Federale ambtenaren kunnen nu al zieke vakantiedagen recupereren

Wie tijdens zijn vakantie ziek wordt, moet die ziektedagen later als verlof kunnen recupereren. Dat stelt het Europees Hof van Justitie naar aanleiding van een zaak die in Spanje aanhangig werd gemaakt. Het oordeel kan echter ook gevolgen hebben voor Belgische werknemers: zij kunnen dit nu immers nog niet.

Federale overheid

Er is één uitzonderingsgroep: federale ambtenaren. "Ambtenaren die voor of tijdens hun verlof ziek worden, kunnen die dagen inderdaad recupereren", vertelt Kristien Hemeryckx van de federale overheidsdienst personeel en organisatie. "Zij zijn wel onderhevig aan de voorwaarden van ziektecontrole: ze moeten de werkgever verwittigen, een medisch attest voorleggen en controle toelaten."

Wat dan met ambtenaren die hun vakantie onmogelijk controle kunnen toelaten, omdat ze in het buitenland vertoeven bijvoorbeeld? "Dat is een grijze zone. Uiteraard moeten zij de werkgever verwittigen en na het verlof een attest voorleggen, maar omdat Belgische controleartsen niet over de grens mogen gaan, is controle moeilijk. In dat geval raden wij de individuele personeelsdiensten aan om de aanvragen geval per geval te bekijken en wij merken dat misbruik zeer zeldzaam is."

Vlaamse overheid

Bij de Vlaamse ambtenaren worden ziektedagen niet gerecupereerd. "Wanneer een ambtenaar ziek wordt voor zijn vakantie, kan hij zijn vakantie nog intrekken. Wanneer dat tijdens het verlof gebeurt gaat dat niet," verduidelijkt Martine Van Sande, afdelingshoofd van de afdeling regelgeving van het Vlaamse departement bestuurszaken. "Er is één uitzondering: wanneer een werknemer kan bewijzen dat hij tijdens zijn vakantie gehospitaliseerd was, kan hij die periode, plus de eventuele herstelperiode wel recupereren."

Lokale besturen

Op het lokale niveau kunnen gemeentes, OCMW's en provincies zelf de regels bepalen, binnen het kader van het besluit van 7 december 2007 van de Vlaamse regering. "Elke raad kan zelf bepalen of de vakantiedagen die het statutaire personeelslid niet heeft kunnen opnemen als gevolg van langdurige ziekte worden toegevoegd aan het nog beschikbare ziektekrediet", vertelt Peter Vandenabeele van de Vlaamse Overheid.

Privésector

Een werknemer uit de privésector die ziek wordt tijdens zijn verlof, is die dagen 'kwijt'. Alleen wie ziek wordt voor de aanvang van zijn vakantieperiode, en een attest kan afleveren met de einddatum van de ziekte kan deze dagen recupereren.