Heeft mijn vriend recht op klein verlet als mijn broer trouwt?

"Eind deze maand trouwt mijn broer. Ik denk dat ik recht heb op 1 dag klein verlet op de dag van het huwelijk zelf, maar hoe zit dat voor mijn vriend. We wonen al 9 jaar samen. Heeft ook hij recht op een dag klein verlet?"
Het antwoord van Karin Buelens, SD Worx

Eerst het goede nieuws: je hebt inderdaad recht op een dag klein verlet op de dag van het huwelijk van je broer.

Het huwelijk hoeft zelfs niet plaats te vinden tijdens de werkuren. Is het bijvoorbeeld voorzien op vrijdagavond, dan mag je toch de hele vrijdag thuis blijven.

Let wel: het recht op afwezigheid kan alleen ingeroepen worden ten aanzien van een dag waarop je normaal gezien zou hebben gewerkt. Dus niet op zondag, feestdag of op een normale inactiviteitsdag (zoals in de meeste bedrijven op zaterdag). Je moet wel een keuze maken tussen het burgerlijk en kerkelijk huwelijk als deze niet op dezelfde dag vallen.

Nog twee bijkomende zaken waarmee je rekening moet houden: je moet je werkgever zo snel mogelijk op de hoogte brengen én je moet het verlof gebruiken voor het doel waarvoor het werd toegestaan.

Wettelijk samenwonen

De dag klein verlet geldt ook voor het huwelijk van een schoonbroer of schoonzus. Om recht te hebben op het klein verlet zouden jullie in principe moeten gehuwd zijn.

Toch kunnen werknemers die wettelijk samenwonen dezelfde rechten doen gelden als gehuwde koppels inzake het klein verlet voor gebeurtenissen die zich voordoen in de familie van de partner.

Wettelijke samenwoning is de toestand van samenleven van twee personen die hiervoor een verklaring hebben afgelegd. De verklaring wordt afgelegd door middel van een geschrift dat tegen ontvangstbewijs wordt overhandigd aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats. Uiteraard mogen de partners niet verbonden zijn door een huwelijk of een andere wettelijke samenwoning.

De ambtenaar van de burgerlijke stand gaat na of beide partijen voldoen aan de wettelijke voorwaarden inzake de wettelijke samenwoning en maakt in voorkomend geval melding van de verklaring in het bevolkingsregister.

Dus, indien jullie wettelijk samenwonen kan je vriend aanspraak maken op de dag klein verlet. Is dit niet het geval, dan kan hij geen rechten laten gelden, tenzij…

Maar er zijn uitzonderingen:

In sommige sectoren worden samenwonenden immers gelijkgesteld met gehuwden. In PC 218.00 bijvoorbeeld, wordt de partner waarmee de bediende samenwoont gelijkgesteld met de echtgenoot of echtgenote in de volgende gevallen:

  • huwelijk van een kind van de bediende of van zijn "echtgenoot/echtgenote", van een broer, zuster, "schoon"broer, "schoon"zuster, vader, moeder, "schoon"vader, stiefvader, "schoon"moeder, stiefmoeder, kleinkind van de bediende
  • priesterwijding of intrede in het klooster van een kind van de bediende of van zijn "echtgeno(o)t(e)", van een broer, zuster, "schoon"broer of "schoon"zuster van de bediende
  • overlijden van de "echtgeno(o)t(e)", van een kind van de bediende of van zijn "echtgeno(o)t(e)", van de vader, moeder, "schoon"vader, stiefvader, "schoon"moeder of stiefmoeder van de bediende
  • plechtige communie van een kind van de bediende of zijn echtgeno(o)t(e)
  • deelneming van een kind van de bediende of van zijn "echtgeno(o)t(e)" aan het feest van de "vrijzinnige jeugd"

In deze sector is wettelijke samenwoning geen vereiste. Het samenwonen dient wel bewezen te worden aan de hand van de officiële domiciliering. Kan je vriend dit bewijs leveren en is hij tewerkgesteld in deze sector, dan zal hij de dag klein verlet kunnen krijgen, ook al zijn jullie niet wettelijk samenwonend.
Ook binnen andere sectoren kunnen dergelijke regelingen voorzien zijn.

I.s.m. SD Worx