerste werkdag na de vaststelling van de tekortkoming moet de sanctie ter kennis van de betrokken werknemer gebracht worden. Om bewijsproblemen te vermijden, zal je werkgever deze kennisgeving via aangetekend schrijven bezorgen.

In het arbeidsreglement moet ten slotte een beroepsprocedure beschreven staan volgens dewelke je je kan verdedigen.

Maak afspraken

Als de arbeidsorganisatie het toelaat, kan je ook met je werkgever een flexibel uurrooster overeenkomen, zodat je later kan starten en wat langer kan doorwerken. Misschien sluit een verschuiving van je uurrooster beter aan bij de vertrekuren van de trein, openingsuren van de kinderopvang,… zodat je opnieuw tijdig je werk kan aanvatten.