"Mijn man is ernstig ziek. Mag ik thuisblijven om hem te verzorgen?"

Mijn man is ernstig ziek. Heb ik recht om een tijdje thuis te blijven om hem te verzorgen? Heb ik recht op verlof om dwingende redenen?
 

Natuurlijk kan de werknemer wettelijke vakantiedagen of andere doorbetaalde afwezigheidsdagen (dagen arbeidsduurvermindering, anciënniteitdagen, recuperatie overuren, ... ) opnemen. Dubbele voorwaarde is dat de werknemer recht heeft op die dagen en dat hij het akkoord bekomt van zijn werkgever om deze op te nemen.

Daarnaast beschikt de werknemer evenwel ook over de mogelijkheid om verlof wegens 'dwingende reden'op te nemen.

Wie komt in aanmerking?

Een dwingende reden is: 'elke niet te voorziene, los van het werk staande gebeurtenis die de dringende en noodzakelijke tussenkomst van de werknemer vereist en dit voor zover de uitvoering van de arbeidsovereenkomst deze tussenkomst onmogelijk maakt'.

Behoren daar o.a. toe: de ziekte, het ongeval of de hospitalisatie overkomen aan

1. een met de werknemer onder hetzelfde dak wonende persoon, zoals

- de echtgeno(o)t(e) of de persoon die met hem (haar) samenwoont
- de ascendent, de descendent evenals adoptie- of pleegkind, de tante of de oom van de werknemer, van zijn (haar) echtgeno(o)t(e) of van de persoon die met hem (haar) samenwoont.

2. een aan- of bloedverwant in de eerste graad die niet met de werknemer onder hetzelfde dak woont, zoals een ouder, een schoonouder, een kind, een schoonzoon of -dochter van de werknemer.

Als het een van boven vermelde personen is die ziek wordt, dan is het verlof om dwingende reden een recht. Betreft het andere personen die hulpbehoevend zijn, dan heeft de werknemer het akkoord nodig om afwezig te zijn.

Natuurlijk moet de werknemer het bestaan van de dwingende reden aantonen. Dit kan vrij eenvoudig via een attest van de behandelende dokter waarin deze bevestigt dat de tussenkomst van de werknemer vereist is. Daarenboven moet de werknemer zijn werkgever op voorhand of zo spoedig mogelijk verwittigen van zijn afwezigheid en het verlof gebruiken voor het doeleinde waarvoor het werd toegestaan.

Duur van het verlof

De werknemer heeft het recht van het werk afwezig te zijn gedurende de tijd die nodig is om het hoofd te bieden aan de gevolgen die voortvloeien uit de gebeurtenissen in kwestie.

De maximale duur van het verlof is 10 dagen per jaar; deze afwezigheden zijn gelijkgesteld voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Gaat de werknemer boven die 10 dagen, dan heeft hij daarvoor het akkoord nodig van de werkgever en is dat surplus niet meer gelijkgesteld voor de RSZ. Eigenlijk spreken we dan van een klassiek 'verlof zonder wedde'.

Ook het verlof wegens dwingende reden zelf is in de regel niet betaald. Je doet er wel goed aan om ook de sectorale cao’s in jouw paritair comité na te slaan. Sommige sectoren voorzien inderdaad in de betaling van een beperkt aantal dagen familiaal verlof per jaar.

Langdurige bijstand

Wanneer de ziekte langdurige bijstand vereist, voorziet de Belgische wetgeving de mogelijkheid van loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid.

Dit verlof dient gevraagd voor een minimale periode van 1 maand en maximaal 3 maanden, maar kan verlengd worden tot maximaal 12 maanden per patiënt. De werknemer heeft recht op een onderbrekingsuitkering ten laste van de RVA.

De zieke moet een gezins- of familielid zijn. Onder 'zware ziekte' wordt verstaan elke ziekte of medische ingreep die door de behandelende arts als dusdanig wordt beschouwd en waarbij de arts oordeelt dat elke vorm van sociale, familiale of emotionele bijstand of verzorging noodzakelijk is voor het herstel.

I.s.m. SD Worx