Is een bedrijf verplicht om brandoefeningen te organiseren?

"Ik werk al drie jaar in dezelfde KMO, maar ik heb nog nooit een brandoefening moeten doen. Is dit niet verplicht?"
Het antwoord van Karin Buelens, SD Worx

Dynamisch risicobeheersingssysteem

Elke werkgever (ongeacht zijn omvang) heeft in het kader van de welzijnswetgeving de verplichting om via een "dynamisch risicobeheersingssysteem" een preventiebeleid uit te bouwen. De werkgever moet daarbij zoveel mogelijk risico's op het werk vermijden via een voorkomingsbeleid en dit op verschillende domeinen (arbeidsveiligheid, bescherming van de gezondheid van de werknemer op het werk, psycho-sociale belasting veroorzaakt door het werk, ergonomie, de arbeidshygiëne, …).

In het kader van dit dynamisch risicobeheersingsysteem heeft de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk onder andere als opdracht advies te verlenen over het opstellen van instructies betreffende de voorkoming van brand. Ze verlenen ook advies over de procedures in geval van ernstig en onmiddellijk gevaar. Het preventiebeleid wordt geconcretiseerd in een vijfjaarlijks op te maken "globaal preventieplan" en in een jaarlijks op te maken "actieplan".

Brandoefeningen en brandpreventiedienst

Volgens het ARAB (Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming) moet elk bedrijf minstens één keer per jaar brandoefeningen organiseren. Er zijn ook voorschriften voor de uitgangswegen en de ontruiming, brandbestrijdingsmiddelen, waarschuwing en alarm, …

Daarnaast moet een werkgever die ten minste 50 werknemers tewerkstelt in eenzelfde gebouw of in verscheidene naburige gebouwen die een geheel vormen, een private dienst voor het voorkomen en bestrijden van brand oprichten. Voor de samenstelling van deze dienst en de manier van werken ervan raadpleegt hij de bevoegde brandweer.