Hoeveel bedraagt de premie die je tijdens ouderschapsverlof krijgt?

"Ik ben van plan ouderschapsverlof aan te vragen. Op welke uitkering heb ik dan recht?"
 

Algemeen

Bij ouderschapsverlof, opgenomen in het kader van loopbaanonderbreking, heb je inderdaad recht op een premie of uitkering.

Deze onderbrekingsuitkering wordt maandelijks uitbetaald door de RVA. Het bedrag van de uitkering verschilt in functie van het gekozen onderbrekingsregime tijdens de periode van ouderschapsverlof:

-ofwel volledig stoppen met werken gedurende 3 maanden:
-547,37 euro per maand indien je voltijds tewerkgesteld was. In geval van een deeltijdse tewerkstelling worden proportionele uitkeringen toegekend.
-ofwel halftijds werken gedurende 6 maanden indien je voltijds tewerkgesteld bent: 273,68 euro indien jonger dan 50 jaar  en 547,37 euro vanaf 50 jaar.
-ofwel 4/5 van een voltijdse werken gedurende 15 maanden indien je voltijds tewerkgesteld bent: 109,47 euro indien jonger dan 50 jaar en 218,95 euro vanaf 50 jaar.

Voor een onvolledige maand worden deze bedragen proportioneel verminderd.

Indexatie

De onderbrekingsuitkeringen zijn gekoppeld aan de evolutie van het gezondheidsindexcijfer wat een jaarlijkse indexverhoging van zo'n 2 % inhoudt. Bovenstaande uitkeringen zijn geïndexeerd en gelden sinds 01.06.2003.

Belastingen

Bovenstaande onderbrekingsuitkeringen zijn bruto-uitkeringen. Maar de regering besliste om vanaf 1 januari 2004 de bedrijfsvoorheffing in te houden zodat de onderbrekingsuitkeringen voortaan netto worden uitbetaald door de RVA.

Deze inhouding aan de bron zal leiden tot een vermindering van de onderbrekingsuitkeringen:

-met 10,13% in geval van een voltijds ouderschapsverlof (stoppen met werken)
-met 17,15% in geval van 1/2 ouderschapsverlof (halftijds werken) of 1/5 ouderschapsverlof (4/5 werken)

Het voordeel van deze nieuwe inhouding is dat je minder belastingen zal moeten bijbetalen na de definitieve berekening ervan.

Cumul met andere inkomsten

e kunt deze onderbrekingsuitkeringen eventueel cumuleren met de inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een politiek mandaat, of uit een nevenactiviteit als loontrekkende reeds uitgeoefend gedurende ten minste de 3 maanden die aan je ouderschapsverlof voorafgaan.

In geval van voltijds ouderschapsverlof (stoppen met werken) mag de uitkering worden gecumuleerd met de inkomsten van de uitoefening van een zelfstandige activiteit gedurende een maximumperiode van een jaar. In geval van 1/2 ouderschapsverlof (halftijds werken) of 1/5 ouderschapsverlof (4/5 werken) is die cumulatie niet mogelijk.

ism SD Worx